รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยม ปีการศึกษา ๒๕๖๑

รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนโรงเรียนรุ่งอรุณ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑, ๒ และ …อ่านต่อ

Training for the Trainer สู่การเรียนรู้แบบ Active Learning

ค้นหาหัวใจของความเป็นโค้ช หัวใจของความเป็นครู พัฒนาครูไปสู่ตัวผู้เรียน ครูเปลี่ยน เด็กเปลี่ยน …อ่านต่อ

บทสนทนาวันครูระหว่าง The Cloud และ รศ.ประภาภัทร นิยม

ครูของครู ความคิดของครูผู้เชื่อในธรรมชาติ การสอนแบบพระพุทธเจ้า และศักยภาพในเด็กทุกคน เรื่อง …อ่านต่อ