Training for the Trainer สู่การเรียนรู้แบบ Active Learning

ค้นหาหัวใจของความเป็นโค้ช หัวใจของความเป็นครู พัฒนาครูไปสู่ตัวผู้เรียน ครูเปลี่ยน เด็กเปลี่ยน …อ่านต่อ

“กลับมาเรียนรู้จิตใจของตน” พรปีใหม่ ๒๕๖๑ จากหลวงพ่อสงบ กุสลจิตฺโต

เช้าวันพุธที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐โรงเรียนรุ่งอรุณจัดพิธีทำบุญตักบาตรและฟังธรรมเทศนาจากหลวงพ่อสงบ …อ่านต่อ