BIG CHANGE ทศวรรษใหม่การเรียนรู้รุ่งอรุณ

BIG CHANGE ทศวรรษใหม่การเรียนรู้รุ่งอรุณ ♦ คืนพื้นที่การเรียนรู้ให้ผู้เรียน ห้องเรียนกลายเป็น self directed …อ่านต่อ

ทำของเล่นให้ลูก : ลูกได้เล่น พ่อแม่ได้เรียนรู้

ในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ พ่อแม่ผู้ปกครองอนุบาลห้องสายรุ้ง โรงเรียนรุ่งอรุณ รวมตัวกันทำของเล่นให้ลูกๆ …อ่านต่อ

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นอนุบาล ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

  ตามที่ผู้ปกครองได้สมัครบุตร/หลานของท่านเข้าเรียนในระดับชั้นอนุบาล  ๑  ของโรงเรียนรุ่งอรุณ  ประจำปีการศึกษา  …อ่านต่อ

รุ่งอรุณ WOW! ศตวรรษใหม่แห่งการเรียนรู้เริ่มต้นแล้ว

ช่วงปิดภาคเรียนที่ผ่านมา คุณครูรุ่งอรุณทั้งโรงเรียนอนุบาล ประถม และมัธยม เตรียมการใหญ่เพื่อการเรียนรู้ของนักเรียน …อ่านต่อ