ห้องเรียนพ่อแม่ ป.๑ – ทักษะพร้อมเผชิญ

ทักษะพร้อมเผชิญ โดย รศ.ประภาภัทร นิยม งานปฐมนิเทศผู้ปกครองชั้น …อ่านต่อ

รู้ถึงความเป็นศิษย์ มีจิตสำนึกระลึกคุณครู

โอวาทในพิธีไหว้ครูฝ่ายประถม โรงเรียนรุ่งอรุณ โดย รศ.ประภาภัทร นิยม …อ่านต่อ