KMรุ่งอรุณ : นักเรียนทุกคนต้องการโอกาสและพื้นที่ของตนเองในห้องเรียน

ครูโกเมน  อ้อชัยภูมิ (ครูเต้ย) ครูใหญ่ฝ่ายประถม โรงเรียนรุ่งอรุณ …อ่านต่อ