KMรุ่งอรุณ : ครูต้องวางใจว่าการเรียนรู้เป็นของนักเรียน

เรื่อง : ครูอดิเรก สมบัติวงค์ ครูโครงงานบูรณาการ …อ่านต่อ

KMรุ่งอรุณ : ครูต้องยอมรับในความไม่รู้ แล้วพาตัวเองไปรู้

เรื่อง : ครูชาลี มโนรมณ์ หัวหน้าหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ …อ่านต่อ

KMรุ่งอรุณ : ไม่น่าเชื่อว่ามนุษย์นี้เรียนรู้ได้มากกว่าที่ครูเคยคิด

เรื่อง : ครูเปรมปรีติ หาญทนงค์ (ครูปุ๊) …อ่านต่อ

รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยม ปีการศึกษา ๒๕๖๑

รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนโรงเรียนรุ่งอรุณ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑, ๒ และ …อ่านต่อ