Training for the Trainer สู่การเรียนรู้แบบ Active Learning

บทสนทนาวันครูระหว่าง The Cloud และ รศ.ประภาภัทร นิยม

ครูของครู ความคิดของครูผู้เชื่อในธรรมชาติ การสอนแบบพระพุทธเจ้า และศักยภาพในเด็กทุกคน เรื่อง …อ่านต่อ

กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เลี้ยงลูกดีวิถีไทย” สำหรับผู้ปกครองอนุบาล ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ขอให้ผู้ปกครองคนใดคนหนึ่งเข้าร่วมกิจกรรมครอบครัวละ ๑ คน อย่างต่อเนื่อง โดยแจ้งยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมที่ฝ่ายทะเบียนและประเมินผล …อ่านต่อ