ศรัทธาและไมตรี ๒๐ ปี โรงเรียนรุ่งอรุณ


“ศรัทธาและไมตรี ๒๐ ปี โรงเรียนรุ่งอรุณ”
วีดิทัศน์ที่นำทัศนะและคำสอนจากการสัมภาษณ์ครูอาจารย์ผู้มีคุณูปการต่อโรงเรียนรุ่งอรุณมาตลอดระยะเวลาที่โรงเรียนเติบโตมาจนครบรอบ ๒๐ ปี นำมาร้อยเรียงเพื่อนำเสนอถึงศรัทธาและไมตรีที่ครูอาจารย์ทุกท่านเมตตาและเป็นที่พึ่งทางปัญญาต่อโรงเรียนรุ่งอรุณเสมอมา

Comments are closed.