การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นอนุบาล ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

 

ตามที่ผู้ปกครองได้สมัครบุตร/หลานของท่านเข้าเรียนในระดับชั้นอนุบาล  ๑  ของโรงเรียนรุ่งอรุณ  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๑  ไว้นั้น เนื่องจากโรงเรียนรุ่งอรุณมีนโยบายในการรับนักเรียนเข้าเรียน โดยเน้นการคัดเลือกจากพ่อแม่ ผู้ปกครอง  รวมทั้งการประเมินพัฒนาการของเด็ก ด้วยความปรารถนาที่จะแสวงหาความร่วมมือร่วมใจในการสร้างวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันด้วยคุณธรรมจริยธรรม ความจริง ความดีงาม  ซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่แข็งแรง ตั้งแต่ระดับครอบครัว  โรงเรียน และสังคมไทยทั้งมวลต่อไป  ดังนั้นทางโรงเรียนจึงได้จัดรูปแบบการคัดเลือกครอบครัวที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของชุมชนรุ่งอรุณ  ด้วยวิธีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมกัน

โครงการ “การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน” ในปีการศึกษา  ๒๕๖๑  นี้ จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่    ๑๑ – ๑๒  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐  รวมทั้งสิ้น  ๒  วัน ณ โรงเรียนรุ่งอรุณ  ทางโรงเรียนจึงขอเรียนเชิญคุณพ่อคุณแม่เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการดังกล่าว (คลิกดูกำหนดการ)

กรุณาตอบรับและส่งแบบฟอร์ม (ตามจดหมายที่จัดส่งไป) มายังโรงเรียนรุ่งอรุณ registration@roong-aroon.ac.th  หรือตอบรับการนัดหมายได้ที่ฝ่ายทะเบียน โทรศัพท์ ๐๒-๘๗๐-๗๕๑๒-๓ ต่อ ๑๕๗ หรือ ๑๖๕  ภายในวันที่  ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐  หากเลยเวลาที่กำหนดนี้ไปทางโรงเรียนถือว่าท่านสละสิทธิ์การเข้าเรียนและหลังจากคัดเลือกแล้วเสร็จ ทางโรงเรียนรุ่งอรุณจะแจ้งผลการคัดเลือกการเข้าเรียนทางจดหมาย และ www.roong-aroon.ac.th ภายในวันที่  ๒๐  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ และมอบตัวตั้งแต่วันที่ ๒๑ – ๒๔  พฤศจิกายน พ.ศ.  ๒๕๖๐ ต่อไป

Comments are closed.