ประกาศผลการพิจารณารับนักเรียนอนุบาล ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ประกาศผลการพิจารณารับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ และกำหนดวันมอบตัวนักเรียน ขอให้ท่านผู้ปกครองนำเอกสารมามอบตัวนักเรียนตามวันและเวลาที่นัดหมาย ณ ห้องทะเบียนและประเมินผล สำนักงานกลางเรือนไทย โรงเรียนรุ่งอรุณ (ไม่ต้องนำนักเรียนมาในวันมอบตัว)

เอกสารการมอบตัวนักเรียน
๑.รูปถ่ายนักเรียนขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (เขียนชื่อหลังรูป)
๒. รูปถ่ายบิดา มารดา ขนาด ๑ นิ้ว คนละ ๒ รูป (ทำบัตรรับ-ส่งนักเรียน)
๓. ค่าเทอม-ค่าอาหาร (เทอมแรก)       ๓๒,๐๐๐ บาท
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า                            ๖๐,๐๐๐ บาท
ค่าอบรม “เลี้ยงลูกดีวิถีไทย”                 ๖,๕๐๐ บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                  ๙๘,๕๐๐ บาท

การชำระเงินค่าเล่าเรียน กรุณาชำระเป็นเช็คสั่งจ่าย บริษัท โรงเรียนรุ่งอรุณ จำกัด หรือโอนเข้าบัญชีบริษัท โรงเรียนรุ่งอรุณ จำกัด เลขที่บัญชี ๑๔๗-๐-๔๓๕๕๖-๙ ธนาคารกรุงเทพ สาขาสุรวงศ์ ออมทรัพย์ พร้อมนำใบโอนเงินมาให้ในวันมอบตัว ทางโรงเรียนจะไม่คืนค่าเล่าเรียนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

ขั้นตอนการมอบตัว

  • มอบเอกสารส่วนตัวเด็กทั้งหมดให้ฝ่ายทะเบียน
  • รับบัตรรับ-ส่งนักเรียน เซ็นเอกสารมอบตัวนักเรียน
  • ชำระค่าใช้จ่าย

 

Comments are closed.