แลกเปลี่ยนเรียนรู้การศึกษาเพื่อพัฒนาด้านในตน

เมื่อวันอังคารที่ ๖ กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา โรงเรียนรุ่งอรุณ และสถาบันอาศรมศิลป์ ให้การต้อนรับคณาจารย์จาก The Institute of Mind Humanities /WONKWANG University ประเทศเกาหลี ที่ให้ความสำคัญกับการศึกษาแบบองค์รวมที่นำไปสู่การเรียนรู้เชิงคุณค่าและจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ Mindfulness

🌳คณาจารย์จาก The Institute of Mind Humanities ให้ความสนใจและชื่นชอบสภาพแวดล้อม อาคารเรียนที่เป็นธรรมชาติของโรงเรียนรุ่งอรุณ ซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมการจัดการเรียนรู้ที่สำคัญอย่างหนึ่งที่นำพาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ด้วยความสุข โดยได้เยี่ยมชมการเรียนรู้ทั้งในโรงเรียนอนุบาล ประถม และมัธยมที่จัดการเรียนรู้ในรูปแบบ Learning Center ศูนย์การเรียนรู้ที่เป็นพื้นที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสร้างการเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้ผ่านการงานจริงโดยการทำโครงงานที่เชื่อมโยงกับสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการสร้างทักษะชีวิตด้วยกิจกรรมทำอาหาร ร้อยมาลัย หรืองานศิลปะที่หลากหลายที่สอดคล้องกับความสนใจของผู้เรียน และประทับใจในเรื่องของการฝึกสติของนักเรียนผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่อยู่ในชีวิตประจำวัน โดยที่ครูเป็นผู้ที่ฝึกฝนตนเองก่อน จึงมีความเข้าใจและนำมาใช้ในห้องเรียนได้อย่างดี

🍃ทั้งนี้ รศ.ประภาภัทร นิยม อธิการบดี สถาบันอาศรมศิลป์ และครูสุนิสา ชื่นเจริญสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนรุ่งอรุณ ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่อง Holistic learning: Education of quality and Sustainability และในหัวข้อ The Learning by Heart ซึ่งเป็นหลักสูตรการพัฒนาด้านในของมนุษย์ของสถาบันอาศรมศิลป์ที่มีรูปแบบที่หลากหลาย เช่น More than Art , Wise reflection ฯลฯ โดยเฉพาะหลักสูตรการฝึกภาวนาสำหรับครู และองค์กร หน่วยงานที่สนใจ และยังได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการฝึกเจริญสติแบบเคลื่อนไหว (Moving meditation)บนพื้นฐานของพุทธศาสนาเช่นเดียวกัน

Comments are closed.