สงกรานต์ รุ่งอรุณสราญใจ ปีใหม่ไทย ๒๕๖๑

☘ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์หรือวันปีใหม่ไทย ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ ที่กำลังจะมาถึง คณะครูและบุคลากร โรงเรียนรุ่งอรุณ ร่วมกันจัดพิธีขอขมาครูอาจารย์ รดน้ำขอพรและแสดงมุทิตาจิตแก่ครูอาจารย์ผู้ใหญ่ ตามประเพณีที่ดีงามของไทยอย่างพร้อมเพรียงกัน

☘ คุณครูสุนิสา ชื่นเจริญสุข (คุณครูโม) ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นตัวแทนชาวโรงเรียนรุ่งอรุณ กล่าวเชิดชูท่านอาจารย์ผ่อง เซ่งกิ่ง ใจความว่า ท่านอาจารย์ผ่อง เซ่งกิ่ง เปรียบเสมือนเป็นบุคลาธิษฐานที่เชื่อมโยงให้เราได้น้อมรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ทุกๆ ท่าน พวกเราได้รับรู้และเรียนรู้จากท่าน ได้เห็นความเป็นครูต้นทางของผู้ที่ “ทำให้ดู อยู่ให้เห็น” มากกว่าการสอนสั่งด้วยวาจา ท่านเป็นผู้ที่มีความชัดเจน เป็นผู้บ่มเพาะจิตวิญญาณสำคัญของรุ่งอรุณใน เรื่องคุณธรรม ความซื่อสัตย์ แยกแยะรู้ชัดดีชั่ว สร้างหิริโอตตัปปะ เป็นผู้ที่นำพาพวกเราทำงานเพื่อส่วนรวมอยู่เป็นนิจ พวกเราศิษย์ทั้งหลายขอน้อมนำคุณธรรมนี้เพื่อสืบสานสร้างนิสัยต่อไปภายภาคหน้า

☘ ทั้งนี้อาจารย์ผ่อง เซ่งกิ่ง หัวหน้าชุมชนบ้านช่าง เป็นตัวแทนครูบาอาจารย์ กล่าวให้พร ให้โอวาทเป็นเครื่องเตือนสติในการดำเนินชีวิตของพวกเราชาวรุ่งอรุณทุกคน “…การเจริญสติเป็นสิ่งสำคัญ เพราะฉะนั้นการที่จะเอาสิ่งที่เราพอใจ และไม่พอใจออกจากตัวเราได้ เราต้องรู้จักว่าปัจจุบันขณะคืออะไร เรานั่งอยู่ เรารู้ตัวว่านั่งอยู่ อย่างนี้เรียกปัจจุบันขณะ เราโกรธใครอยู่ เราก็หายโกรธ ถ้าเรารู้สึกตัว … ถ้ามีสติ ปัจจุบันขณะเรารู้ว่าเราไม่พอใจก็ถอดความไม่พอใจนั้น ถ้าเราทำอย่างนี้ได้ ชีวิตเราก็จะมีความสุข ถึงจะทุกข์ก็ไม่ทุกข์มาก…ท้ายสุดนี้ก็ขอให้พวกเราอายุมั่นขวัญยืน มีคุณพระศรีรัตนตรัยเป็นที่ตั้ง คุ้มครองให้พวกเรามีแต่ความสุข ความเจริญ ทำงานอะไรก็ไม่ติดขัด”

Comments are closed.