ข้อมูลโรงเรียน

raunthai

 

โรงเรียนรุ่งอรุณเป็นโรงเรียนเอกชนซึ่งมีวัตถุประสงค์ไม่แสวงหากำไร และได้รับการรับรอง จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนในปี พ.ศ.2540 โรงเรียนรุ่งอรุณแบ่งการทำงานเป็น 3 ส่วนย่อยคือ
1. โรงเรียนเล็ก ระดับอนุบาล 1- อนุบาล 3
2. โรงเรียนประถม ระดับประถม 1 – ประถม 6
3. โรงเรียนมัธยม ระดับมัธยม 1 – มัธยม 6

ในแต่ละโรงเรียนมีครูใหญ่เป็นผู้ดูแลโรงเรียนละ 1 คน โดยมีหน้าที่สร้างความเข้าใจในภาวะ ความเป็นครู การทำงานเป็นทีม รวมทั้งการนำเนื้อหามาสู่การสอน ซึ่งเป็นการเรียนรู้แบบองค์รวม ในการทำงานมีการประชุมร่วมกันทั้งในระดับโรงเรียนย่อย ระดับชั้น และเฉพาะสายวิชา

จำนวน ครู 140 คนต่อ นักเรียน 1,000 คน
สัดส่วน ครู ต่อ นักเรียน 1 : 8
จำนวนนักเรียน ต่อ ห้อง 25
จัดบรรยากาศห้องเรียนเหมือนบ้าน ความสัมพันธ์ของครู – นักเรียนใกล้ชิด โดยสอนทั้งชีวิตและวิชา
ความสัมพันธ์ของบ้าน (ผู้ปกครอง) และ โรงเรียน เกื้อกูลและเรียนรู้ร่วมกัน

โรงเรียนรุ่งอรุณมีการบริหารงานโดยคณะกรรมการโรงเรียนซึ่งมี ท่านเจ้าคุณพระธรรม-ปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) เป็นที่ปรึกษาสูงสุด ซึ่งท่านเป็นผู้มี ความลึกซึ้งในพุทธศาสนา มีผลงานทางวิชาการและหนังสือด้านพุทธศาสนาเป็น จำนวนมาก โดยเฉพาะในเรื่องของความสัมพันธ์ ของชีวิตกับความเป็นอยู่ ในปัจจุบัน และมี ศ.นพ.ประเวศ วะสี เป็นประธานคณะกรรมการมูลนิธิโรงเรียน ซึ่งท่านเป็นบุคคลที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในสังคมไทย และเป็นผู้ที่ทำงานเพื่อกระตุ้นและผลักดัน การปฏิรูปการศึกษาไทยเสมอมา

phy06

 

 

ปัจจุบันนี้โรงเรียนรุ่งอรุณได้ดำเนินการจดทะเบียนก่อตั้งมูลนิธิ โรงเรียนรุ่งอรุณ ถูกต้องตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ ทะเบียนเลขที่ กท 1292 ให้ไว้ ณ วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2546
โดยมูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณ มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาการศึกษา วิจัย ประมวล และวิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้ของมนุษย์ เพื่อพัฒนาคุณค่าที่แท้จริงของมนุษย์ให้มีความรู้ ความสามารถ เป็นคนดีและมีความสุข เป็นสื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่าง เด็ก ผู้ใหญ่ สร้างความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างโรงเรียนและครอบครัว ครูและผู้ปกครองในการวางแผนพัฒนาการศึกษา และพัฒนาด้านอื่นๆ ประสานความร่วมมือกับบุคคล คณะบุคคล สถานศึกษา และองค์กรต่างๆ เพื่อพัฒนาการศึกษาและสร้างภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ นวัตกรรม การสังคมสงเคราะห์ และสันติภาพ

รายนามคณะกรรมการที่ปรึกษา และคณะกรรมการบริหาร มูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณ

คณะกรรมการที่ปรึกษา

1. พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)
2. พระไพศาล  วิสาโล
3. พระสันติพงศ์  เขมปญฺโญ
4. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประเวศ  วะสี
5. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอกวิทย์ ณ ถลาง
6. หม่อมดุษฎี  บริพัตร ณ อยุธยา
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิติยวดี  บุญซื่อ
8. ศาสตราจารย์นายแพทย์ วิจารณ์  พานิช
9. นายโสภณ  สุภาพงษ์
10. นายบันเทิง  ตันติวิท
11. ผู้ใหญ่วิบูลย์  เข็มเฉลิม
12. นายธีรพล  นิยม
13. นายอนุ  ศรีรัตนบัลล์
14. นายสุธีพรรณ  สิทธิโชติ
15. นายธงชัย  ณ นคร
16. นางธาราทิพย์  นิยมค้า
17. นาวาอากาศเอก นพ.ทรงยศ  กิจสุขจิต
18. ดร.พิชิต  สุขเจริญพงษ์
ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณ
คณะกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณ
คณะกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณ
คณะกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณ
คณะกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณ
คณะกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณ
คณะกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณ
คณะกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณ
คณะกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณ
คณะกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณ
คณะกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณ
คณะกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณ
คณะกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณ
คณะกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณ
คณะกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณ
คณะกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณ
คณะกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณ
คณะกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณ

 

คณะกรรมการบริหาร  มูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณ

1. ศาสตราจารย์กิตติคุณ สุมน  อมรวิวัฒน์
2. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อารี  สัณหฉวี
3. รองศาสตราจารย์ ดร.วีระ  สัจกุล
4. นางสาวสายาห์  เหมะรัชตะ
5. นางสาวมยุรี  พฤทธิประเสริฐ
6. รองศาสตราจารย์ประภาภัทร  นิยม
ประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณ
รองประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณ
คณะกรรมการบริหารมูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณ
คณะกรรมการบริหารมูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณ
คณะกรรมการบริหารและเหรัญญิกมูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณ
คณะกรรมการบริหารและเลขานุการมูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณ

 

รุ่งอรุณมีเป้าหมายให้นักเรียนเรียนรู้อย่างเป็นองค์รวม ดังนั้นสภาพแวดล้อมโดยรวมของ โรงเรียนจึงเน้นความเป็นธรรมชาติเป็นพื้นฐานเพื่อกระตุ้นให้ นักเรียนในแต่ละวัยใช้เป็นห้องเรียนธรรมชาติเพื่อบูรณาการการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
โรงเรียนรุ่งอรุณตั้งอยู่บนพื้นที่สีเขียวประมาณ 50 ไร่ในเขตบางขุนเทียน ซึ่งเช่าจากมูลนิธิญมาลุดดีน เป็นพื้นที่เปิดโล่งมี อาคารเรียน 2 ชั้น หรือ 3 ชั้น บริเวณโดยรอบแวดล้อมด้วยธรรมชาติที่นักเรียนสามารถออกไปเรียนรู้ได้ มีการออกแบบอาคารและสภาพแวดล้อมเพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน และการนำนักเรียนออกนอกสถานที่ เพื่อการเรียนรู้และสัมผัสของจริง

โรงเรียนรุ่งอรุณ เปิดโอกาสให้มี การทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่างผู้ปกครอง ครู และพนักงาน มีกิจกรรมหลากหลายซึ่งสามารถ ทำร่วมกัน เช่น ห้อง Occupational Therapy เป็นการจัดตั้งขึ้นโดยร่วมมือกับผู้ปกครองเพื่อร่วมกัน พัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ หรือโครงการเงินฝากเพื่อการศึกษา เป็นต้น

ในการจัดอาหาร โรงเรียนจะคำนึงถึงคุณภาพทางโภชนาการเป็นหลัก อีกทั้งยังมีความพร้อมในการจัดสื่อและตำราเรียน เพิ่มเติมให้เหมาะสมกับการเรียนการสอน โดยโครงการตำราของโรงเรียน

ความเชื่อในวิถีการเรียนรู้ของรุ่งอรุณนี้ได้สร้างบรรยากาศที่อบอุ่นภายในชุมชนแห่งการเรียนรู้ เพื่อบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งชุมชน เรียนรู้นี้ให้ หยั่งราก และเติบโตยั่งยืนต่อไป

ความหมายของตราโรงเรียน

ตราโรงเรียนได้จาก ท่านอังคาร กัลยาณพงศ์ โดยมีความหมาย 3 ลักษณะ คือ

1. คล้ายธรรมจักร คือ ดวงใจของการศึกษา ( ไตรปิฎก คือ มิ่งขวัญของ พุทธรรม )
2. กงล้อมีการหมุน คือ ปณิธานที่เคลื่อนไหวไปสู่การเล็งผลเลิศ ณ สัจธรรมทั้งปวงในสกลจักรวาล
3. ทักษิณาวัฏ ในระเบียบของฉัพพรรณรังสี ( การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า คือ มรคาเข้าหาความจริงแท้ )
4. แสงโค้งไปประสานกับจักรวาลอื่นๆ คือ เสาะแสวงซึ่งความจริงอื่นๆ ในหลายวิถีทางแห่งจักรวาลต่างๆ
5. วงกลมนอก คือ สมมติ โอฆะ ห้วงนำมหึมา อันหาขอบเขตไม่ได้ คือ สังสารวัฏ

สีประจำโรงเรียน :สีเหลืองทอง ต้นไม้ประจำโรงเรียน :ต้นสาระ เพราะ พระพุทธเจ้าประสูติใต้ต้นนี้

 

logo-old
แบบร่างแรกของสัญลักษณ์โรงเรียน

logo-02
สัญลักษณ์ที่ปรับใช้ในการพิมพ์ต่างๆ

logo-new
สัญลักษณ์โรงเรียนที่เป็นแบบลายเส้น

สัญลักษณ์โรงเรียนโดยลายมือท่านอังคาร กัลยาณพงศ์

 

Leave a Reply