มูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณ

โรงเรียนรุ่งอรุณดำเนินการจดทะเบียนก่อตั้งมูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณ ถูกต้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ทะเบียนเลขที่ กท ๑๒๙๒ ให้ไว้ ณ วันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยมูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการศึกษา วิจัย ประมวล และวิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้ของมนุษย์ เพื่อพัฒนาคุณค่าที่แท้จริงของมนุษย์ให้มีความรู้ ความสามารถ เป็นคนดีและมีความสุข เป็นสื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างเด็ก ผู้ใหญ่ สร้างความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างโรงเรียนและครอบครัว ครูและผู้ปกครองในการวางแผนพัฒนาการศึกษา และพัฒนาด้านอื่นๆ ประสานความร่วมมือกับบุคคล คณะบุคคล สถานศึกษา และองค์กรต่างๆ เพื่อพัฒนาการศึกษาและสร้างภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ นวัตกรรม การสังคมสงเคราะห์ และสันติภาพ
รายนามคณะกรรมการที่ปรึกษา และคณะกรรมการบริหาร มูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณ
คณะกรรมการที่ปรึกษา
ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณ
๑. สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

คณะกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณ
๒. พระไพศาล  วิสาโล
๓. พระสันติพงศ์  เขมปญฺโญ
๔. ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ประเวศ  วะสี
๕. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอกวิทย์ ณ ถลาง
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิติยวดี  บุญซื่อ
๗. ศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์  พานิช
๘. นายโสภณ  สุภาพงษ์
๙. นายบันเทิง  ตันติวิท
๑๐. นายธีรพล  นิยม
๑๑. นายอนุ  ศรีรัตนบัลล์
๑๒. นายสุธีพรรณ  สิทธิโชติ
๑๓. นายธงชัย  ณ นคร
๑๔. นางธาราทิพย์  นิยมค้า
๑๕. นาวาอากาศเอก นพ.ทรงยศ  กิจสุขจิต
๑๖. ดร.พิชิต  สุขเจริญพงษ์

คณะกรรมการบริหาร  มูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณ
ประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณ
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิติยวดี  บุญซื่อ

รองประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณ
๒. นายอนุ  ศรีรัตนบัลล์

คณะกรรมการบริหารมูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณ,
๓. ศาสตราจารย์กิตติคุณสุมน  อมรวิวัฒน์
๔. ศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์  พานิช
๕. นายสุธีพรรณ  สิทธิโชติ

คณะกรรมการบริหารและเลขานุการมูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณ
๖. นางสาวมยุรี  พฤทธิประเสริฐ
๗. รองศาสตราจารย์ประภาภัทร  นิยม

คณะกรรมการบริหารและผู้ช่วยเลขานุการมูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณ
๘. นางสุนิสา  ชื่นเจริญสุข

Leave a Reply