นักเรียน

56prathom1

*** เปิดจำหน่ายใบสมัคร ตั้งแต่วันที่  ๕  มกราคม –  ๒๘  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ***

เข้าเรียนระดับชั้นอนุบาล ปีการศึกษา ๒๕๖๑

(เกิดตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ.  ๒๕๕๗ ถึง วันที่่ ๓๑  พฤษภาคม พ.ศ.  ๒๕๕๘)

และ ระดับชั้นประถม – มัธยม ปีการศึกษา ๒๕๖๐

รายละเอียดการรับสมัคร

๑. นักเรียนอนุบาล ๑

รับสมัครนักเรียนชาย-หญิง ที่มีอายุ ๓-๓.๑๑ ปี นับจากวันเกิดจนถึงวันเปิดเรียน (จะนับอายุระหว่าง ๑ มิถุนายน – ๓๑ พฤษภาคม) ต้องสมัครก่อนปีการศึกษาที่ประสงค์เข้าเรียน ๑ ปี

สำหรับระดับชั้นอนุบาล ๑ ขายใบสมัครจำนวน ๒๐๐ ใบ   รับนักเรียนจำนวน ๑๐๐ คน

๒. นักเรียนระดับชั้นตั้งแต่อนุบาล ๒ – ประถมศึกษาปีที่ ๖

กรณีที่ ๑ – โรงเรียนจะรับสมัครในกรณีที่มีที่ว่างในปีการศึกษานั้นๆ หรือเปิดรับสมัครเพื่อเป็นการสำรองที่ไว้เพื่อจะเข้าในกรณีที่มีที่ว่าง  (ขายใบสมัครในเดือนมกราคมของทุกปี) และถ้ามีที่ว่างโรงเรียนจะแจ้งให้มาสัมภาษณ์ต่อไป

*** ทั้งนี้ใบสมัครนี้โรงเรียนจะเก็บไว้ประมาณ ๒ ปี  โดยโรงเรียนก็จะยกเลิกใบสมัคร ในกรณีผู้ปกครองไม่มีการติดต่อกับทางโรงเรียนเพื่อยืนยันการเข้าเรียน

กรณีที่ ๒ –  โรงเรียนจะเปิดการลงชื่อจองในระดับชั้นที่จะเข้าในช่วงเดือนมกราคมเช่นกัน (ไม่ได้เขียนใบสมัคร)

*** การลงชื่อจองจะต่างจากการเขียนใบสมัครคือเปิดให้จองในช่วงเดือนมกราคม  และจะยกเลิกสิทธิการจองภายในเดือนธันวาคมในแต่ละปีการศึกษานั้นๆ   โดยผู้ปกครองสามารถมาลงชื่อใหม่ได้สำหรับปีการศึกษาต่อไป

๓. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

โรงเรียนเปิดขายใบสมัครตั้งแต่ มกราคม – กุมภาพันธ์ ของทุกปี
การขายใบสมัคร เดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ของทุกปี

เกณฑ์การรับนักเรียน

โรงเรียนจะใช้วิธีการสัมภาษณ์ผู้ปกครองคือ บิดา – มารดา โดยผู้สัมภาษณ์คือผู้ปกครองของ โรงเรียนและคุณครูทำการสัมภาษณ์ร่วมกันพร้อมทั้งมีการสังเกตพัฒนาการนักเรียน (สำหรับอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ ๑ ) ส่วนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ – มัธยมศึกษา โรงเรียนจะมีการทดสอบพื้นฐานความรู้ของนักเรียนด้วย

สิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันสมัครเรียน

๑. สำเนาสูติบัตร  จำนวน  ๑  ฉบับ

๒. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน  จำนวน  ๑  ฉบับ

๒. สำเนาทะเบียนบิดา สำเนาทะเบียนบ้านมารดา อย่างละ  ๑  ฉบับ

๓. สำเนาบัตรประชาชน (บิดา  มารดา)  อย่างละ  ๑  ฉบับ

๔. รูปถ่ายนักเรียนขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป (หรือรูปถ่ายโปสการ์ดตัดมาก็ได้ สำหรับอนุบาล)

๕. รูปถ่ายครอบครัวขนาด ๔ x ๖ นิ้ว

๖. ใบแสดงผลการเรียน (สำหรับนักเรียนตั้งแต่ประถมขึ้นไป)  จำนวน  ๑  ฉบับ

มาตรฐานชั้นเรียน

ในหนึ่งห้องเรียนจะมีนักเรียนไม่เกิน ๒๕ คน และแต่ละระดับชั้นจะมีนักเรียนไม่เกิน ๔ ห้องเรียน (รวมนักเรียนชั้นละ ๑๐๐ คน) เพื่อให้ครูสามารถดูแลได้อย่างใกล้ชิด สามารถติดตามพัฒนาการเป็นรายบุคคล สำหรับนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล ๑ – ประถม ๑ จะมีครู ๒ คน ประจำในแต่ละห้องเรียน ดังนั้นจะมีอัตราครูต่อจำนวนนักเรียนเท่ากับ ๑ : ๑๐-๑๕  คน โรงเรียนมีการจัดพื้นที่ทั้งในและนอกห้องเรียนอย่างเหมาะสม เอื้อต่อการเรียนรู้ ในรูปแบบต่างๆ ที่หลากหลาย โดยมีการจัดชั้นเรียนที่ยืดหยุ่นได้ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมต่างกลุ่ม ต่างชั้นเรียน ต่างวัยตามความเหมาะสม

การเปิดภาคเรียน

โรงเรียนรุ่งอรุณใช้ระบบการเรียนแบบ ๓ ภาคเรียน

ภาคเรียนที่ ๑    เปิดเรียน เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม

ภาคเรียนที่ ๒    เปิดเรียน เดือนกันยายน – ธันวาคม

ภาคเรียนที่ ๓    เปิดเรียน เดือนมกราคม – เมษายน

หยุดเรียนวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ค่าเล่าเรียน

๑. จ่ายเป็นรายภาค ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง จะมีค่าใช้จ่ายดังนี้

–          ค่าธรรมเนียมการเรียนการสอน

–          ค่าอาหาร (อาหารว่างเช้า อาหารกลางวัน อาหารว่างบ่าย)

๒. จ่ายค่าธรรมเนียมแรกเข้า (เป็นค่าพัฒนาวิชาการ) ชำระเพียงครั้งแรกครั้งเดียว

–          ค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรุณาสอบถามที่โรงเรียนอีกทีในวันที่ท่านแวะมาเยี่ยมชมโรงเรียน

บริการพิเศษ

– บริการรถตู้ปรับอากาศรับ – ส่งนักเรียน ชำระค่ารถเป็นรายเดือน คิดตามระยะทาง

เครื่องแบบนักเรียน

มีจำหน่ายที่โรงเรียน (ชุดนักเรียนชาย – หญิง ชุดพละ ถุงผ้านักเรียน)

โรงเรียนให้เด็กนักเรียนแต่งกายอิสระ แต่ต้องมีความเรียบร้อย เหมาะสม เว้นแต่ ให้ใส่เครื่องแบบในกรณีออกไปเรียนภาคสนาม งานสำคัญของโรงเรียน เช่น งานวันไหว้ครู งานวันอาสาฬหบูชา หรือมีการตกลงกันเป็นกรณีเฉพาะ เป็นต้น

นักเรียนอนุบาล – ประถมต้น  มีเสื้อกั๊กและชุดพละจำหน่าย

ประถมปลาย – มัธยมต้น       เสื้อเชิ้ตขาว และกางเกงหรือกระโปรงสีกากี มีชุดพละจำหน่าย

 56-anuban

ติดต่อสมัครได้ที่ฝ่ายทะเบียนและประเมินผล
เวลา ๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ) หรือจะติดต่อสอบถามได้ที่โทรศัพท์
๐-๒๘๔๐- ๒๕๐๑ หรือ ๐-๒๘๗๐-๗๕๑๒ ต่อ ๑๕๗ หรือ ๑๖๕

การเยี่ยมชมโรงเรียน

ท่านผู้ปกครองที่ประสงค์จะนำบุตรหลานเข้าเรียนที่โรงเรียนรุ่งอรุณใคร่ขอเรียนเชิญท่านมาเยี่ยมชมโรงเรียน สัมผัสบรรยากาศการเรียนการสอน รวมทั้งพูดคุยกับแนวคิด การจัดการศึกษา ระบบการเรียนการสอน ตลอดจนการเตรียมความพร้อม เพื่อเข้าเรียนในระดับชั้นต่างๆ ก่อน ทางโรงเรียนขอเชิญแวะมาพบปะพูดคุยกับโรงเรียนได้ทุกวันทำการตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.

โรงเรียนยินดีพาท่านเข้าเยี่ยมชมห้องเรียนต่างๆ ของโรงเรียนทุกวันพฤหัสบดีที่ ๒ และ ๔ ของทุกเดือนที่มีการเรียนการสอน

กรุณาโทรจองวันเข้าชมที่โทรศัพท์ ๐-๒๘๔๐- ๒๕๐๑ หรือ ๐-๒๘๗๐-๗๕๑๒ ต่อ ๑๕๗ หรือ ๑๖๕

  รับกลุ่มละไม่เกิน  ๓๐ ท่าน

Leave a Reply