Training for the Trainer สู่การเรียนรู้แบบ Active Learning

รุ่งอรุณในมุมมองของศิษย์เก่า : Self-actualization

Roong Aroon School: Self-actualization คลิปวิดีโอบอกเล่าการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนรุ่งอรุณ …อ่านต่อ

“ครู” เปลี่ยนห้องเรียนเป็นสตูดิโอทำงาน

“ครู” เปลี่ยนห้องเรียนเป็นสตูดิโอทำงาน สวัสดีปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ …อ่านต่อ

“ครู” เปิดพื้นที่ให้เด็กเป็นเจ้าของการเรียนรู้

“ครู” เปิดพื้นที่ให้เด็กเป็นเจ้าของการเรียนรู้ สวัสดีปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ …อ่านต่อ