ห้องเรียนพ่อแม่ ป.๑ – ทักษะพร้อมเผชิญ

เป็นครูของตนจากภายใน และเป็นที่พึ่งของผู้อื่น

โอวาทในพิธีไหว้ครูฝ่ายมัธยม โรงเรียนรุ่งอรุณ โดย รศ.ประภาภัทร นิยม …อ่านต่อ

รู้ถึงความเป็นศิษย์ มีจิตสำนึกระลึกคุณครู

โอวาทในพิธีไหว้ครูฝ่ายประถม โรงเรียนรุ่งอรุณ โดย รศ.ประภาภัทร นิยม …อ่านต่อ