อาทิตย์, เมษายน 20, 2014
   
Text Size
เข้าระบบ


56-mattayom04

การรับสมัครนักเรียนมัธยมปีการศึกษา ๒๕๕๗


โรงเรียนรุ่งอรุณ จะเปิดจำหน่ายใบสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ และระดับชั้นอนุบาล ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

โดยมีกำหนดการจำหน่ายใบสมัคร  รับสมัครและสอบคัดเลือกดังต่อไปนี้

วันจำหน่ายใบสมัครและวันรับสมัคร  ระหว่างวันที่ ๗  มกราคม - วันที่  ๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗    เวลา  ๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.

๑.  หลักฐานในการสมัครเข้าเรียน

๑.  ซื้อใบสมัครพร้อมเขียนใบสมัครยื่นใบสมัครที่ฝ่ายทะเบียน(ค่าใบสมัครชุดละ  ๖๐๐ บาท)
๒.  รูปถ่ายขนาด  ๑  นิ้ว  จำนวน  ๑  รูป  เครื่องแบบนักเรียน (ถ่ายไม่เกิน  ๖ เดือน)
๓.  รูปถ่ายครอบครัว ขนาด ๔ ชX ๖  นิ้ว
๔.  สำเนาทะเบียนบ้าน
๕.  สำเนาสูติบัตร
๖.  ใบแสดงผลการเรียน  ปพ.๑ หรือ ใบรับรองผลการเรียน ปพ.๗ สำหรับนักเรียนสมัครเข้ามัธยมศึกษาปีที่  ๑

๒.  ขั้นตอนการสอบคัดเลือก  วันเสาร์ที่  ๘  มีนาคม พ.ศ.  ๒๕๕๗

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑
สอบข้อเขียนและสัมมนาผู้ปกครอง               

วิชาที่สอบ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ สังคม

๓.  ประกาศผลสอบพร้อมมอบตัวนักเรียน  (เดือนมีนาคม)

ผู้ปกครองและนักเรียนต้องผ่านกระบวนการประเมินทุกขั้นตอนจึงจะถือว่าผ่านการพิจารณารับเข้าเรียน ทางโรงเรียนถือผลการตัดสินของคณะกรรมการเป็นที่สุด

ติดต่อสมัครได้ที่ฝ่ายทะเบียนและประเมินผลตั้งแต่วันนี้ ถึง เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
เวลา ๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ) หรือจะติดต่อสอบถามได้ที่โทรศัพท์
๐-๒๘๔๐- ๒๕๐๑ หรือ ๐-๒๘๗๐-๗๕๑๒ ต่อ
๑๕๗ หรือ ๑๔๑

 


 56prathom1


รายละเอียดการรับสมัคร

๑. นักเรียนอนุบาล ๑

          รับสมัครนักเรียนชาย-หญิง ที่มีอายุ ๓-๓.๑๑ ปี นับจากวันเกิดจนถึงวันเปิดเรียน (จะนับอายุระหว่าง ๑ มิถุนายน - ๓๑ พฤษภาคม) ต้องสมัครก่อนปีการศึกษาที่ประสงค์เข้าเรียน ๑ ปี

          สำหรับระดับชั้นอนุบาล ๑ ขายใบสมัครจำนวน ๒๐๐ ใบ   รับนักเรียนจำนวน ๑๐๐ คน

๒. นักเรียนระดับชั้นตั้งแต่อนุบาล ๒ - ประถมศึกษาปีที่ ๖

กรณีที่ ๑ - โรงเรียนจะรับสมัครในกรณีที่มีที่ว่างในปีการศึกษานั้นๆ หรือเปิดรับสมัครเพื่อเป็นการสำรองที่ไว้เพื่อจะเข้าในกรณีที่มีที่ว่าง  (ขายใบสมัครในเดือนมกราคมของทุกปี) และถ้ามีที่ว่างโรงเรียนจะแจ้งให้มาสัมภาษณ์ต่อไป

*** ทั้งนี้ใบสมัครนี้โรงเรียนจะเก็บไว้ประมาณ ๒ ปี  โดยโรงเรียนก็จะยกเลิกใบสมัคร ในกรณีผู้ปกครองไม่มีการติดต่อกับทางโรงเรียนเพื่อยืนยันการเข้าเรียน 

กรณีที่ ๒ -  โรงเรียนจะเปิดการลงชื่อจองในระดับชั้นที่จะเข้าในช่วงเดือนมกราคมเช่นกัน (ไม่ได้เขียนใบสมัคร) 

*** การลงชื่อจองจะต่างจากการเขียนใบสมัครคือเปิดให้จองในช่วงเดือนมกราคม  และจะยกเลิกสิทธิการจองภายในเดือนธันวาคมในแต่ละปีการศึกษานั้นๆ   โดยผู้ปกครองสามารถมาลงชื่อใหม่ได้สำหรับปีการศึกษาต่อไป

๓. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

โรงเรียนเปิดขายใบสมัครตั้งแต่ มกราคม - กุมภาพันธ์ ของทุกปี

 
การขายใบสมัคร เดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ของทุกปี

เกณฑ์การรับนักเรียน

โรงเรียนจะใช้วิธีการสัมภาษณ์ผู้ปกครองคือ บิดา - มารดา โดยผู้สัมภาษณ์คือผู้ปกครองของ โรงเรียนและคุณครูทำการสัมภาษณ์ร่วมกันพร้อมทั้งมีการสังเกตพัฒนาการนักเรียน (สำหรับอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ ๑ ) ส่วนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ - มัธยมศึกษา โรงเรียนจะมีการทดสอบพื้นฐานความรู้ของนักเรียนด้วย

สิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันสมัครเรียน

๑. สำเนาสูติบัตร

๒. สำเนาทะเบียน ให้มีชื่อบิดา มารดาและเด็กที่สมัครเข้าเรียน

๓. รูปถ่ายนักเรียนขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป (หรือรูปถ่ายโปสการ์ดตัดมาก็ได้)

๔. รูปถ่ายครอบครัว ๔x๖ นิ้ว

๕. ใบแสดงผลการเรียน (สำหรับนักเรียนตั้งแต่ประถมขึ้นไป)

มาตรฐานชั้นเรียน

ในหนึ่งห้องเรียนจะมีนักเรียนไม่เกิน ๒๕ คน และแต่ละระดับชั้นจะมีนักเรียนไม่เกิน ๓ ห้องเรียน (รวมนักเรียนชั้นละ ๗๕ คน) เพื่อให้ครูสามารถดูแลได้อย่างใกล้ชิด สามารถติดตามพัฒนาการเป็นรายบุคคล สำหรับนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล ๑ - ประถม ๑ จะมีครู ๒ คน ประจำในแต่ละห้องเรียน ดังนั้นจะมีอัตราครูต่อจำนวนนักเรียนเท่ากับ ๑ : ๑๐-๑๕  คน โรงเรียนมีการจัดพื้นที่ทั้งในและนอกห้องเรียนอย่างเหมาะสม เอื้อต่อการเรียนรู้ ในรูปแบบต่างๆ ที่หลากหลาย โดยมีการจัดชั้นเรียนที่ยืดหยุ่นได้ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมต่างกลุ่ม ต่างชั้นเรียน ต่างวัยตามความเหมาะสม

การเปิดภาคเรียน

โรงเรียนรุ่งอรุณใช้ระบบการเรียนแบบ ๓ ภาคเรียน

ภาคเรียนที่ ๑    เปิดเรียน เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม

ภาคเรียนที่ ๒    เปิดเรียน เดือนกันยายน - ธันวาคม

ภาคเรียนที่ ๓    เปิดเรียน เดือนมกราคม - เมษายน

หยุดเรียนวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ค่าเล่าเรียน

๑. จ่ายเป็นรายภาคๆ เรียนละ ๑ ครั้ง จะมีค่าใช้จ่ายดังนี้

-          ค่าธรรมเนียมการเรียนการสอน

-          ค่าอาหาร (อาหารว่างเช้า อาหารกลางวัน อาหารว่างบ่าย)

๒. จ่ายค่าธรรมเนียมแรกเข้า (เป็นค่าพัฒนาวิชาการ) ชำระเพียงครั้งแรกครั้งเดียว

-          ค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรุณาสอบถามที่โรงเรียนอีกทีในวันที่ท่านแวะมาเยี่ยมชมโรงเรียน

บริการพิเศษ

- บริการรถตู้ปรับอากาศรับ - ส่งนักเรียน ชำระค่ารถเป็นรายเดือน คิดตามระยะทาง

เครื่องแบบนักเรียน

มีจำหน่ายที่โรงเรียน (ชุดนักเรียนชาย - หญิง ชุดพละ ถุงผ้านักเรียน)

โรงเรียนให้เด็กนักเรียนแต่งกายอิสระ แต่ต้องมีความเรียบร้อย เหมาะสม เว้นแต่ ให้ใส่เครื่องแบบในกรณีออกไปเรียนภาคสนาม งานสำคัญของโรงเรียน เช่น งานวันไหว้ครู งานวันอาสาฬหบูชา หรือมีการตกลงกันเป็นกรณีเฉพาะ เป็นต้น

นักเรียนอนุบาล – ประถมต้น  มีเสื้อกั๊กและชุดพละจำหน่าย

ประถมปลาย - มัธยมต้น       เสื้อเชิ้ตขาว และกางเกงหรือกระโปรงสีกากี มีชุดพละจำหน่าย

 56-anuban

การเยี่ยมชมโรงเรียน

             ท่านผู้ปกครองที่ประสงค์จะนำบุตรหลานเข้าเรียนที่โรงเรียนรุ่งอรุณใคร่ขอเรียนเชิญท่านมาเยี่ยมชมโรงเรียน สัมผัสบรรยากาศการเรียนการสอน รวมทั้งพูดคุยกับแนวคิด การจัดการศึกษา                            ระบบการเรียนการสอน ตลอดจนการเตรียมความพร้อม เพื่อเข้าเรียนในระดับชั้นต่างๆ ก่อน ทางโรงเรียนขอเชิญแวะมาพบปะพูดคุยกับโรงเรียนได้ทุกวันทำการตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.                                

             โรงเรียนยินดีพาท่านเข้าเยี่ยมชมห้องเรียนต่างๆ ของโรงเรียนทุกวันพฤหัสบดีที่ ๒ และ ๔ ของทุกเดือนที่มีการเรียนการสอน

            กรุณาโทรจองวันเข้าชมที่โทรศัพท์ ๐-๒๘๔๐- ๒๕๐๑ หรือ ๐-๒๘๗๐-๗๕๑๒ ต่อ ๑๕๗ หรือ ๑๔๑  รับกลุ่มละไม่เกิน  ๓๐ ท่าน

Restore Default Settings

Login Form