พุธ, เมษายน 16, 2014
   
Text Size
เข้าระบบ

หอมกรุ่นกลิ่นกตัญญู บูชาครูที่รุ่งอรุณ

                                                          02 resize11 resize

“เด็ก เปรียบเสมือนเมล็ดพืชที่พร้อมจะเติบโตงอกงาม ส่วนความรู้ก็เปรียบเสมือนน้ำ ถ้าพืชขาดน้ำต้นมันก็ไม่สามารถเติบโตเป็นต้นไม้ที่ดีได้        

............คุณครูเปรียบเสมือนคนสวนที่คอยหมั่นดูแล และทนุถนอมต้นไม้และยังคอยดูแล รดน้ำ พรวนดินใส่ปุ๋ยและตัดกิ่งที่ไม่ดีออกไป

ต้นไม้เล็กต้นนี้อาจเติบโตเป็นต้นไม้ที่ใหญ่และดีได้ในวันข้างหน้า “

                              บางส่วนจากบทบูชาพระคุณครูของด.ญ. ปาณิสา ขัตติโยทัยวงศ์ - น้องพิม นักเรียนชั้น๖/๒                                                                                        

01 resize04resize07 resize06resize

 หอมกรุ่นกลิ่นกตัญญู    บูชาครูที่รุ่งอรุณ

                 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มิถุนายน ที่ผ่านมาณ อาคารรพินทร โรงเรียนรุ่งอรุณฝ่ายประถมและมัธยมได้จัดให้มีพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่นักเรียนที่จะได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตาที่มีต่อ ครู ผู้มีพระคุณ เป็นการเตือนสติให้ศิษย์ระลึกถึงครู และประพฤติตนอยู่ในความดีงามตามในโอวาท คำสั่งสอนของครูบาอาจารย์ นักเรียนทุกระดับชั้นต่างน้อมจิตน้อมใจจัดดอกไม้พานพุ่มมาเคารพครูอาจารย์ อย่างประณีตสวยงามด้วยความตั้งใจเป็นอย่างยิ่ง

                พิธีการจัดงานไหว้ครู ในครั้งนี้ดำเนินไปท่ามกลางบรรยากาศอันศักดิ์สิทธิ์ มีการสวดสรภัญญะบูชาครู ตัวแทนนักเรียนทุกระดับชั้นกล่าวคำบูชาครู และเชิญพานดอกไม้กราบครู โดยมีนักเรียนวงดนตรีไทยขับร้องเพลงมาลาบูชาครู หลังจากนั้นนักเรียนทั้งหมดร่วมระลึกพระคุณครูโดยร่วมใจร้องเพลงพระคุณที่ สามและเพลงวิถีรุ่งอรุณ บทเพลงที่สะท้อนวิถีชีวิตที่งดงามมากด้วยคุณค่าของชาวรุ่งอรุณ โดยมีวงดนตรีสากลของนักเรียนบรรเลงประกอบอย่างไพเราะ ต่อด้วยการรับฟังโอวาทคำสอนและข้อคิด ข้อเตือนใจจากอาจารย์วิชิต เชื้อเชิญ ครูอาวุโส ประธานในพิธี

                 สำหรับพิธีการไหว้ครูของนักเรียนโรงเรียน มัธยม จัดขึ้นโดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๕ ร่วมกันทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพ ผู้ดูแลการดำเนินพิธีทั้งหมด เชื้อเชิญคุณครูเข้าร่วมงาน และนำคณะพี่ๆน้องๆ รวมถึงศิษย์เก่าและผู้ปกครองเข้าคารวะแสดงกตเวทิตาต่อคณะครูที่ให้การอบรม สั่งสอนจนพิธีสำเร็จเสร็จสิ้นอย่างงดงาม นับเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมเป็นอย่างมาก

                 พิธีการที่เพิ่มเติมจากการทำ พิธีไหว้ครูระดับประถม คือ พิธีปวารณาตัวเป็นศิษย์ใหม่ ผู้เข้าสู่ชุมชนการเรียนรู้ที่เป็นเครื่องพัฒนาตน ซึ่งคุณครูได้ช่วยกันผูกข้อมือรับขวัญนักเรียนทุกคน ก่อนรับฟังโอวาทจากรองศาสตราจารย์ประภาภัทร นิยม ประธานในพิธี นอกจากนี้ยังมีการมอบทุนการศึกษาและใบประกาศเกียรติคุณสำหรับนักเรียนที่มี ความประพฤติดี มีจิตอา สาและร่วมทำกิจกรรมอันเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม ดังมีรายชื่อ คือ

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ จำนวน ๕ ทุน โดยเป็นนักเรียนผู้มีความประพฤติดี มีจิตอาสา และมีผลการเรียนดี มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า ๓.๘๕ ระหว่างการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาต้น

๑. นายวริศ วนกำจร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๒

๒. นางสาวฟ้าใส กิตติจิตต์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๒

๓. นายวิถี ภูษิตาศัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๒

๔. นางสาวเอม มฤคทัต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑

๕. นายอภิสิทธิ์ พานสุกิจ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๒

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับประกาศนียบีตร เป็นผู้มีความประพฤติดี มีจิตอาสาและร่วมทำกิจกรรมอันเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมในด้านต่างๆ

ด้านการจัดทำวารสารโรงเรียน

๑.นาง สาวสุธาสินี มหวงศ์วิริยะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๒ ๒.นางสาวน้ำปาย ไชยฤทธิ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑ ๓.นายศิรธันย์ กิตติ์ธนานิธิกุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑ ๔.นางสาวพลอย เลาหเสรีกุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑ ๕.นางสาวโชติมิญช อุรานุกูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑ ๖.นางสาวชนิกานต์ เผ่าไพสิฐศรีอนันต์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑ ๗.นางสาวระพีพร มโนรัตน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑ ๘.นางสาวศุภนิดา มหวงศ์วิริยะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑ ๙.นายรัชชานนท์ นาคสมบูรณ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๒

ด้านอื่นๆ

๑.เด็กชายอัณณ์ จารุจิตต์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๓ ๒.นางสาวณิชารีย์ กิติเวชโภคาวัฒน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑ ๓.นางสาววาริธร ชัยปณิธิพันธ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๒

Restore Default Settings

Login Form