มูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณ

โรงเรียนรุ่งอรุณดำเนินการจดทะเบียนก่อตั้งมูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณ ถูกต้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ทะเบียนเลขที่ กท ๑๒๙๒ ให้ไว้ ณ วันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยมูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการศึกษา วิจัย ประมวล และวิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้ของมนุษย์ เพื่อพัฒนาคุณค่าที่แท้จริงของมนุษย์ให้มีความรู้ ความสามารถ เป็นคนดีและมีความสุข เป็นสื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างเด็ก ผู้ใหญ่ สร้างความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างโรงเรียนและครอบครัว ครูและผู้ปกครองในการวางแผนพัฒนาการศึกษา และพัฒนาด้านอื่นๆ ประสานความร่วมมือกับบุคคล คณะบุคคล สถานศึกษา และองค์กรต่างๆ เพื่อพัฒนาการศึกษาและสร้างภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ นวัตกรรม การสังคมสงเคราะห์ และสันติภาพ
รายนามคณะกรรมการที่ปรึกษา และคณะกรรมการบริหาร มูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณ
คณะกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณ
ที่ปรึกษาสูงสุดมูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณ
๑. สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

คณะกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณ
๒. พระไพศาล  วิสาโล
๓. พระสันติพงศ์  เขมปญฺโญ
๔. ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ประเวศ  วะสี
๕. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอกวิทย์ ณ ถลาง
๖. นายโสภณ  สุภาพงษ์
๗. นายบันเทิง  ตันติวิท
๘. นายธีรพล  นิยม
๙. นายธงชัย  ณ นคร
๑๐. นางธาราทิพย์  นิยมค้า
๑๑. นาวาอากาศเอก นพ.ทรงยศ  กิจสุขจิต
๑๒. ดร.พิชิต  สุขเจริญพงษ์
๑๓. รองศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ สัจจกุล
๑๔. นางปิยาภรณ์ มัณฑจิตร

คณะกรรมการบริหาร  มูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณ
ประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณ
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิติยวดี  บุญซื่อ

รองประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณ
๒. นายอนุ  ศรีรัตนบัลล์

คณะกรรมการบริหารมูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณ,
๓. ศาสตราจารย์กิตติคุณสุมน  อมรวิวัฒน์
๔. ศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์  พานิช
๕. รองศาสตราจารย์ประภาภัทร  นิยม
๖. นายสุธีพรรณ  สิทธิโชติ
๗. นางสาวมยุรี  พฤทธิประเสริฐ

คณะกรรมการบริหารและผู้ช่วยเลขานุการมูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณ
๘. นางสาวสุวรรณา ชีวพฤกษ์
๙. นางสุนิสา  ชื่นเจริญสุข

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.