ศิษย์เก่า,  โรงเรียนมัธยม,  โรงเรียนรุ่งอรุณ

ผลการสอบเข้ามหาวิทยาลัยของนักเรียนชั้น ม.๖ รุ่นที่ ๑๕

ผลการสอบเข้ามหาวิทยาลัยของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
รุ่นที่ ๑๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
จำนวนนักเรียนที่จบหลักสูตรทั้งสิ้น ๖๑ คน มีดังนี้
(คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย)