วิดีโอ,  โรงเรียนรุ่งอรุณ

รร.ชุมชนบ้านตาหลังใน: AAR สะท้อนตน สร้างปัญญา

AAR : สะท้อนตน สร้างปัญญา
โครงการวิจัยการปฏิรูปโรงเรียนวิถีพุทธ: โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว

โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน เป็นโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๘ และเป็นหนึ่งในโรงเรียนต้นแบบในการขับเคลื่อนพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธเป็นฐานไปสู่ความเป็นชุมชนบวร โดยการนำระบบการประชุมสะท้อนผลหลังการสอน (AAR) ไปพัฒนาครูเพื่อพัฒนาผู้เรียน โดยมีเพื่อนครูไปร่วมสังเกตการณ์การจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน แล้วจัดวงประชุม AAR ให้ครูผู้สอนได้สะท้อนตนเอง และครูผู้ร่วมสังเกตการณ์ช่วยสะท้อนในประเด็นที่แต่ละคนเห็น ทั้งในด้านที่ประสบความสำเร็จ ที่เป็นตัวอย่างให้ครูผู้สังเกตการณ์ได้นำไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนของตน และข้อเสนอแนะที่ครูผู้สอนจะนำไปพัฒนาการตนเองต่อไป

นอกจากนี้ผู้บริหารยังเปิดโอกาสให้ครูผลัดเปลี่ยนกันทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการเรียนรู้ (Facilitator) ให้ครูได้พัฒนาทักษะการจับประเด็นและการตั้งคำถามเพื่อนำไปสู่เนื้อหาต่อไป ในบรรยากาศการพูดคุยที่เป็นกัลยาณมิตร และสะท้อนอย่างตรงประเด็น ซึ่งเป็นประโยชน์ในการนำไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูทุกคนในวงประชุมได้เป็นอย่างดี ทำให้ครูแต่ละคนสามารถผลัดเปลี่ยนเป็นผู้อำนวยการเรียนรู้แทนผู้บริหารได้

โครงการวิจัย “การปฏิรูปโรงเรียนวิถีพุทธเป็นฐานไปสู่ความเป็นชุมชนบวร” โดยโรงเรียนรุ่งอรุณและเครือข่ายคณะวิจัยได้ทำการวิจัยแบบมีส่วนร่วมร่วมกับโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๘ ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เพื่อศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์รูปแบบการพัฒนาชุมชนบวรของโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานและนำผลการพัฒนาไปขยายผลในโรงเรียนเครือข่ายที่จะนำไปสู่การพัฒนาต่อยอดโรงเรียนวิถีพุทธในด้านปัญญาปฏิบัติ ทาน ศีล ภาวนา เพื่อบ่มเพาะคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชนให้ยิ่งขึ้นไป