วิดีโอ,  โรงเรียนรุ่งอรุณ

รร.วัดบ้านหนองบัวศาลา: นิเทศกลับทาง บริหารแนวดิ่งสู่แนวราบ

นิเทศกลับทาง บริหารแนวดิ่งสู่แนวราบ
โครงการวิจัยการปฏิรูปโรงเรียนวิถีพุทธ:  โรงเรียนวัดบ้านหนองบัวศาลา จ.นครราชสีมา

โรงเรียนบ้านหนองบัวศาลาเป็นโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๘ และเป็นหนึ่งในโรงเรียนต้นแบบในการขับเคลื่อนพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธเป็นฐานไปสู่ความเป็นชุมชนบวร โดยโรงเรียนวัดบ้านหนองบัวศาลาเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในวัด มีความใกล้ชิดชุมชน กิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนเชื่อมโยงกับวัดและชุมชนอย่างกลมกลืน

หลังจากเข้าร่วมโครงการวิจัย ผู้อำนวยการโรงเรียนได้ปรับเปลี่ยนระบบนิเทศการสอน เป็นการนิเทศแบบมีส่วนร่วม โดยเปิดพื้นที่ให้ครูผู้สอนได้สะท้อนการจัดการเรียนการสอนของตนเอง และเพื่อนครูสะท้อนซึ่งกันและกัน  ผ่านการประชุมสะท้อนผลหลังการสอน (After Action Review; AAR) ที่ผู้อำนวยการเปลี่ยนบทบาทจากผู้นิเทศเป็นผู้อำนวยการเรียนรู้ (Facilitator) ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเพื่อนครู ครูผู้สอนมองตัวเองออก บอกตัวเองได้ เพื่อครูให้ข้อเสนอแนะกันอย่างตรงประเด็น  และรับฟังกันด้วยใจที่เปิดกว้างในบรรยากาศที่เป็นกัลยาณมิตร  ซึ่งช่วยพัฒนาครูและผู้เรียนอย่างแท้จริง

โครงการวิจัย “การปฏิรูปโรงเรียนวิถีพุทธเป็นฐานไปสู่ความเป็นชุมชนบวร” โดยโรงเรียนรุ่งอรุณและเครือข่ายคณะวิจัยได้ทำการวิจัยแบบมีส่วนร่วมร่วมกับโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๘ ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เพื่อศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์รูปแบบการพัฒนาชุมชนบวรของโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานและนำผลการพัฒนาไปขยายผลในโรงเรียนเครือข่ายที่จะนำไปสู่การพัฒนาต่อยอดโรงเรียนวิถีพุทธในด้านปัญญาปฏิบัติ ทาน ศีล ภาวนา เพื่อบ่มเพาะคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชนให้ยิ่งขึ้นไป