วิดีโอ,  โรงเรียนรุ่งอรุณ

รร.สฤษดิเดช: โจทย์คณิตสู่คุณค่า

โจทย์คณิตสู่คุณค่า
โครงการวิจัยการปฏิรูปโรงเรียนวิถีพุทธ: โรงเรียนสฤษดิเดช อ.เมือง จ.จันทบุรี

โรงเรียนสฤษดิเดชเป็นโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๘ และเป็นหนึ่งในโรงเรียนต้นแบบในการขับเคลื่อนพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธเป็นฐานไปสู่ความเป็นชุมชนบวร โดยโรงเรียนสฤษดิเดชได้พัฒนาการเขียนแผนการสอนและการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ที่นำไปสู่คุณค่าด้านคุณธรรมและความพอเพียง อีกทั้งยังเปิดพื้นที่ให้ครูผู้สอนได้สะท้อนการจัดการเรียนการสอนของตนเอง และเพื่อนครูสะท้อนซึ่งกันและกัน  ผ่านการประชุมสะท้อนผลหลังการสอน (After Action Review; AAR) ซึ่งก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเพื่อนครูที่นำไปสู่การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูต่อไป

โครงการวิจัย “การปฏิรูปโรงเรียนวิถีพุทธเป็นฐานไปสู่ความเป็นชุมชนบวร” โดยโรงเรียนรุ่งอรุณและเครือข่ายคณะวิจัยได้ทำการวิจัยแบบมีส่วนร่วมร่วมกับโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๘ ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เพื่อศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์รูปแบบการพัฒนาชุมชนบวรของโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานและนำผลการพัฒนาไปขยายผลในโรงเรียนเครือข่ายที่จะนำไปสู่การพัฒนาต่อยอดโรงเรียนวิถีพุทธในด้านปัญญาปฏิบัติ ทาน ศีล ภาวนา เพื่อบ่มเพาะคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชนให้ยิ่งขึ้นไป