วิดีโอ,  โรงเรียนรุ่งอรุณ

เปิดห้องเรียนสู่ชุมชน: เรียนรู้คุณค่าธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น

เปิดห้องเรียนสู่ชุมชน: เรียนรู้คุณค่าธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น
โครงการวิจัยการปฏิรูปโรงเรียนวิถีพุทธ:  โรงเรียนบ้านคลองมะนาว จ.ตราด

โรงเรียนบ้านคลองมะนาวเป็นโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๘ และเป็นหนึ่งในโรงเรียนต้นแบบในการขับเคลื่อนพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธเป็นฐานไปสู่ความเป็นชุมชนบวร โดยผู้อำนวยการโรงเรียนมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนครูผู้สอนให้ก้าวออกจากความเคยชินเดิม คือ การสอนแยกรายวิชาและแยกส่วนกับชุมชน มาเป็นการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่คุณค่าที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริงของผู้เรียนและบริบทของชุมชน

การเปิดห้องเรียนสู่ชุมชนของโรงเรียนบ้านคลองมะนาว เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงมากขึ้น  ตระหนักถึงคุณค่าของธรรมชาติ ชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น  ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ จนเกิดความภาคภูมิใจและมองเห็นคุณค่าของตน นอกจากนี้ผู้อำนวยการยังได้นำรูปแบบการประชุมสะท้อนผลหลังการสอน (AAR) ไปใช้พัฒนาครูเพื่อพัฒนาผู้เรียน โดยผู้อำนวยการทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการเรียนรู้ (Facilitator) ครูมีความตั้งใจพร้อมเรียนรู้ บอกกล่าวและรับฟังกันฉันกัลยาณมิตร บนเป้าหมายเดียวกัน คือการพัฒนาผู้เรียน

โครงการวิจัย “การปฏิรูปโรงเรียนวิถีพุทธเป็นฐานไปสู่ความเป็นชุมชนบวร” โดยโรงเรียนรุ่งอรุณและเครือข่ายคณะวิจัยได้ทำการวิจัยแบบมีส่วนร่วมร่วมกับโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๘ ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เพื่อศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์รูปแบบการพัฒนาชุมชนบวรของโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานและนำผลการพัฒนาไปขยายผลในโรงเรียนเครือข่ายที่จะนำไปสู่การพัฒนาต่อยอดโรงเรียนวิถีพุทธในด้านปัญญาปฏิบัติ ทาน ศีล ภาวนา เพื่อบ่มเพาะคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชนให้ยิ่งขึ้นไป