เยี่ยมชมโรงเรียน

การเยี่ยมชมโรงเรียน
ท่านผู้ปกครองที่ประสงค์จะนำบุตรหลานเข้าเรียนที่โรงเรียนรุ่งอรุณใคร่ขอเรียนเชิญท่านมาเยี่ยมชมโรงเรียน สัมผัสบรรยากาศการเรียนการสอน รวมทั้งพูดคุยกับแนวคิด การจัดการศึกษา ระบบการเรียนการสอน ตลอดจนการเตรียมความพร้อม เพื่อเข้าเรียนในระดับชั้นต่างๆ ก่อน ทางโรงเรียนยินดีพาท่านเข้าเยี่ยมชมห้องเรียนต่างๆ ของโรงเรียนทุกวันพฤหัสบดีที่ 2 และ 4 ของทุกเดือนที่มีการเรียนการสอน ตั้งแต่เวลา 09.30-11.30 น. (รับกลุ่มละไม่เกิน 30 ท่าน)


ครั้งที่ 1
วันที่ 13 มิถุนายน 2562…(เต็มแล้ว)
ครั้งที่ 2 วันที่ 27 มิถุนายน 2562…(เต็มแล้ว)
ครั้งที่ 3 วันที่ 11 กรกฎาคม 2562…(เต็มแล้ว)
ครั้งที่ 4 วันที่ 25 กรกฎาคม 2562…(เต็มแล้ว)
ครั้งที่ 5 วันที่ 8 สิงหาคม 2562…(เต็มแล้ว)
ครั้งที่ 6 วันที่ 22 สิงหาคม 2562…(เต็มแล้ว)

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.