ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักเรียนอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2563 โปรแกรมภาษาอังกฤษ (English Program)

ดำเนินการเรียนการสอนโดย  ครูต่างชาติ (เจ้าของภาษา) วุฒิการศึกษาด้านการจัดการศึกษา หรือ ด้านการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย  ทำงานร่วมกับครูไทย วุฒิการศึกษาด้านการจัดการศึกษาที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้คล่อง

จำนวนรับ : 25 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร : เด็กวัยอนุบาล 1 (เกิดระหว่าง 1 มิถุนายน 2559 – 31 พฤษภาคม 2560)

ขั้นตอนการสมัคร

 1. รับสมัครในวันที่ 2 ธันวาคม 2562 เริ่มตั้งแต่ 09:00 เป็นต้นไป ผ่านทางช่องทาง Online รับสมัครจำนวน  100  คน 
 2. กรอกข้อมูลลงในอีฟอร์มที่กำหนดให้ และแนบไฟล์เอกสาร ดังนี้ (คลิกที่นี่เพื่อสมัครเรียน) ปิดรับสมัครแล้ว
 • สูติบัตร จำนวน 1 ฉบับ 
 • ทะเบียนบ้านนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ 
 • ทะเบียนบ้านบิดา จำนวน 1 ฉบับ 
 • ทะเบียนบ้านมารดา จำนวน 1 ฉบับ 
 • บัตรประชาชนบิดา จำนวน 1 ฉบับ 
 • บัตรประชาชนมารดา จำนวน 1 ฉบับ 
 • รูปครอบครัว (พ่อ แม่ และนักเรียนที่สมัคร เห็นใบหน้าชัดเจนทุกคน) ขนาด 4X6 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 • รูปถ่ายนักเรียน ขนาด 1 นิ้ว 1 รูป
 1. หลักจากขั้นตอนการสมัครข้อที่ 2 เรียบร้อยแล้ว ระบบจะส่งอีเมล์เพื่อยืนยันการสมัครตามอีเมล์ที่ท่านแจ้งไว้ กรุณาอย่ากรอกข้อมูลซ้ำซ้อน มิฉะนั้นจะถือว่าการสมัครของท่านเป็นโมฆะ
 2. ผู้ปกครองตรวจสอบอีเมล์เพื่อนำเอกสารตัวจริงมายื่นให้กับฝ่ายทะเบียนตามวัน เวลา ที่กำหนด พร้อมชำระค่าสมัครเรียน 1,000 บาท
 3. พิจารณาคัดเลือกผู้ปกครองจากการเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ/สัมภาษณ์
 4. ประกาศผลการคัดเลือก
 5. มอบตัวนักเรียน พร้อมชำระค่าเล่าเรียน

หมายเหตุ  โปรดตรวจสอบขั้นตอนการสมัครให้ละเอียดตามที่ทางโรงเรียนกำหนด

ตัวอย่างเอกสารใบสมัคร