ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563 – 2564

ระดับชั้นอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2564

คุณสมบัติผู้สมัคร : เกิดระหว่าง 1 มิถุนายน 2560 – 31 พฤษภาคม 2561

รับจำนวน 100 คน (ภาคปกติ)

รับจำนวน 25 คน (English Program)

วันที่ 20 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 9:00 น. เป็นต้นไป ถึง วันที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 16:30 น. Online ตามขั้นตอนด้านล่าง

 

ระดับชั้นอนุบาล 1 (สำรอง เฉพาะกรณีที่ยังไม่เคยสมัครมาก่อน) และระดับชั้นอนุบาล 2 ถึงระดับชั้นมัธยม 4   ปีการศึกษา 2563 (เพื่อสำรอง กรณีมีที่ว่าง)

วันที่ 27 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 9:00 น. เป็นต้นไป ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 18:30 น. Online ตามขั้นตอนด้านล่าง

 

(ปิดรับสมัครแล้ว)

 

ขั้นตอนการสมัคร

 1. รับสมัครผ่านทางช่องทาง Online 
 2. กรอกข้อมูลลงในอีฟอร์มที่กำหนดให้ และแนบไฟล์เอกสาร ดังนี้ 
 • สูติบัตร จำนวน 1 ฉบับ 
 • ทะเบียนบ้านนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ 
 • ทะเบียนบ้านบิดา จำนวน 1 ฉบับ 
 • ทะเบียนบ้านมารดา จำนวน 1 ฉบับ 
 • บัตรประชาชนบิดา จำนวน 1 ฉบับ 
 • บัตรประชาชนมารดา จำนวน 1 ฉบับ 
 • รูปครอบครัว (พ่อ แม่ และนักเรียนที่สมัคร เห็นใบหน้าชัดเจนทุกคน) ขนาด 4X6 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 • รูปถ่ายนักเรียน ขนาด 1 นิ้ว 1 รูป
 • ใบเปลี่ยนชื่อและนามสกุล (ถ้ามี)
 • ใบแสดงผลการเรียน / หนังสือรับรองการเป็นนักเรียน (สำหรับผู้ที่สมัครระดับชั้นอนุบาล 2 ขึ้นไป)
 1. หลักจากขั้นตอนการสมัครข้อที่ 2 เรียบร้อยแล้ว ระบบจะส่งอีเมล์เพื่อยืนยันการสมัครตามอีเมล์ที่ท่านแจ้งไว้ กรุณาอย่ากรอกข้อมูลซ้ำซ้อน มิฉะนั้นจะถือว่าการสมัครของท่านเป็นโมฆะ
 2. ผู้ปกครองตรวจสอบอีเมล์เพื่อนำเอกสารตัวจริงมายื่นให้กับฝ่ายทะเบียนตามวัน เวลา ที่กำหนด พร้อมชำระค่าสมัครเรียน 1,000 บาท
 3. พิจารณาคัดเลือกผู้ปกครองจากการเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ/สัมภาษณ์ (สอบข้อเขียนสำหรับนักเรียนระดับชั้น ประถม ขึ้นไป)
 4. ประกาศผลการคัดเลือก
 5. มอบตัวนักเรียน พร้อมชำระค่าเล่าเรียน

หมายเหตุ  โปรดตรวจสอบขั้นตอนการสมัครให้ละเอียดตามที่ทางโรงเรียนกำหนด