ข่าวประชาสัมพันธ์,  โรงเรียนอนุบาล

กำหนดการอบรม “เลี้ยงลูกดีวิถีไทย” สำหรับผู้ปกครองอนุบาล ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

หมายเหตุ
๑. การอบรมถือเป็นขั้นตอนสำคัญของการพิจารณารับเข้าเรียน และเป็นสาระสำคัญในการพัฒนาตนเองของพ่อแม่ซึ่งเป็นสมาชิกรุ่งอรุณ
๒. ผู้ปกครองคนใดคนหนึ่งเข้าร่วมกิจกรรมครอบครัวละ ๑ คน อย่างต่อเนื่อง หากมีกิจธุระจำเป็นขอให้แจ้งคณะผู้จัดล่วงหน้า
๓. ในการอบรมแต่ละครั้งจะเริ่มลงทะเบียนเวลา ๐๘:๐๐ น. และเริ่มกิจกรรมเวลา ๐๘:๓๐ น
*กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม