ข่าวประชาสัมพันธ์,  โรงเรียนรุ่งอรุณ

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนสมัครเรียน อนุบาล 1 ปีการศึกษา 2566

 

 

**ทางโรงเรียนจะแจ้งกำหนดการเข้าร่วมสัมนาเชิงปฏิบัติการให้กับผู้ปกครองทราบทาง E-mail ภายในเดือนตุลาคม 2565**