ข่าวประชาสัมพันธ์,  โรงเรียนรุ่งอรุณ

ลงทะเบียนสมัครนักเรียน สำรองกรณีมีที่ว่าง ชั้นอนุบาล 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566

*โรงเรียนรุ่งอรุณจัดสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 
สำหรับนักเรียนที่ลงทะเบียน ภายในวันที่ 27 มกราคม 2566*