การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นอนุบาล ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ที่ รอ.๓๗๘/๒๕๖๑

๑๗  กันยายน  ๒๕๖๑

เรื่อง เชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นอนุบาล ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
เรียน ผู้ปกครอง

ตามที่ท่านได้สมัครบุตร/หลานของท่านเข้าเรียนในระดับชั้นอนุบาล  ๑  ของโรงเรียนรุ่งอรุณ  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๒  ไว้นั้น เนื่องจากโรงเรียนรุ่งอรุณมีนโยบายในการรับนักเรียนเข้าเรียน โดยเน้นการคัดเลือกจากพ่อแม่ ผู้ปกครอง  รวมทั้งการประเมินพัฒนาการของเด็ก ด้วยความปรารถนาที่จะแสวงหาความร่วมมือร่วมใจในการสร้างวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันด้วยคุณธรรมจริยธรรม ความจริง ความดีงาม  ซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่แข็งแรง ตั้งแต่ระดับครอบครัว  โรงเรียน และสังคมไทย      ทั้งมวลต่อไป  ดังนั้น  ทางโรงเรียนจึงได้จัดรูปแบบการคัดเลือกครอบครัวที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของชุมชนรุ่งอรุณ  ด้วยวิธีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมกัน

โครงการ “การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน” ในปีการศึกษา  ๒๕๖๒  นี้  จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ ๓ และวันอาทิตย์ที่ ๔  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (มาครอบครัวละ ๑ วัน ตามรายชื่อที่แจ้ง) ณ โรงเรียนรุ่งอรุณ  ทางโรงเรียนจึงขอเรียนเชิญคุณพ่อ   คุณแม่ และบุตรของท่าน  เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

กรุณาตอบรับและส่งแบบฟอร์มข้างล่างนี้มายังโรงเรียนรุ่งอรุณ ทางอีเมล์ registration@roong-aroon.ac.th  หรือกรุณาตอบรับการนัดหมายได้ที่ฝ่ายทะเบียน โทรศัพท์ ๐๒-๘๗๐-๗๕๑๒-๓ ต่อ ๑๕๗ หรือ ๑๖๕  ภายในวันที่  ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑  หากเลยเวลาที่กำหนดนี้ไปทางโรงเรียนถือว่าท่านสละสิทธิ์การเข้าเรียน และหลังจากคัดเลือกแล้วเสร็จ ทางโรงเรียนรุ่งอรุณจะแจ้งผลการคัดเลือกการเข้าเรียนทาง www.roong-aroon.ac.th ภายในวันจันทร์ที่  ๑๒  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ และมอบตัวตั้งแต่วันที่ ๑๓ – ๑๖  พฤศจิกายน พ.ศ.  ๒๕๖๑ ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ
นางสุนิสา ชื่นเจริญสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียนรุ่งอรุณ

Comments are closed.