ขอเชิญผู้ปกครองร่วมฟังการบรรยาย “สถานการณ์ฝุ่น PM2.5”

ขอเชิญผู้ปกครองร่วมฟังการบรรยาย
“สถานการณ์ฝุ่น PM2.5”
โดย ผศ.ดร.ประพัทธ์ พงษ์เกียรติกุล
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
นักวิชาการผู้ทำงานวิจัยเรื่องมลพิษอากาศมากว่า ๑๘ ปี
(Air Quality, Indoor Air quality,  Air pollution modeling)
ในวันพุธที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมเรือนรับอรุณ โรงเรียนรุ่งอรุณ

Comments are closed.