ข่าวประชาสัมพันธ์,  โรงเรียนมัธยม,  โรงเรียนรุ่งอรุณ

วันสอบคัดเลือกเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ประกาศ

แจ้งวันสอบคัดเลือกเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
ในวันเสาร์ที่  ๒  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
ณ อาคารเรียนอาทิตยาคาร (มัธยม) โรงเรียนรุ่งอรุณ

* นักเรียนและผู้ปกครองมาพร้อมกันในวันสัมภาษณ์
* ขอให้นักเรียนและผู้ปกครองแต่งกายสุภาพเรียบร้อย และมาตรงเวลา

ประกาศผลการคัดเลือกทาง www.roong-aroon.ac.th
ในวันจันทร์ที่  ๑๑  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒