ข่าวประชาสัมพันธ์,  โรงเรียนรุ่งอรุณ

มาตรการความปลอดภัยในโรงเรียน Sandbox Safety Zone in School

๗ มาตรการความปลอดภัยในโรงเรียนรุ่งอรุณ ( Sandbox Safety Zone in School) พร้อมเปิดเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๔ แบบ On site ในวันจันทร์ที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔
 • การตรวจ ATK นักเรียน ครู บุคลากร ก่อนเข้าโรงเรียน
 • การปฏิบัติตามมาตรการสุขอนามัยส่วนบุคคลอย่างเข้มข้น (DMHT-RC)
  Distancing เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย ๑-๒ เมตร ตามสัญลักษณ์ตำแหน่งยืนที่ชัดเจน
  Mask Wearing นักเรียน บุคลากร และผู้เข้ามาในสถานศึกษาทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่ออยู่ในสถานศึกษา
  Hand Washing ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ๗๐% หรือล้างมือฟอกสบู่นาน ๒๐ วินาที
  Testing คัดกรองวัดไข้และอาการเสี่ยงก่อนเข้าสถานศึกษา โดยผู้ปกครองส่ง-รับนักเรียนและวนรถออกทันที (ผู้ปกครองไม่ลงจากรถ) ณ จุดคัดกรอง ๔ จุด โดยมีพยาบาลโรงเรียนเดินสังเกตการณ์ทั้ง ๔ จุด
  Reducing จำกัดจำนวนนักเรียนในการทำกิจกรรมกลุ่ม ลดความแออัด เหลื่อมเวลาทำกิจกรรมให้อยู่ในหลักของ Small Bubble คือ จัดการเรียนรู้กลุ่มย่อย ไม่ทำกิจกรรมข้ามกลุ่ม
  Cleaning
  * แม่บ้านทำความสะอาดพื้นที่ส่วนรวม อย่างน้อย ๒ ครั้งต่อวัน
  * ครูและนักเรียนทำความสะอาดพื้นที่ตนเอง
  * เปิดประตูหน้าต่างให้อากาศถ่ายเท
 • การปฏิบัติตาม ๖ มาตรการเสริม (SSET-CQ)
  Self-care ดูแลและรับผิดชอบตัวเอง ปฏิบัติตามมาตรการของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด
  Spoon ใช้ช้อนส่วนตัว ล้างมือทุกครั้งก่อนตักอาหาร
  Eating กินอาหารปรุงสุกใหม่
  Thai Chana ครูและบุคลากรสแกนไทยชนะก่อน เข้า-ออก โรงเรียนทุกครั้ง
  Check สำรวจนักเรียน ครู บุคลากร ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง เพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดกรอง
  Quarantine เมื่อสัมผัสหรืออยู่ในพื้นที่เสี่ยง แจ้งโรงเรียนทันที และกักตัวเองที่บ้าน ๑๔ วัน
 • การจัดระบบการให้บริการอาหารในโรงเรียน
 • การจัดระบบการดูแลสุขภาพในโรงเรียน
 • การจัดการเรียนการสอน On site และ Online
  – On site แบบกลุ่มย่อย ไม่ข้ามกลุ่ม (Small Bubble)
  – Online แบบกลุ่มย่อย เหมาะสมกับระดับชั้น
 • ครู บุคลากร ผู้ปกครอง ประเมินความเสี่ยงตนเองผ่าน Thai Save Thai (TST) ทุกวัน