พัฒนาตนบนวิถีกิจวัตร

กิจวัตรประจำวันของนักเรียนประถมเป็นการเรียนรู้ที่ก่อให้เกิดสติสัมปชัญญะเพื่อการพึ่งพาตนเอง และนำมงคลชีวิตมาออกแบบการเรียนรู้ให้เห็นคุณของพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ทั้งยังเป็นการฝึกทักษะชีวิตพื้นฐานที่สำคัญและจำเป็นต่อการใช้ชีวิต ฝึกการคิดเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ กล้าเผชิญกับเรื่องยาก มีความสามารถในการสื่อสาร อดทน มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีสัมมาคารวะ

ตั้งต้นวันด้วยความรู้สึกตัว การเข้าแถวสวดมนต์ร่วมกันยามเช้า เพื่อให้นักเรียนเกิดสมาธิ เป็นการตั้งต้นวันแห่งการเรียนรู้อย่างมีสติสัมปชัญญะ

ออกกำลังกายยามเช้า การจัดตารางเวลาในช่วงเช้าหลังเคารพธงชาติ ให้นักเรียนออกกำลังกายและเคลื่อนไหวแบบต่อเนื่องอย่างน้อยวันละ ๒๐ นาที ตามฐานที่มีความหลากหลาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสมอง เช่น ช่วยให้ร่างกายลำเลียงอาหารและออกซิเจนไปเลี้ยงสมองและส่วนต่างๆ ของร่างกาย ช่วยเพิ่มการทำงานของสารสื่อประสาทที่ทำหน้าที่ช่วยให้สมองทำงานตามระบบ โดยเฉพาะกลูตาเมต (Glutamate) ที่ช่วยกระตุ้นการเรียนรู้และการจดจำ เป็นต้น

ทำงานเพื่อส่วนรวม การเป็นผู้มีใจอาสาทำงานเพื่อส่วนรวม โดยดูแลความสะอาดห้องเรียน พื้นที่รอบห้องเรียนและรอบโรงเรียน เช่น กวาด เช็ด ถู โต๊ะและพื้นห้องเรียน โถงชั้นเรียน และนำขยะไปแยกที่โรงแยกขยะ กวาดใบไม้ เก็บขยะ ในบริเวณโรงเรียน เป็นต้น กิจกรรมเหล่านี้จะช่วยฝึกนักเรียนให้มีจิตใจที่คิดบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม

พัฒนาทักษะชีวิต นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิต เพื่อการพึ่งพาตนเอง เช่น การจ่ายตลาด การทำอาหาร  การพายเรือ การฝึกฝนมารยาทในสถานการณ์ต่างๆ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น  เทคนิคการเอาตัวรอดทางน้ำ  เป็นต้น