หลักการจัดการเรียนรู้

โรงเรียนรุ่งอรุณ : มัธยม
เป็นกัลยาณมิตรของตนเอง  ด้วยโยนิโสมนสิการ  เพื่อเผชิญการงานที่แท้จริง
(ดาวน์โหลด : หนังสือแนะนำมัธยม)

บูรณาการการเรียนรู้สถานการณ์จริงทางทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม อย่างเชื่อมโยงกับชีวิตจริงของผู้เรียน สร้างพื้นที่การเรียนรู้แบบ Studio-based Learning และ Co-working Space ท้าทายผู้เรียนได้ใช้ศักยภาพและค้นพบความสามารถของตน เพื่อสร้าง “นักรบสายรุ้ง” คือผู้ที่รู้จักตัวเองดี  มีความกล้าหาญทางจริยธรรม และใช้ชีวิตไม่เป็นโมฆะ

นักเรียนมัธยมเป็นวัยที่เริ่มก้าวเข้าสู่การเป็นผู้ใหญ่ เป็นช่วงเวลาสำคัญในการค้นหาศักยภาพของตนเองเพื่อตั้งเป้าหมายในชีวิตได้อย่างถูกต้อง  นักเรียนมัธยมเรียนรู้สาระความรู้ที่ซับซ้อน ลึกซึ้ง และมีความเป็นปัจเจกมากขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้พวกเขาได้ทดลองทำสิ่งต่างๆ ตามความสนใจ การฝึกความรับผิดชอบต่อตัวเองและสังคม เป็นอีกบทบาทที่นักเรียนมัธยมต้องเผชิญการงานจริงด้วยประสบการณ์ของตนเอง โดยเฉพาะในระดับมัธยมปลายที่ต้องรับผิดชอบการงานที่ใหญ่ขึ้น ทำให้นักเรียนเผชิญความขัดแย้งในตัวเอง ระหว่างความต้องการของตนเองกับเงื่อนไขต่างๆ เพื่อไปให้ถึงคุณค่าของงาน โดยมีครูและผู้ใหญ่ที่ชำนาญสนับสนุนอยู่เคียงข้าง ซึ่งจะทำให้พวกเขารู้จักตัวเอง ค้นพบศักยภาพของตน และประสบความสำเร็จในการศึกษาในที่สุด

โรงเรียนรุ่งอรุณเตรียมตัวนักเรียนเข้าสู่ระดับอุดมศึกษา โดยจัดเป็นสำนักการเรียนในระดับมัธยมปลาย ประกอบด้วย สำนักวิทยาศาสตร์ สำนักสื่อสร้างสรรค์และภาษาเพื่อสังคม สำนักศิลปะการออกแบบและคุณภาพชีวิต เป็นการเรียนรู้กลุ่มเล็กที่ครูสามารถเข้าถึงนักเรียนเป็นรายบุคคล การเรียนยังคงเรียนเป็นการบูรณาการสู่ชีวิตในรูปแบบโครงงาน (Project-based  learning) ตามสำนักที่นักเรียนเลือก มุ่งเน้นพัฒนานักเรียนให้ใช้ความรู้เป็นและเกิดประโยชน์ต่อตนเอง ต่อผู้อื่นและสังคม (Knowledge-based Society) โดยนำโจทย์ปัญหาจริงในสังคมหรือประเด็นวิกฤตปัญหาโลกมาเป็นแกนหลัก (Theme) ของการทำโครงงานด้วยแนวทางการวิจัย ผ่านการลงมือทำบนบริบทจริงของสังคมที่นักเรียนต้องไปทำงานร่วมกับชุมชนเพื่อสืบสาวหาเหตุปัจจัยของปัญหา สภาพของปัญหา และผลกระทบที่เกิดขึ้น ตลอดจนมีส่วนร่วมเสนอแนวทางแก้ไขหรือบรรเทาปัญหานั้น เพื่อเป้าหมายการพัฒนานักเรียนให้เติบโตเป็นพลเมืองที่มีสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม (Active Citizen)