รู้จักรุ่งอรุณ

เมื่อดวงอาทิตย์อุทัยอยู่
ย่อมมีแสงอรุณขึ้นมาก่อน เป็นบุพนิมิตฉันใด
ความมีกัลยาณมิตรก็เป็นตัวนำเป็นบุพนิมิต
แห่งการเกิดขึ้นของอริยอัษฎางคิกมรรคฉันนั้น
เมื่อดวงอาทิตย์อุทัยอยู่
ย่อมมีแสงอรุณขึ้นมาก่อน เป็นบุพนิมิตฉันใด
ความถึงพร้อมด้วยโยนิโสมนสิการ
ก็เป็นตัวนำเป็นบุพนิมิต
แห่งการเกิดขึ้นของอริยอัษฎางคิกมรรคฉันนั้น

– สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) –

ความเป็นมาแห่งรุ่งอรุณ
โรงเรียนรุ่งอรุณ เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร (Not for Profit Organization) ภายใต้มูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณ ก่อตั้งและได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนในปี พ.ศ.๒๕๔๐ ซึ่งเป็นห้วงเวลาแห่งการปฏิรูปการศึกษาของสังคมไทยในยุคแรก จากคุณูปการทางความคิดของ รศ.ประภาภัทร นิยม ผู้ก่อตั้ง และปูชนียบุคคลสำคัญในวงการศึกษาของไทย เช่น ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ วะสี  ศาสตราจารย์กิติคุณสุมน   อมรวิวัฒน์  ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอกวิทย์ ณ ถลาง พร้อมทั้งนักการศึกษาและปราชญ์ชาวบ้าน อีกหลายต่อหลายท่าน ฯลฯ   โดยได้รับการสนับสนุนจากพ่อแม่ ครอบครัวไทยในยุคนั้นที่มุ่งมั่นแสวงหาทางแก้ไขปัญหาการศึกษาของชาติ พันธมิตรทั้งปวงจึงประสานความคิดและความตั้งใจอย่างแท้จริง ด้วยศรัทธาในการเรียนรู้ของมนุษย์ที่ไม่มีขีดจำกัด บนแนวคิดทางการศึกษาไทยที่มีรากฐานมาจากภูมิปัญญาสำคัญของสังคมไทย คือ หลักพุทธธรรม  ซึ่งสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตโต) ได้อธิบายขยายความโดยละเอียดลึกซึ้งสู่ความหมายของการพัฒนาการเรียนรู้ของชีวิตมนุษย์ตามหลักของไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา   เพื่อบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ความดีงามของเยาวชนให้หยั่งรากและเติบโตยั่งยืน เพื่อก้าวสู่การเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

บนพื้นที่สีเขียวประมาณ ๕๐ ไร่ บริเวณชานเมืองเขตบางขุนเทียน โรงเรียนรุ่งอรุณจึงถือกำเนิดขึ้นภายใต้ สภาพแวดล้อมของโรงเรียนที่เป็นธรรมชาติ เอื้อต่อการเรียนรู้ เด็กๆ เรียนรู้ในสภาพแวดล้อมของอาคารเรียนและห้องเรียนที่โปร่งโล่ง การจัดชั้นเรียนให้เป็นบ้านแห่งการเรียนรู้ที่อบอุ่น มีบึงน้ำใหญ่อยู่กลางโรงเรียน สะพานไม้ทอดยาวเป็นทางเดินเลียบรอบบึง ห้อมล้อมด้วยสวนป่าที่เป็นห้องเรียนธรรมชาติ ซึ่งมีเรื่องราวที่มีเสน่ห์มากมาย ชวนให้น่าค้นหา โดยจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ๑ – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน ๑,๔๐๐ คน  (พฤษภาคม ๒๕๖๒) และแบ่งการทำงานเป็น ๓ ส่วนย่อย ดังนี้

  • โรงเรียนเล็ก ระดับอนุบาล ๑ – อนุบาล ๓
  • โรงเรียนประถม ระดับประถม ๑ – ประถม ๖
  • โรงเรียนมัธยม ระดับมัธยม ๑ – มัธยม ๖

โรงเรียนรุ่งอรุณ  จัดการศึกษาแบบองค์รวม (Holistic Learning) บูรณาการการเรียนรู้สู่ชีวิต ด้วยกระบวนการเรียนรู้ไปบนกิจวัตรประจำวัน บ่มเพาะลักษณะนิสัยที่ดีในวิถีของการรู้อยู่ รู้กิน และรู้ประมาณตนอย่างพอเหมาะ พอดี   การเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติ การเรียนรู้จากสถานการณ์จริงในสังคม จนเข้าถึงคุณค่าที่แท้จริงของทุกสิ่งที่เรียน มีความรู้ความเข้าใจอย่างเชื่อมโยงตนเอง สังคมและโลก ประยุกต์ใช้ความรู้อย่างสร้างสรรค์ ขยายศักยภาพและสร้างดุลยภาพแห่งมนุษย์ที่สมบูรณ์

การเรียนรู้ตามแนวทางของวิถีรุ่งอรุณ…เป็นวิถีชีวิตแห่งการเรียนรู้ที่ครู นักเรียน พ่อแม่ เรียนรู้และเติบโตร่วมกัน มีชุมชนที่มีกัลยาณมิตรคอยโอบล้อม  ทุกคนเป็นผู้เรียนรู้ เป็นตัวอย่างในการฝึกฝนตนเอง จนเป็นที่พึ่งของตนเองและผู้อื่นได้

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.