หลักการจัดการเรียนรู้

โรงเรียนรุ่งอรุณ: ประถม
บูรณาการสู่ชีวิต ถ่ายทอดจินตนาการสู่คุณค่าแท้
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑–๖

เล่น เรียนรู้ สังเกต
และเข้าใจความเป็นจริงของธรรมชาติรอบตัว
ฉลาดรู้และเข้าใจความหมายของภาษาต่างๆ ที่สื่อออกมา (multiliteracy)

เป้าหมายการเรียนรู้ระดับประถมศึกษา คือการบูรณาการคุณค่าสู่ชีวิตของผู้เรียน ให้ผู้เรียนมองเห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆ รอบตัว  เห็นความสำคัญของสรรพสิ่งทั้งในธรรมชาติและในสังคมที่เกื้อกูลกัน  นำมาสู่การใช้ชีวิตที่พอเหมาะ พอดี ไม่เกินตน ไม่ฟุ้งเฟ้อ สามารถพึ่งพาตนเองในโลกและสังคมที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา