กิจกรรมการเรียนรู้เสริม

กิจกรรมการเรียนรู้เสริม
เป็นกิจกรรมที่ครูเลือกใช้ร่วมกับกิจกรรมการเรียนรู้หลักและมีความเชื่อมโยงกัน ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้เป็นปัจจัยในการสร้างแรงบันดาลใจ เสริมทักษะด้านต่างๆ หรือขยายข้อมูลความรู้เพื่อเกิดความเข้าใจที่เพิ่มขึ้น ประกอบด้วย

๑. การจัดดอกไม้สำหรับโต๊ะอาหารและตกแต่งห้องเรียน
เด็กได้สัมผัสกับความงามของธรรมชาติที่มีชีวิตชีวาของใบไม้ดอกไม้ ซึ่งไปเก็บมาจากในบริเวณโรงเรียนกับครูในตอนเช้า หรือนำมาจากบ้านของตน ได้ใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กในการหยิบดอกไม้ เด็ดก้าน/ใบหรือใช้กรรไกรตัด ส่งเสริมให้เกิดพัฒนาการทางด้านมือตาสัมพันธ์ ความคิดสร้างสรรค์ในการจัดแต่งโต๊ะอาหารและห้องเรียนให้สวยงาม รวมถึงค่านิยมของการใช้ของที่มีอยู่ใกล้ตัวให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าโดยไม่ต้องไปซื้อหา

๒. กิจกรรมศิลปะ งานประดิษฐ์ และหัตถศิลป์
กิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กได้รู้จักกับคุณสมบัติและคุณลักษณะของวัตถุต่างๆ เป็นอย่างดี เช่น การถักร้อยไหมพรม เย็บและปักผ้า งานกระดาษเปเปอร์มาเช่ งานปั้น งานประดิษฐ์หุ่นมือ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ใส่ขนมปัง กิจกรรมเหล่านี้ส่งเสริมพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กและมือตาสัมพันธ์ และการแสดงออกทางด้านความรู้สึกนึกคิดถ่ายทอดลงสู่ผลงาน ฝึกทักษะการแก้ปัญหา การมีสมาธิจดจ่ออยู่กับการทำงาน การอดทนรอคอย และมีความพยายามที่จะทำงานให้สำเร็จลุล่วงจนก่อเกิดเป็นความภูมิใจในตนเองได้

๓. กิจกรรมปิกนิก
ครูจะนัดหมายกับเด็กให้เตรียมอาหารขนมและผลไม้ที่มีประโยชน์มาจากบ้าน ใส่กล่องหรือใส่บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มารับประทานร่วมกันกับเพื่อนในห้อง ทั้งนี้เพื่อเป็นการฝึกการเป็นฝึกการเป็นผู้ให้ และการดูแลของใช้ของตนเอง

๔. กิจกรรมจิตอาสา
กิจกรรมที่นำความรู้ความสามารถของนักเรียนมาสร้างงานที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น เช่น การกวาดหรือทำความสะอาดสถานที่ต่างๆ บริเวณโรงเรียน การแสดงละคร การทำขนม/อาหาร เพื่อขายนำเงินไปบริจาคให้กับผู้อื่นที่ประสบความเดือดร้อน