การพัฒนาสุขภาวะกาย-จิต

กลุ่มวิชาสุขภาวะกาย-จิต ประกอบด้วย วิชาศิลปะ วิชาพลศึกษา วิชาดนตรีสากล วิชาดนตรีไทย เป็นการเรียนรู้ด้วยการฝึกฝนไปบนการงานและการละเล่น ที่มากกว่าเพียงการฝึกทักษะการทำงาน (More than Arts, More than Sports) แต่เพื่อพัฒนาตนทั้งด้านร่างกาย ด้านจิตใจ และด้านทัศนคติต่อตนเองและผู้อื่น นักเรียนพัฒนาทักษะของศาสตร์ต่างๆ จนค้นพบความถนัดของตนเอง เป็นกลุ่มวิชาที่นักเรียนเลือกเรียนได้ตามความสนใจหรือความประสงค์ที่จะสร้างเป็นทักษะจนถึงขั้นชำนาญการ กลุ่มวิชานี้มีความสำคัญช่วยให้นักเรียนเกิดความสมดุล เข้าถึงสุนทรียภาพและมีความคิดสร้างสรรค์