คณะกรรมการโรงเรียน

คณะกรรมการที่ปรึกษา  โรงเรียนรุ่งอรุณ

 1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อารี สัณหฉวี
 2. ศาสตราจารย์กิตติคุณ สุมน อมรวิวัฒน์
 3. นายโสภณ สุภาพงษ์
 4. พระครูโสภิตบุญญาทร
 5. พระมหาพงศ์นรินทร์ ฐิตวํโส
 6. นายณัฐวุฒิ ชื่นอารมณ์
 7. นายเอกฤทธิ์ เอกสมิทธ์

คณะกรรมการบริหาร  โรงเรียนรุ่งอรุณ

 1. นางสาวสุวรรณา ชีวพฤกษ์  ผู้รับใบอนุญาต
 2. นางสุนิสา ชื่นเจริญสุข  ผู้อำนวยการ
 3. ดร.สุจินดา ขจรรุ่งศิลป์  ผู้ทรงคุณวุฒิ
 4. รองศาสตราจารย์ประภาภัทร นิยม  ผู้ทรงคุณวุฒิ
 5. นางสาวสกุณี บุญญะบัญชา  ผู้ทรงคุณวุฒิ
 6. นางพัชรวลัย ตนานุประวัติ  ผู้แทนผู้ปกครอง
 7. นางเปรมปรีติ หาญทนงค์  ผู้แทนครู (ครูใหญ่โรงเรียนมัธยม)
 8. นายโกเมน อ้อชัยภูมิ  ผู้แทนครู (ครูใหญ่โรงเรียนประถม)
 9. นางสาวเรวดี ดุงศรีแก้ว  ผู้แทนครู (ครูใหญ่โรงเรียนอนุบาล)