คณะกรรมการโรงเรียน

คณะกรรมการที่ปรึกษา  โรงเรียนรุ่งอรุณ

 1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อารี สัณหฉวี
 2. ศาสตราจารย์กิตติคุณ สุมน อมรวิวัฒน์
 3. นายโสภณ สุภาพงษ์
 4. พระครูโสภิตบุญญาทร
 5. นายพงศ์นรินทร์ มนต์บุญเลี้ยง
 6. นายณัฐวุฒิ ชื่นอารมณ์
 7. นายเอกฤทธิ์ เอกสมิทธ์

คณะกรรมการบริหาร  โรงเรียนรุ่งอรุณ

 1. นางสาวสุวรรณา ชีวพฤกษ์  ผู้รับใบอนุญาต
 2. นางสาวสกุณี  บุญญะบัญชา ผู้อำนวยการ
 3. ดร.สุจินดา ขจรรุ่งศิลป์  ผู้ทรงคุณวุฒิ
 4. รองศาสตราจารย์ประภาภัทร นิยม  ผู้ทรงคุณวุฒิ
 5. นางนางสุนิสา ชื่นเจริญสุข ผู้ทรงคุณวุฒิ
 6. นางพัชรวลัย ตนานุประวัติ  ผู้แทนผู้ปกครอง
 7. นายปิยสิทธิ์ เมินแก้ว ผู้แทนครูฝ่ายมัธยมศึกษา
 8. นายโกเมน อ้อชัยภูมิ  ผู้แทนครูฝ่ายประถมศึกษา
 9. นางสาวเรวดี ดุงศรีแก้ว  ผู้แทนครูฝ่ายอนุบาล