หนังสือ “คำครู ๒๐ ปี โรงเรียนรุ่งอรุณ”

คำครู ๒๐ ปี โรงเรียนรุ่งอรุณ หนังสือบันทึกคำสอนจากการสัมภาษณ์ครูอาจารย์ผู้มีคุณูปการเป็นที่พึ่งทางปัญญาให้เราชาวชุมชนโรงเรียนรุ่งอรุณเสมอมา …อ่านต่อ