หนังสือเล่ม

หนังสือ “มิลินทปัญหา”

มิลินทปัญหา
เรียบเรียงจากฉบับของมหาปุ้ย แสงฉาย อนงคาราม
พิมพ์ครั้งที่ ๒ พุทธศักราช ๒๕๖๐
เนื่องในวาระครบรอบ ๒๐ ปี โรงเรียนรุ่งอรุณ

เมื่อแรกเปิดโรงเรียนรุ่งอรุณในปี พ.ศ.๒๕๔๐ นั้น มีผู้สงสัยว่าการจัดการเรียนการสอนที่รุ่งอรุณเป็นแบบไหน คำอธิบายหรือตอบคำถามนี้บ่อยๆ ต่างกรรมต่างวาระนั้นมีมากมายหลากหลายสำนวน เข้าใจมากบ้างน้อยบ้าง แต่ในที่สุดก็ต้องเห็นกับตานั่นแหละจึงเข้าใจ แต่ก็ยังไม่วายที่จะต้องหาคำเฉพาะที่เป็นบัญญัติอย่างเป็นทางการ เพราะในระยะนั้นเป็นกระแสปฏิรูปการศึกษาอยู่พอดี นวัตกรรมใหม่ๆ ถูกกล่าวขานถึง นักการศึกษาส่วนใหญ่ รวมทั้งพ่อแม่ผู้ปกครองก็ให้ความสนใจมาก โรงเรียนรุ่งอรุณซึ่งเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ ไดรับความรู้และคำแนะนำจากหลักการเรียนรู้พระพุทธศาสนา ได้แก่หลักไตรสิกขา เมื่อมาประยุกต์ใช้ในบริบทของโรงเรียนยุคปัจจุบัน จึงต้องหาวิธีการสะท้อนถึงความทันสมัยตลอดกาลของคำสอน หรือการเรียนรู้ตามพุทธวิธีในที่สุด รุ่งอรุณก็เลือกที่จะสะท้อนบุคลิกตนเองด้วยการคัดเลือกบางบทจากหนังสือมิลินทปัญหา มาจัดพิมพ์เป็นหนังสือเล่มเล็กเป็นของขวัญแก่ผู้ที่มีความใกล้ชิดและรู้จักคุ้นเคยกัน และเผยแพร่ทั่วไปในวาระวันขึ้นปีใหม่

ดังนั้นเมื่อวาระสำคัญที่รุ่งอรุณอายุครบ ๒๐ ปี ในปี พ.ศ.๒๕๕๙ นี้ จึงมีผู้ที่ยังระลึกถึงหนังสือเล่มแรก และได้ปรารภว่าน่าจะพิมพ์แจกเป็นที่ระลึกถึงเวลาที่ล่วงไป หากแต่อุดมการณ์ของรุ่งอรุณยังคงสืบทอดมาอย่างมั่นคง จึงเป็นที่มาของหนังสือเล่มเล็ก ในโอกาสต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๐ นี้ เพื่อมอบให้แก่ทุกท่านได้อ่าน เพื่อรับความบันเทิงและสันติสุขในธรรมโดยทั่วกัน

รองศาสตราจารย์ประภาภัทร นิยม
ธันวาคม ๒๕๕๙