หยดน้ำแห่งความรู้

โรงเรียนรุ่งอรุณมีการจัดงานในสัปดาห์สุดท้ายของภาคเรียน เป็นสัปดาห์ “หยดน้ำแห่งความรู้” ที่นักเรียนแต่ละระดับชั้นได้กลั่นกรอง สังเคราะห์ความรู้ที่เรียนมา ทักษะการเรียนรู้ที่สั่งสมมา ซึ่งหมายรวมถึงการตระหนักรู้ในความหมายหรือคุณค่าของเรื่องที่เรียนมานั้น แล้วนำมาออกแบบการนำเสนอในรูปแบบที่สร้างสรรค์หลากหลาย เช่น การจัดนิทรรศการประมวลความรู้ การจัดกิจกรรมเสวนา การแสดงละคร การผลิตสื่อ (สิ่งพิมพ์ วิดีโอ ฯลฯ) เพื่อสื่อสารความหมายและคุณค่าของความรู้นั้นๆ ให้ผู้ปกครอง ครู และนักเรียนกลุ่มอื่นๆ ได้เรียนรู้ร่วมกัน เป็นการแสดงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับพวกเขา เป็นความรู้ขาออกครบวงจรแห่งการเรียนรู้