ผลงานนักเรียน

รวมวิดีโอผลงานนักเรียน
• Roong Aroon Channel
• Roong Aroon Matthayom

ปีการศึกษา ๒๕๖๔
“ทุ่งหยีเพ็ง : บ้านอุ่น ป่าเย็น” ได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ ๒๐

ปีการศึกษา ๒๕๖๒
เกาะสะอาด ยิ่งสะอาดด้วยพลังงานสะอาด โครงงาน “การศึกษาแหล่งทรัพยากร วิถีทำกิน และการทดแทนแหล่งไฟฟ้าด้วยพลังงานโซลาร์เซลล์ในพื้นที่เกาะ กรณีศึกษาเกาะยาว จังหวัดพังงา” จัดทำโดย นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๖ สำนักสื่อสร้างสรรค์และภาษาเพื่อสังคม ครูที่ปรึกษาโครงงาน: ครูเปรมปรีติ หาญทนงค์

เด็กดีศรีเขียว : ห้องเรียนบางกะเจ้า ผลงานการดำเนินกิจกรรม “พี่สอนน้อง” ระหว่างโรงเรียนนำร่อง “โรงเรียนวัดคันลัด” สมุทรปราการ และ “โรงเรียนรุ่งอรุณ” กรุงเทพมหานคร
จัดทำโดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ สำนักสื่อสร้างสรรค์และภาษาเพื่อสังคม โรงเรียนรุ่งอรุณ  ครูที่ปรึกษาโครงงาน: ครูเปรมปรีติ หาญทนงค์

ปีการศึกษา ๒๕๖๑
• ทุ่งหยีเพ็ง : บ้านอุ่น ป่าเย็น  หนังสือรวบรวมองค์ความรู้จากโครงงาน “การศึกษาการจัดการเพื่อการพึ่งพาตนเองทั้งระบบของชุมชนบ้านทุ่งหยีเพ็ง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่” โดยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ สำนักสื่อสร้างสรรค์และภาษาเพื่อสังคม โรงเรียนรุ่งอรุณ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ครูที่ปรึกษาโครงงาน: ครูเปรมปรีติ หาญทนงค์

ปีการศึกษา ๒๕๖๐
• นิทรรศการ “ธ เสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัย” โดยนักเรียนชั้น ม.๕

ปีการศึกษา ๒๕๕๙
“โอมื่อโชเปอ อยู่ดีมีสุข” ได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ ๑๗
• Infographic คณิตศาสตร์ในชีวิตจริง โดยนักเรียนชั้น ม.๖
• “วันที่หมาของฉันป่วย” บทความวิชาภาษาไทยชั้น ม.๕ โดยนางสาววรนิพิฎ วิชพันธุ์
• “วันที่ฉันพบคัมภีร์พลิกชีวิต” บทความวิชาภาษาไทยชั้น ม.๕ โดยนางสาวพสชนัน อธิยุตภัคพล
• “วันที่ผมสะสมเหรียญครั้งแรก” บทความวิชาภาษาไทยชั้น ม.๕ โดยนายธนัตถ์ ศรีชัยยงพานิช
• “วันที่ปลาว่ายเข้ามาในใจผม” โดยเด็กชายพสธร ศรีชัยยงพานิช ชั้น ม.๓
• ผลการประกวดดนตรีไทยศรทอง ปี ๒๕๕๙
• นิทรรศการดลใจ ~ ผลิดอกออกผล ๒๕๕๙ “ในหลวงในดวงใจ”
“ถาม-ตอบ” โดยนายธนภัทร เติมสินทวี (กฤต) ชั้น ม.๕/๓
– “ปิดทองหลังพระ” โดยนางสาวสิรภัทร ปานเคลือบทอง (เต๋า) ชั้น ม.๕/๒
– “ปึกแผ่น” โดยนางสาวศุภานัน ลีลารุจาวาณิช (เน) ชั้น ม.๕/๓
– “ความเพียรและความซื่อสัตย์” โดยนางสาวสวิตตา จันทรี (เกื้อ) ชั้น ม.๕/๓
– “เราทำได้มากกว่านั้น” โดยนางสาวศุภพิชญ์ มนัสศิริวิทยา (เม็ดทราย) ชั้น ม.๕/๓
• The Light Within วิดีโอบอกเล่าเบื้องหลังละครหยดน้ำครั้งสุดท้ายของนักเรียนชั้น ม.๖

ปีการศึกษา ๒๕๕๘
• Roong Aroon Wastewater Treatment Project โดยนักเรียนชั้น ม.๖
• นิตยสาร A Little BIG THING: SINGAPORE โดยนักเรียนชั้น ม.๕
Infographic เรียนคณิตศาสตร์ไปทำไม โดยนักเรียนชั้น ม.๖
• โครงงานระบบบำบัดน้ำเสียในโรงเรียนรุ่งอรุณ: ระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับครัวใหญ่ โดยนักเรียนชั้น ม.๕
• หนังสั้นเรื่อง “ป้าฉลวย” โดยนักเรียนชั้น ม.๕ ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทผลงานนักเรียน นักศึกษา ในโครงการประกวดสื่อหนังสั้นภุมรี พลังสตรี พลังรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี ๒๕๕๘ 
• Infographic : Technology and The Future Grade 9
สารคดีสั้น “โจ๊ะมาโลลือหล่า ลงเรียนชีวิต” โดยนักเรียนชั้น ม.๖ ได้รับรางวัลชุมชนไทยเป็นสุข ในการประกวดสารคดีกบจูเนียร์ปีที่ ๗ ประจำปี ๒๕๕๘
โครงงาน “ศึกษาภูมิปัญญาบนฐานการพึ่งพิงทรัพยากรป่าและน้ำของชุมชนปกาเกอะญอ” กรณีศึกษาชุมชนบ้านสบลาน อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ โดยนักเรียนชั้น ม.๔
– รายงาน HIA ปกาเกอะญอ ฉันคือคน
– วิดีโอสารคดี “ผู้ให้และผู้มีปัญญา (The givers and the wisdom)”
– บอร์ดนิทรรศการความรู้ The Study of Local Wisdom Based on Natural Forest and Water Resource of Pgagayaw Community a Case of Bansoblan, Ampher Samueng, Chieng Mai Province, Thailand
– แผ่นพับ The Giver and The Wisdom “Pgagayaw”
– เอกสารประกอบการนำเสนอโครงงาน (PowerPoint)
– Infographic วิถีชีวิตและภูมิปัญญาปกาเกอะญอ
– นำเสนอการเรียนรู้ในเวทีนานาชาติ The 1st ASEAN Conference on Impact Assessment and Mitigation: Towards ASEAN Engagement and Sustainable Development
– สารคดีข่าว “ฟื้นฟูและพัฒนาวิถีชีวิตปกาเกอะญอ: ประกาศเขตวัฒนธรรมพิเศษ”
โครงงาน “การศึกษานิเวศเฉพาะและภูมิปัญญาประมงพื้นบ้าน” กรณีศึกษาชุมชนแหลมหิน-บ้านคลองรั้ว จังหวัดกระบี่ โดยนักเรียนชั้น ม.๖
– รายงาน HIA “เรารักอันดามัน”
– สารคดีสั้น “ทะเลที่รัก (Our Beloved Sea)”
– Brochure: LOVE ANDAMAN
– Exhibition: The Study of Ecological Community and Traditional Fishing Local Wisdom
– สารคดีข่าว “ทะเลที่เรารัก” ในรายการนักข่าวพลเมือง ทางไทยพีบีเอส
– นำเสนอการเรียนรู้ในเวทีนานาชาติ The 1st ASEAN Conference on Impact Assessment and Mitigation: Towards ASEAN Engagement and Sustainable Development

ปีการศึกษา ๒๕๕๗  
สารคดีข่าว “เกลือสมุทร” ในรายการบ้านฉันวันนี้ ทางไทยพีบีเอส โดยนักเรียนชั้น ม.๖
สื่อการเรียนรู้เรื่องภูมิศาสตร์โลก (Infographic & Booklet) โดยนักเรียนชั้น ม.๔
RA Film Fest หนังสั้นวิชาภาษาอังกฤษ โดยนักเรียนชั้น ม.๕
Infographic โครงงานศึกษาวิถีชีวิตและภูมิปัญญาปกาเกอะญอ บ้านห้วยหินลาดใน ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย โดยนักเรียนชั้น ม.๓
Infographic โครงงานคณิตศาสตร์ โดยนักเรียนชั้น ม.๓
• สารคดี “หุ่นละครเล็กคลองบางหลวง : อนุรักษ์ความสุข อนุรักษ์ความเป็นไทย” โดยนักเรียนชั้น ม.๖ ได้รับรางวัลบทสารคดียอดเยี่ยม และรางวัลพิเศษ-ชุมชนไทยเป็นสุข (เข้าชิงอีก ๒ รางวัล คือ รางวัลซูเปอร์กบจูเนียร์ และลำดับภาพยอดเยี่ยม) ในโครงการประกวดสารคดีกบจูเนียร์ ปี ๖
นิทานถั่วงอก โดยนักเรียนชั้นอนุบาล ๓
 คลิปวิดีโอสั้น “เรียนไปทำไมวะ” โดยนายชญณัฐ ศุภทรงกลด ชั้น ม.๕ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ จากโครงการประกวดคลิปวิดีโอ “การศึกษาไทย เอาไงดีวะ!?” จัดโดย iLaw
• โครงงานบำบัดน้ำเสียในโรงเรียนรุ่งอรุณ (Roong Aroon Wastewater Treatment Project) โดยนักเรียนชั้น ม.๖ ในวารสาร IPST K-12 STEM Education Journal  (Vol.1, No.1, Jan-Mar 2015, pp.31-41) สสวท.
• Infographic ม.๓ : บูรณาการคณิตศาสตร์กับการออกภาคสนามภาคใต้
นิทรรศการศิลปะ “ผลิดอก ออกผล : ครอบครัวที่อบอุ่น”
• โครงงานจัดทำวารสาร ROONG AROON GEOGRAPHIC โดยนักเรียนชั้น ม.๔
• โครงงานศึกษาความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล และวิถีประมงพื้นบ้าน ชุมชนท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช โดยนักเรียนชั้น ม.๔
• Infographic โครงงานศึกษาทรัพยากรธรรมชาติ วิถีชีวิตและภูมิปัญญาบ้านผาชัน ต.สำโรง อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี โดยนักเรียนชั้น ม.๔
• LIFE IS AN ADVENTURE! หนังสือรวมภาพถ่ายบันทึกความทรงจำของน้ำหวาน-ณัฐนิชา วนกำจร นักเรียนชั้น ม.๖ ระหว่างเดินทางไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่โรงเรียน Omi Brotherhood Senior High School จังหวัดชิกะ ประเทศญี่ปุ่น 
• โครงงาน “การศึกษาวิถีพึ่งพิงและภูมิปัญญาการจัดการทรัพยากรป่าและน้ำ กรณีศึกษา บ้านสบลาน อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่” โดยนักเรียนชั้น ม.๕
– การออกภาคสนามเรียนรู้วิถีปกาเกอะญอ ณ บ้านสบลาน อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
– เวทีเสวนา “จับต้น(น้ำ) ชนปลาย(น้ำ)” ณ สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
– รายงาน HIA “โอมื่อโชเปอ”
– สารคดีเรื่อง “รักษ์” โดย นายศุภกฤต ศิริพานิชกร, นายดาวเหนือ พรวนสุข ชั้น ม.๕ รร.รุ่งอรุณ
สารคดีเรื่อง “ยัง-ยั่ง-ยืน” โดย นายชญณัฐ  ศุภทรงกลด ชั้น ม.๕ รร.รุ่งอรุณ
– Infographic 1: ชุมชนปกาเกอะญอบ้านสบลาน
– Infographic 2: การจัดการทรัพยากรป่าและน้ำ
– Infographic 3: ความเปลี่ยนแปลงของชุมชนบ้านสบลาน
– Infographic 4: เส้นทางการเรียนรู้ของนักเรียน
– สารคดีข่าว “ผืนป่ากับวิถีชีวิตปกาเกอะญอ” ในรายการบ้านฉันวันนี้ ทางไทยพีบีเอส
– Infographic สรุปความรู้ “ไกลแค่ไหนก็ใกล้กัน”
– THE JOURNEY OF US สารคดีบอกเล่าเส้นทางการศึกษาโครงงาน
– หนังสั้น The Sneaker
เวทีเสวนา “คนสายน้ำเดียวกัน : หยดน้ำแห่งความรู้ ชั้น ม.๕” ณ โรงเรียนรุ่งอรุณ

ปีการศึกษา ๒๕๕๖
Infographic กรุงเทพฯ “ย่านที่ฉันรัก” โดยนักเรียนชั้น ม.๖
โครงงานทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง โดยนักเรียนชั้น ม.๔
“สื่อสีขาว” เรียนรู้เท่าทันสถานการณ์บ้านเมือง ผลงานของนักเรียนระดับชั้นมัธยมปลาย
สารคดีข่าว “บ่อเกลือหัวแฮด” โดยนักเรียนชั้น ม.๕
Infographic โครงงานศึกษานโยบายของรัฐบาล โดยนักเรียนชั้น ม.๖
• Infographic ภูมิศาสตร์โลก โดยนักเรียนชั้น ม.๔
โครงงานการศึกษาวิถีชุมชนซึ่งพึ่งพาป่าหินปูน อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู โดยนักเรียนชั้น ม.๕
– รายงาน HIA ตามรอย…เขาเงินล้าน
– วิดีโอสารคดี ตามรอย…เขาเงินล้าน

ปีการศึกษา ๒๕๕๕
• โครงงานศึกษาแหล่งอาหารกับการพัฒนา กรณีศึกษาลุ่มน้ำบางปะกง โดยนักเรียนชั้น ม.๕
– รายงาน HIA เล่ม ๑ : แหล่งอาหารบางปะกงช่วงต้นกับอุตสาหกรรมน้ำดิบ กรณีศึกษา อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
– รายงาน HIA เล่ม ๒ : แหล่งอาหารบางปะกงช่วงกลางกับนิคมอุตสาหกรรมและโครงการท่าเรือเจาะ จงศึกษาในพื้นที่ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา และ อ.พานทอง จ.ชลบุรี 
– รายงาน HIA เล่ม ๓ : แหล่งอาหารบางปะกงช่วงล่างกับโรงงานอุตสาหกรรม เจาะจงศึกษาในพื้นที่ อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
• โครงงานศึกษาคุณค่าประมงพื้นบ้าน กรณีบ้านอ่าวอุดม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โดยนักเรียนชั้น ม.๕
– รายงาน HIA อ่าวอุดมอันอุดม
• โครงงานเหมืองแร่ทองคำกับชุมชน อ.วังสะพุง จ.เลย โดยนักเรียนชั้น ม.๖
– หนังสั้นตอนที่ ๑ : ความฝัน
– ข้อมูล Infographic ชุดที่ ๑ : ความฝันบนสามภูจน
– หนังสั้นตอนที่ ๒ : ความสุขบนความทุกข์
– ข้อมูล Infographic ชุดที่ ๒ : เหมืองทองคำกับสุขภาพ
– หนังสั้นตอนที่ ๓ : เสียงที่ไม่มีสิทธิ์
– ข้อมูล Infographic ชุดที่ ๓ : ใครผิด
– หนังสั้นตอนที่ ๔ : ข้าว
– ข้อมูล Infographic ชุดที่ ๔ : จนตรอก
– ข้อมูล Infographic ฉบับภาษาอังกฤษ (English version)
Big Book สตรอเบอร์รี่อินทรีย์ได้ง่ายจัง ผลงานการศึกษาภาคสนามในพื้นที่บ้านอมลอง อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ โดยนักเรียนชั้น ม.๓

ปีการศึกษา ๒๕๕๔
รายงาน HIA โครงงาน “แหล่งอาหารกับอุตสาหกรรมเหล็ก” อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยนักเรียนชั้น ม.๕