ผลงานนักเรียน,  วิดีโอ,  วิดีโอผลงานนักเรียน,  โรงเรียนมัธยม,  โรงเรียนรุ่งอรุณ

“ป้าฉลวย” หนังสั้นรางวัลสตรีรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยเด็กรุ่งอรุณ

shortfilm

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับนักเรียนสำนักสื่อสร้างสรรค์และภาษาเพื่อสังคม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ที่ผลงานหนังสั้นเรื่อง “ป้าฉลวย” ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทผลงานนักเรียน นักศึกษา ในโครงการประกวดสื่อหนังสั้นภุมรี พลังสตรี พลังรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี ๒๕๕๘  จากจำนวนผลงานที่ส่งเข้าประกวดกว่า ๙๔ เรื่อง โดยได้รับโล่เกียรติยศพร้อมเงินรางวัล จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท และเกียรติบัตรแด่บุคคลต้นแบบ “ป้าฉลวย” จาก ฯพณฯ อำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี ประธานในพิธี

หนังสั้นเรื่อง “ป้าฉลวย” สะท้อนให้เห็นถึงพลังสตรีที่มีบทบาทต่อการจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ความพยายามของผู้หญิงที่ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค จนในที่สุดสามารถเปลี่ยนแปลงและพัฒนาชุมชนได้อย่างในทุกวันนี้ ซึ่งป้าฉลวย กระเหว่านาค เป็นสตรีต้นแบบที่เป็นแบบอย่างในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนบางปรอก ปทุมธานี ที่มีทั้งปัญหาเด็ก เยาวชน รวมถึงปัญหาคลองชุมชน ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดของชุมชน ป้าฉลวยลงมือทำงานเพื่อพัฒนาชุมชน โดยเริ่มจากการจัดค่ายเยาวชนให้ความรู้เกี่ยวกับชุมชนและยาเสพติด ชวนเด็กและเยาวชนในชุมชนมาเก็บขยะในคลองชุมชน เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้กับเด็ก ให้รักษาทรัพยากรธรรมชาติบ้านเกิดของตนเอง ป้าฉลวยต่อสู้ผ่านพบอุปสรรคมากมาย แต่จนปัจจุบันป้าฉลวยก็ยังเดินหน้าพัฒนาชุมชนบางปรอกต่อไป โดยมีการติดตั้งเครื่องดักไขมันไว้ตามบ้านต่างๆ เพื่อบำบัดน้ำก่อนที่จะปล่อยลงคลอง และยังเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ให้กับชุมชนอื่นต่อไป

นับเป็นครั้งแรกที่นักเรียนกลุ่มนี้ทำหนังสั้นส่งเข้าประกวด ซึ่งได้เรียนรู้ประสบการณ์จากกระบวนการทำงาน ทั้งทักษะการทำงานเป็นกลุ่ม การหาข้อมูล ลงพื้นที่เพื่อศึกษาและสัมภาษณ์ของผู้หญิงต้นแบบ การแบ่งหน้าที่ การจัดการเวลาที่มีเวลาในการทำงานค่อนข้างน้อย การติดต่อประสานงาน การแก้ปัญหาอุปสรรคต่างๆ จนถึงการถ่ายทำและตัดต่อออกมาเป็นหนังสั้น นักเรียนตั้งใจและทุ่มเทเป็นอย่างมากจนสามารถสื่อสารได้อย่างชัดเจนให้ผู้ชมนั้นเข้าใจเรื่องราวของป้าฉลวย

คณะผู้จัดทำ โดยนักเรียนสำนักสื่อสร้างสรรค์และภาษาเพื่อสังคม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕

 • นางสาวณัฐวรา ใจชื่น
 • นางสาวตระการตา วิวัฒนะอมรชัย
 • นางสาวณิชาภา ขจรโกวิทย์
 • นางสาวมินณิตา สันติชัยอนันต์
 • นางสาวฐิตา โพธิเพียรทอง
 • นางสาวปาณัสม์ อัศวเหม
 • นางสาวกมลมาศน์ จิตตประมวลบุญ
 • นางสาวอธิชา แสงสว่าง
 • นายชญณัฐ ศุภทรงกลด (ชั้น ม.๖)
 • นายธัชชัย พัฒนาประทีป
 • นายพิสุทธิ มโนรัตน์