นักเรียน

56prathom1

*** เปิดจำหน่ายใบสมัครล่วงหน้า ๑ ปี ***

ภาคเรียนปกติ                   รับสมัครต้นเดือนมกราคมของทุกปี (สมัคร Online)

ภาค English Program  รับสมัครต้นเดือนธ้นวาคมของทุกปี (สมัคร Online)

รายละเอียดการรับสมัคร

๑. นักเรียนอนุบาล ๑
รับสมัครนักเรียนชาย-หญิง ที่มีอายุ ๓ ปี ถึง ๓ ปี ๑๑ เดือน นับจากวันเกิดจนถึงวันเปิดเรียน (จะนับอายุระหว่าง ๑ มิถุนายน – ๓๑ พฤษภาคม) ต้องสมัครก่อนปีการศึกษาที่ประสงค์เข้าเรียน ๑ ปี

๒. นักเรียนระดับชั้นตั้งแต่อนุบาล ๒ – ประถมศึกษาปีที่ ๖
กรณีที่ ๑ – โรงเรียนจะรับสมัครในกรณีที่มีที่ว่างในปีการศึกษานั้นๆ หรือเปิดรับสมัครเพื่อเป็นการสำรองที่ไว้เพื่อจะเข้าในกรณีที่มีที่ว่าง  (ขายใบสมัครในเดือนมกราคมของทุกปี) และถ้ามีที่ว่างโรงเรียนจะแจ้งให้มาสัมภาษณ์ต่อไป

กรณีที่ ๒ –  โรงเรียนจะเปิดการลงชื่อจองในระดับชั้นที่จะเข้าในช่วงเดือนมกราคมเช่นกัน (ไม่ได้เขียนใบสมัคร)

*** การลงชื่อจองจะต่างจากการเขียนใบสมัครคือเปิดให้จองในช่วงเดือนมกราคม  และจะยกเลิกสิทธิ์การจองภายในเดือนธันวาคมในแต่ละปีการศึกษานั้นๆ   โดยผู้ปกครองสามารถมาลงชื่อใหม่ได้สำหรับปีการศึกษาต่อไป

๓. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔
โรงเรียนเปิดขายใบสมัครตั้งแต่ มกราคม – กุมภาพันธ์ ของทุกปี

เกณฑ์การรับนักเรียน
โรงเรียนจะใช้วิธีการสัมภาษณ์ผู้ปกครองคือ บิดา – มารดา โดยผู้สัมภาษณ์คือผู้ปกครองของโรงเรียนและคุณครูทำการสัมภาษณ์ร่วมกันพร้อมทั้งมีการสังเกตพัฒนาการนักเรียน (สำหรับอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ ๑ ) ส่วนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ – มัธยมศึกษา โรงเรียนจะมีการทดสอบพื้นฐานความรู้ของนักเรียนด้วย

สิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันสมัครเรียน
๑. สำเนาสูติบัตร  จำนวน  ๑  ฉบับ
๒. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน  จำนวน  ๑  ฉบับ
๒. สำเนาทะเบียนบิดา สำเนาทะเบียนบ้านมารดา อย่างละ  ๑  ฉบับ
๓. สำเนาบัตรประชาชน (บิดา  มารดา)  อย่างละ  ๑  ฉบับ
๔. รูปถ่ายนักเรียนขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป (หรือรูปถ่ายโปสการ์ดตัดมาก็ได้ สำหรับอนุบาล)
๕. รูปถ่ายครอบครัวขนาด ๔ x ๖ นิ้ว
๖. ใบแสดงผลการเรียน (สำหรับนักเรียนตั้งแต่ประถมขึ้นไป)  จำนวน  ๑  ฉบับ

มาตรฐานชั้นเรียน
ในหนึ่งห้องเรียนจะมีนักเรียนไม่เกิน ๒๕ คน และแต่ละระดับชั้นจะมีนักเรียนไม่เกิน ๔ ห้องเรียน (รวมนักเรียนชั้นละ ๑๐๐ คน) เพื่อให้ครูสามารถดูแลได้อย่างใกล้ชิด สามารถติดตามพัฒนาการเป็นรายบุคคล สำหรับนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล ๑ – ประถม ๑ จะมีครู ๒ คน ประจำในแต่ละห้องเรียน ดังนั้นจะมีอัตราครูต่อจำนวนนักเรียนเท่ากับ ๑ : ๑๐-๑๕  คน โรงเรียนมีการจัดพื้นที่ทั้งในและนอกห้องเรียนอย่างเหมาะสม เอื้อต่อการเรียนรู้ ในรูปแบบต่างๆ ที่หลากหลาย โดยมีการจัดชั้นเรียนที่ยืดหยุ่นได้ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมต่างกลุ่ม ต่างชั้นเรียน ต่างวัยตามความเหมาะสม

การเปิดภาคเรียน
โรงเรียนรุ่งอรุณใช้ระบบการเรียนแบบ ๓ ภาคเรียน

  • ภาคเรียนที่ ๑    เปิดเรียน เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม
  • ภาคเรียนที่ ๒    เปิดเรียน เดือนกันยายน – ธันวาคม
  • ภาคเรียนที่ ๓    เปิดเรียน เดือนมกราคม – เมษายน

หยุดเรียนวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ค่าเล่าเรียน
๑. จ่ายเป็นรายภาค ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง จะมีค่าใช้จ่ายดังนี้
– ค่าธรรมเนียมการเรียนการสอน
– ค่าอาหาร (อาหารว่างเช้า อาหารกลางวัน อาหารว่างบ่าย)
๒. จ่ายค่าธรรมเนียมแรกเข้า (เป็นค่าพัฒนาวิชาการ) ชำระเพียงครั้งแรกครั้งเดียว

ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรุณาสอบถามที่โรงเรียนอีกครั้งในวันที่ท่านมาเยี่ยมชมโรงเรียน

บริการพิเศษ
– บริการรถตู้ปรับอากาศรับ – ส่งนักเรียน ชำระค่ารถเป็นรายเดือน คิดตามระยะทาง

เครื่องแบบนักเรียน
มีจำหน่ายที่โรงเรียน (ชุดนักเรียนชาย – หญิง ชุดพละ ถุงผ้านักเรียน)

โรงเรียนให้เด็กนักเรียนแต่งกายอิสระ แต่ต้องมีความเรียบร้อย เหมาะสม เว้นแต่ให้ใส่เครื่องแบบในกรณีออกไปเรียนภาคสนาม งานสำคัญของโรงเรียน เช่น งานวันไหว้ครู งานวันอาสาฬหบูชา หรือมีการตกลงกันเป็นกรณีเฉพาะ เป็นต้น

นักเรียนอนุบาล – ประถมต้น  มีเสื้อกั๊กและชุดพละจำหน่าย
ประถมปลาย – มัธยมต้น       เสื้อเชิ้ตขาว และกางเกงหรือกระโปรงสีกากี มีชุดพละจำหน่าย

56-anuban

ติดต่อสมัครได้ที่ฝ่ายทะเบียนและประเมินผล
เวลา ๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ) หรือจะติดต่อสอบถามได้ที่โทรศัพท์
๐-๒๘๔๐- ๒๕๐๑ หรือ ๐-๒๘๗๐-๗๕๑๒ ต่อ ๑๕๗ หรือ ๑๖๕

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.