มัธยม

โรงเรียนมัธยม
เป็นกัลยาณมิตรของตนเอง  ด้วยโยนิโสมนสิการ  เพื่อเผชิญการงานที่แท้จริง

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖

วัยมัธยมเป็นวัยที่เริ่มก้าวเข้าสู่การเป็นผู้ใหญ่ เป็นช่วงเวลาสำคัญในการค้นหาศักยภาพของตนเองเพื่อตั้งเป้าหมายในชีวิตได้อย่างถูกต้อง  นักเรียนมัธยมเรียนรู้สาระความรู้ที่ซับซ้อน ลึกซึ้ง และมีความเป็นปัจเจกมากขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้พวกเขาได้ทดลองทำสิ่งต่างๆ ตามความสนใจ การฝึกความรับผิดชอบต่อตัวเองและสังคม เป็นอีกบทบาทที่นักเรียนมัธยมต้องเผชิญการงานจริงด้วยประสบการณ์ของตนเอง โดยเฉพาะในระดับมัธยมปลายที่ต้องรับผิดชอบการงานที่ใหญ่ขึ้น ทำให้นักเรียนเผชิญความขัดแย้งในตัวเอง ระหว่างความต้องการของตนเองกับเงื่อนไขต่างๆ เพื่อไปให้ถึงคุณค่าของงาน โดยมีครูและผู้ใหญ่ที่ชำนาญสนับสนุนอยู่เคียงข้าง ซึ่งจะทำให้พวกเขารู้จักตัวเอง ค้นพบศักยภาพของตน และประสบความสำเร็จในการศึกษาในที่สุด

โรงเรียนรุ่งอรุณเตรียมตัวนักเรียนเข้าสู่ระดับอุดมศึกษา โดยจัดเป็นสำนักการเรียนในระดับมัธยมปลาย ประกอบด้วย สำนักวิทยาศาสตร์ สำนักสื่อสร้างสรรค์และภาษาเพื่อสังคม สำนักศิลปะการออกแบบและคุณภาพชีวิต เป็นการเรียนรู้กลุ่มเล็กที่ครูสามารถเข้าถึงนักเรียนเป็นรายบุคคล การเรียนยังคงเรียนเป็นการบูรณาการสู่ชีวิตในรูปแบบโครงงาน (Project-based  learning) ตามสำนักที่นักเรียนเลือก มุ่งเน้นพัฒนานักเรียนให้ใช้ความรู้เป็นและเกิดประโยชน์ต่อตนเอง ต่อผู้อื่นและสังคม (Knowledge-based Society) โดยนำโจทย์ปัญหาจริงในสังคมหรือประเด็นวิกฤตปัญหาโลกมาเป็นแกนหลัก (Theme) ของการทำโครงงานด้วยแนวทางการวิจัย ผ่านการลงมือทำบนบริบทจริงของสังคมที่นักเรียนต้องไปทำงานร่วมกับชุมชนเพื่อสืบสาวหาเหตุปัจจัยของปัญหา สภาพของปัญหา และผลกระทบที่เกิดขึ้น ตลอดจนมีส่วนร่วมเสนอแนวทางแก้ไขหรือบรรเทาปัญหานั้น เพื่อเป้าหมายการพัฒนานักเรียนให้เติบโตเป็นพลเมืองที่มีสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม (Active Citizen)

เรียนรู้ทักษะชีวิตบนวิถีกิจวัตร: รับผิดชอบและจัดทำอาหารการกินด้วยตนเอง
งานจิตอาสา: รับผิดชอบดูแลความสะอาดของอาคารเรียนและพื้นที่สาธารณะ

ตัวอย่างโครงงานนักเรียนระดับมัธยมปลาย

โครงงานการศึกษานิเวศเฉพาะและภูมิปัญญาประมงพื้นบ้าน กรณีศึกษาชุมชนแหลมหิน-บ้านคลองรั้ว จังหวัดกระบี่  โดยนักเรียนชั้น ม.๖ สำนักสื่อสร้างสรรค์และภาษเพื่อสังคม ปีการศึกษา ๒๕๕๘ นักเรียนลงพื้นที่ศึกษาความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเลและองค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาประมงพื้นบ้าน ตลอดจนตั้งคำถามถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินและท่าเทียบเรือขนถ่านหินในบริเวณใกล้เคียง แล้วจัดทำสื่อเผยแพร่สู่สังคมวงกว้าง โดยจัดทำเป็นร่างรายงาน HIA (Health Impact Assessment) วิดีโอสารคดี “เรารักอันดามัน” สารคดีข่าวในรายการนักข่าวพลเมือง ทางไทยพีบีเอส และการนำเสนอในเวทีแลกเปลี่ยนนานาชาติในงาน The 1st ASEAN Conference on Impact Assessment and Mitigation: Towards ASEAN Engagement and Sustainable Development วันที่ ๒๓-๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร

โครงงานบำบัดน้ำเสียในโรงเรียน  จากการเรียนรู้เรื่องทรัพยากรน้ำและการจัดการน้ำโดยชุมชน นักเรียนนำความรู้วิทยาศาสตร์มาประดิษฐ์คิดค้นทดลองจนเกิดเป็นระบบบำบัดน้ำในอาคารเรียนมัธยมและโรงครัว เป็นการประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเอง ซึ่งริเริ่มโดยนักเรียนชั้น ม.๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ และเป็นโครงงานต่อเนื่องของนักเรียนชั้น ม.๕ สายวิทยาศาสตร์ในปีการศึกษาต่อๆ มา ในปี ๒๕๕๘ บทความภาษาอังกฤษเรื่อง Roong Aroon Wastewater Treatment Project ผลงานของนักเรียนชั้น ม.๖ ได้รับการตีพิมพ์ใน K-12 STEM Education วารสารออนไลน์ของ สสวท. ฉบับที่ ๑ เดือนมกราคม-มีนาคม ๒๕๕๘