ครูและบุคลากร

โรงเรียนรุ่งอรุณ

โรงเรียนรุ่งอรุณ อยู่ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณ  เป็นองค์กรที่ไม่แสวงกำไร มุ่งบำเพ็ญประโยชน์ในด้านการศึกษา  เป็นโรงเรียนเพื่อทิศทางใหม่ของการศึกษา ผสานความหลากหลายเพื่อพัฒนาการที่สมบูรณ์ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดการเรียนการสอนตามแนวพุทธธรรม เน้นกระบวนการเรียนรู้ผ่านการสังเกตและลงมือทำเพื่อให้เกิดความเข้าใจเชื่อมโยง และประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิตของตนเองได้  โรงเรียนเปิดรับสมัครผู้ที่มีความมุ่งมั่น พร้อมสร้างสรรค์ และสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ที่ทำให้ผู้เรียนเกิดแรงบันดาลใจ เข้าใจวิธีการเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง และร่วมเรียนรู้อย่างมีความสุข จนพัฒนาตนเองไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

 โรงเรียนเปิดรับสมัคร ครูและพนักงาน เข้ามาร่วมงานในตำแหน่งต่างๆ  ดังนี้

1.Kindergarten homeroom teacher                         2 positions
2.ครูประจำชั้นอนุบาล English program                        3 อัตรา
3.ครูประจำชั้นอนุบาล ภาคปกติ                                        2 อัตรา
4.ครูภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา                               3 อัตรา
5.ครูภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย                     1 อัตรา
6.ครูคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา                                  1 อัตรา
7.ครูวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา) ระดับมัธยมศึกษา                 1 อัตรา
8.เจ้าหน้าที่ธุรการสำนักงาน                                             1 อัตรา
9.พยาบาลวิชาชีพ ประจำโรงเรียน                                    1 อัตรา
10.เจ้าหน้าที่ผลิตสื่อ ฝ่ายมัธยมศึกษา                              1 อัตรา

รายละเอียดตำแหน่งงาน

1. Kindergarten homeroom teacher  2 positions

Key responsibilities

 • Provide the Learning by living with the mix-aged student
 • Create the Holistic learning with understanding the preschool children’s development
 • Responsible to the classroom routine
 • Create the lesson plan according to the school concept and roadmap

Requirements

 • Fluent in English as native speaker (native speaker preferred)
 • Have Bachelor’s degree in any field (Holistic Education in Early Childhood preferred)
 • Have experiences in ESL Preschool student classroom
 • Have experiences in holistic education preferred
 • A valid teaching license preferred
 • Active learners and able to provide an active classroom
 • Open-minded to adapt and work in a different culture
 • Interested in self-improvement in Holistic education
 • Good interpersonal and communication skills

2.ครูประจำชั้นอนุบาล English program   3 อัตรา

Key responsibilities

 • Provide the Learning by living with the mix-aged student
 • Create the Holistic learning with understanding the preschool children’s development
 • Responsible to the classroom routine
 • Create the lesson plan according to the school concept and roadmap

Requirements

 • Fluent in English
 • Have Bachelor’s degree in any field (Holistic Education in Early Childhood preferred)
 • Have experiences in holistic education preferred
 • A valid teaching license preferred
 • Active learners and able to provide an active classroom
 • Open-minded to adapt and work in a different culture
 • Interested in self-improvement in Holistic education
 • Good interpersonal and communication skills

3.ครูประจำชั้นอนุบาล ภาคปกติ   2 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ออกแบบหลักสูตร พัฒนาหน่วยการเรียนรู้ ออกแบบสื่อการสอน จัดพื้นที่การเรียนรู้ จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ และประเมินพัฒนาการเด็กอย่างเป็นระบบ
 • จัดประสบการณ์การเรียนรู้ในชีวิตประจำวันที่ครอบคลุมการแสวงหาคำตอบในสิ่งที่เด็กเรียนรู้อย่างมีเหตุผล กระตุ้นให้เด็กร่วมคิด แก้ปัญหา ค้นคว้าหาคำตอบด้วยตนเอง
 • จัดสภาพแวดล้อมและสร้างบรรยากาศการเรียนที่สร้างเสริมให้เด็กปฏิบัติ ผ่านการเล่นได้เต็มศักยภาพ สอดแทรกการอบรมด้านจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
 • จัดกิจกรรมการเล่นที่ส่งเสริมการเรียนรู้สิ่งแวดล้อม ตลอดจนมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น และเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาข้อขัดแย้งต่างๆ
 • มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ปกครอง เพื่อนครูผู้สอน และเด็ก ในการดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างสม่ำเสมอ ประเมินพัฒนาการที่สอดคล้องกับสภาพจริง และนำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาคุณภาพเด็ก
 • สังเกตและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ฝึกให้เด็กช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน มีความเชื่อมั่น ความภูมิใจในตนเองและกล้าแสดงออก  ฝึกการเรียนรู้หน้าที่ ความมีวินัย และการมีนิสัยที่ดี
 • นำนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการสอนมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพบริบทสังคม ชุมชน และท้องถิ่น
 • พัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ รู้จักย้อนมองตนเอง สะท้อนความคิดเห็นต่อการสอน มีคุณลักษณ์ของผู้ใฝ่รู้ มีวิสัยทัศน์และทันสมัย ทันเหตุการณ์ในยุคของข้อมูลข่าวสาร

คุณสมบัติ

 • มุ่งมั่น ตั้งใจในการเป็นครู/การทำงานด้านการศึกษา มีจิตวิญญาณ และจรรยาบรรณของความเป็นครู และพร้อมที่จะพัฒนาการศึกษาในแนวทางใหม่
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์วิชาเอกปฐมวัย วรรณกรรมสำหรับเด็ก จิตวิทยาพัฒนาการเด็กและครอบครัว หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีความรู้และเข้าใจในพัฒนาการ และพฤติกรรมเด็กเล็กเป็นอย่างดี
 • มีความแจ่มใส เบิกบาน  มีความเข้าใจผู้เรียน  เป็นผู้ใฝ่รู้  มีความคิดสร้างสรรค์  รู้จักเลือกสรรและทดลองใช้วิธีการที่ท้าทายเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เรียนใฝ่รู้  เป็นผู้ฟังที่ดี สามารถเอาดีกับสิ่งที่ฟังเป็น และพร้อมที่จะพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
 • มีทักษะในการสื่อสาร สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความมั่นใจ ช่างสังเกต รอบคอบ รักงานสอน ให้ความสำคัญกับการสอนเป็นอย่างดี มีความรับผิดชอบสูงต่อการสอน มีระเบียบวินัย ใจเย็น มีวุฒิภาวะเป็นผู้ใหญ่
 • มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และพร้อมเริ่มงานได้ทันที
 • มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสาทำประโยชน์ให้แก่สังคม สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสันติ

4.ครูภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา  3 อัตรา

Position: Thai English teachers for grade 3, 4, and 5.

Key responsibilities

 • To design and create weekly lesson plans according to our school concept and roadmap
 • To design and build active and creative activities to develop the student’s English skills
 • To make materials to support student’s learning
 • To work as a team with other teachers as well as partner teaching with a foreign teacher
 • To be responsible for the classroom routine
 • To take a meditation course for 5 – 10 days in a school year

Requirements

 • Love teaching and enjoy developing and challenging yourself
 • Have bachelor’s degree in any language field
 • Fluent in English
 • Creative, critical, and innovative thinker
 • Open-minded to adapt and work in a different culture
 • TOEIC (min 600)

5.ครูภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  1 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ออกแบบแผนการเรียนรู้ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน และประเมินผลนักเรียนอย่างเป็นระบบ
 • ออกแบบสื่อการสอน และพื้นที่การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับเนื้อหาความรู้และธรรมชาติตามวัยของนักเรียน
 • ร่วมสะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงในการจัดการการเรียนรู้ในชั้นเรียนและประเด็นที่ควรพัฒนา
 • ปฏิบัติกิจกรรมอื่นๆ ของโรงเรียนตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • มุ่งมั่น ตั้งใจในการเป็นครู/การทำงานด้านการศึกษา มีจิตวิญญาณ และจรรยาบรรณของความเป็นครู และพร้อมที่จะพัฒนาการศึกษาในแนวทางใหม่
 • มีฉันทะต่อการเป็นครู มีท่าทีที่กอรปด้วยความเมตตา ให้ความอบอุ่น มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสา ทำประโยชน์ให้แก่สังคม สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความแจ่มใส เบิกบาน มีความเข้าใจผู้เรียน เป็นผู้ใฝ่รู้ มีความคิดสร้างสรรค์ รู้จักเลือกสรรและทดลองใช้วิธีการที่ท้าทายเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เรียนใฝ่รู้ เป็นผู้ฟังที่ดี สามารถเอาดีกับสิ่งที่ฟังเป็น และพร้อมที่จะพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
 • มีความสนใจ การเรียนรู้อย่างเป็นองค์รวม รักการอ่าน การเขียน และติดตามสื่อต่างๆ รอบตัว
 • มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ การสร้างมัลติมีเดีย และประยุกต์ใช้เครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างสร้างสรรค์

6.ครูคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา   1 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ออกแบบแผนการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และประเมินผลนักเรียนอย่างเป็นระบบ
 • ออกแบบสื่อการสอน และพื้นที่การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับเนื้อหาความรู้และธรรมชาติตามวัยของนักเรียน
 • ร่วมสะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงในการจัดการการเรียนรู้ในชั้นเรียนและประเด็นที่ควรพัฒนา
 • ปฏิบัติกิจกรรมอื่นๆ ของโรงเรียนตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ           

 • มุ่งมั่น ตั้งใจในการเป็นครูหรือการทำงานด้านการศึกษา มีจิตวิญญาณ และจรรยาบรรณของความเป็นครูพร้อมที่จะพัฒนาการศึกษาในแนวทางใหม่
 • มีฉันทะต่อการเป็นครู มีท่าทีที่กอรปด้วยความเมตตา ให้ความอบอุ่น มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสา ทำประโยชน์ให้แก่สังคม สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสาทำประโยชน์ให้แก่สังคม สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโท สาขาศึกษาศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้องที่แสดงถึงความรู้ความเข้าใจในวิชาคณิตศาสตร์อย่างเป็นระบบ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ใช้เหตุผลในกระบวนการแก้ปัญหา บูรณาการความรู้คณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิต
 • มีความแจ่มใส เบิกบาน มีความเข้าใจผู้เรียน เป็นผู้ใฝ่รู้ มีความคิดสร้างสรรค์ รู้จักเลือกสรรและทดลองใช้วิธีการที่ท้าทาย เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เรียนใฝ่รู้ เป็นผู้ฟังที่ดี สามารถเอาดีกับสิ่งที่ฟังเป็น และพร้อมที่จะพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
 • มีทักษะในการสื่อสาร มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความมั่นใจ ช่างสังเกต รอบคอบ รักงานสอน ให้ความสำคัญกับการสอนเป็นอย่างดี มีความรับผิดชอบสูงต่อการสอน มีระเบียบวินัย ใจเย็น มีวุฒิภาวะเป็นผู้ใหญ่
 • มีความสามารถในด้านการใช้คอมพิวเตอร์ และพร้อมเริ่มงานได้ทันที

7.ครูวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา) ระดับมัธยมศึกษา  1 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ออกแบบแผนการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และประเมินผลนักเรียนอย่างเป็นระบบ
 • ออกแบบสื่อการสอน และพื้นที่การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับเนื้อหาความรู้และธรรมชาติตามวัยของนักเรียน
 • ร่วมสะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงในการจัดการการเรียนรู้ในชั้นเรียนและประเด็นที่ควรพัฒนา
 • ปฏิบัติกิจกรรมอื่นๆ ของโรงเรียนตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ           

 • มุ่งมั่น ตั้งใจในการเป็นครูหรือการทำงานด้านการศึกษา มีจิตวิญญาณ และจรรยาบรรณของความเป็นครูพร้อมที่จะพัฒนาการศึกษาในแนวทางใหม่
 • มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสาทำประโยชน์ให้แก่สังคม สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาชีววิทยา หรือสาขาชีวเคมี มีประสบการณ์การทำงานด้านสมุนไพร โภชนาการ และสิ่งแวดล้อม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถบูรณาการความรู้วิทยาศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ และนำไปประยุกต์ใช้ได้
 • มีความแจ่มใส เบิกบาน มีความเข้าใจผู้เรียน เป็นผู้ใฝ่รู้ มีความคิดสร้างสรรค์ รู้จักเลือกสรรและทดลองใช้วิธีการที่ท้าทาย เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เรียนใฝ่รู้ เป็นผู้ฟังที่ดี สามารถเอาดีกับสิ่งที่ฟังเป็น และพร้อมที่จะพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
 • มีทักษะในการสื่อสาร มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความมั่นใจ ช่างสังเกต รอบคอบ รักงานสอน ให้ความสำคัญกับการสอนเป็นอย่างดี มีความรับผิดชอบสูงต่อการสอน มีระเบียบวินัย ใจเย็น มีวุฒิภาวะเป็นผู้ใหญ่
 • มีความสามารถในด้านการใช้คอมพิวเตอร์ และพร้อมเริ่มงานได้ทันที

8.เจ้าหน้าที่ธุรการสำนักงาน  1 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • รับโทรศัพท์ โอนสายส่งต่อ และประสานงานผู้เกี่ยวข้อง
 • จัดการงานสารบรรณ ลงทะเบียนรับเอกสารจากภายนอก จำแนกเอกสาร พร้อมนำส่งผู้ที่เกี่ยวข้อง
 • พิมพ์เอกสารทั่วไป
 • ประสานงานเรื่องการใช้ห้องประชุม / การใช้สถานที่
 • จัดการเอกสารเบิกสวัสดิการประกันอุบัติเหตุของครูและพนักงาน / งานประกันสังคม
 • จัดการเอกสารเบิกสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลครูและพนักงาน และสรุปยอดเบิกประจำปี
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • วุฒิปวส.-ปริญญาตรี
 • เพศ หญิง อายุ 22-35 ปี
 • มีใจรักบริการ ทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี มีความกระตือรือร้น รักการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
 • มีทักษะในการประสานงาน มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีความละเอียดรอบคอบ
 • มีทักษะในการสื่อสาร พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ดีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้ Microsoft Word และExcel ได้เป็นอย่างดี

9.พยาบาลวิชาชีพ ประจำห้องพยาบาลในโรงเรียน (Day school nurse)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ปฏิบัติงานการพยาบาลขั้นพื้นฐาน และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานวิชาชีพการพยาบาล ให้แก่นักเรียน ครู พนักงาน ผู้ปกครอง และผู้ที่อยู่ภายในโรงเรียนทุกคน
 • รับผิดชอบการจัดเก็บ / จัดเตรียมยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์สำหรับการปฐมพยาบาลให้เพียงพอ และพร้อมสำหรับการใช้งาน
 • ให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านสุขภาพ การส่งเสริม การฟื้นฟูและการประเมินติดตามทางด้านสุขภาพแก่นักเรียน ครู พนักงานทุกคน
 • จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลทางด้านสุขภาพ ข้อมูลทางด้านอุบัติเหตุ นำมาประมวลผล เพื่อจัดทำเป็นสถิติประจำทุกปี

คุณสมบัติ

 • เพศหญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้น 1
 • สามารถใช้และสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Word, Excel, Power point)
 • มีความรับผิดชอบในหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี

10.เจ้าหน้าที่ผลิตสื่อ ฝ่ายมัธยม  1 อัตรา

ลักษณะงาน

 • เก็บรวบรวมข้อมูลการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางของโรงเรียน จับประเด็นสำคัญ แล้วเขียนสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ เช่น สคริปต์วิดีโอ บทความ Infographic สื่อสารใน Facebook fan page ของโรงเรียน
 • ถ่ายภาพนิ่ง ถ่ายวิดีโอ / ฟุตเทจวิดีโอ และตัดต่อวิดีโอ บันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน
 • ดูแลการผลิตสื่อต่างๆ ตั้งแต่ต้นจนสำเร็จเป็นชิ้นงาน

คุณสมบัติ

 • มีความคิดสร้างสรรค์ กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้งาน และทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
 • สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. หรือปริญญาตรี สาขานิเทศศิลป์ วารสารศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้อง เช่น Premiere Pro, Photoshop, Illustrator 
 • มีทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสาร การเขียนอย่างสร้างสรรค์ จับประเด็นและวิเคราะห์ข้อมูลได้ดี
 • สามารถทำงานนอกสถานที่ หรือ เสาร์-อาทิตย์ ได้ในบางโอกาส

 

ส่งประวัติการศึกษา / การทำงาน / ผลงาน ได้ที่ E-mail : hr@roong-aroon.ac.th
หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0 2870 7512 – 3 , 0 2840 2501-4 ต่อ 133  

………………….

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.