รับสมัครครูและบุคลากร

โรงเรียนรุ่งอรุณ
โรงเรียนเพื่อทิศทางใหม่ของการศึกษา ผสานความหลากหลายเพื่อพัฒนาการที่สมบูรณ์
ต้องการรับสมัคร

 1. ครูอนุบาล
  –  เพศหญิง วุฒิปริญญาตรีหรือโท   ทางด้านการศึกษาปฐมวัย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  –  มีความสามารถทางด้านดนตรี (เปียโน กีตาร์)
  –  มีทัศนคติเชิงบวก ร่าเริง แจ่มใส มีความฉับไวต่อการแก้ปัญหา
  –  สามารถอยู่กับเด็กวัย 3 – 5 ขวบ ได้อย่างมีความสุข
  –  มีความสามารถในการค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งต่างๆ
 2. ครูภาษาไทย – สังคม ระดับประถม / มัธยม
  –  ชาย/หญิง วุฒิปริญญาตรีหรือโท สาขาวิชาภาษาไทย/สังคมศึกษา หรือในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  –  มีความสามารถในการค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งต่างๆ
 3. ครูคณิตศาสตร์ ระดับประถม / มัธยม
  –  ชาย/หญิง วุฒิปริญญาตรีหรือโท สาขาวิชาคณิตศาสตร์  หรือในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  –  มีความสามารถในการค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งต่างๆ
 4. ครูวิทยาศาสตร์ ระดับประถม / มัธยม
  –  ชาย/หญิง วุฒิปริญญาตรีหรือโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ หรือในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  –  มีความสามารถในการค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งต่างๆ
 5. ครูภาษาอังกฤษ ระดับประถม / มัธยม
  –  ชาย/หญิง วุฒิปริญญาตรีหรือโท สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
  –  Thai with native tongue
 6. เจ้าหน้าที่บัญชี
  – มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการทำบัญชี ภาษี ปิดงบการเงินได้
  – มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพบัญชี   มีความรู้ด้านบัญชีมูลนิธิจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  เงินเดือนขึ้นอยู่กับประสบการณ์
 7. เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร( ถ่ายภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว  / ตัดต่อวิดิโอ)                    -สามารถสื่อความ สื่อความหมายเรื่องราวการเรียนรู้ ผ่านการนำเสนอด้วยภาพเคลื่อนไหว  ภาพนิ่ง มีความเชี่ยวชาญในการใช้โปรแกรมพื้นฐาน  เช่น  premiere pro/final Cut pro /  After affectsพร้อมที่จะพัฒนาศักยภาพตน  ไฝ่เรียนรู้  กล้าสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เพื่อประโยชน์ต่อการศึกษาของชาติ

 คุณสมบัติเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาเป็นพิเศษ
–  สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ได้อย่างแคล่วคล่อง
–  มีความสามารถเล่นดนตรีได้
–  มีความรู้ในด้านมัลติมีเดีย
–  เงินเดือนวุฒิปริญญาตรี เริ่มต้น 18,000 – 30,000 บาท

————————————-

ขอเชิญสมัคร หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โรงเรียนรุ่งอรุณ
เลขที่ 391 ถนนพระราม 2 ซอย 33 (ซอยวัดยายร่ม) แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
โทรศัพท์  0 2870 7512 – 3 , 0 2867 0903 ต่อ 105, 164  โทรสาร  0 2870 7514
www.roong-aroon.ac.th  E-mail : info@roong-aroon.ac.th

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.