ครูและบุคลากร

โรงเรียนรุ่งอรุณ
โรงเรียนเพื่อทิศทางใหม่ของการศึกษา ผสานความหลากหลายเพื่อพัฒนาการที่สมบูรณ์
ต้องการรับสมัครผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นต้นไป ทำหน้าที่ครูผู้ทำได้มากกว่าการสอน เพื่อร่วมสร้างโรงเรียนให้เป็นบ้านหลังที่สองของนักเรียน และเป็นผู้ที่ต้องการฝึกฝนตนและนักเรียนให้เข้าสู่วิถีการเรียนรู้เพื่อความเปลี่ยนแปลง

1. ครูคหกรรม จำนวน 1 อัตรา
    – เพศหญิง มีความสามารถด้านโภชนาการและการทำอาหารคาวหวานสำหรับเด็กปฐมวัย

2. ครูภาษาอังกฤษระดับประถมและมัธยม จำนวน 6 อัตรา
    – เอกภาษาอังกฤษหรือสาขาอื่นๆ
    – มีความสามารถด้านการพูด อ่าน เขียน และการสอนภาษาอังกฤษ

3. ครูระดับมัธยม วิชาเคมี IT 2 ตำแหน่ง ตำแหน่งละ 1 อัตรา
    – มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในสาขาที่เกี่ยวข้อง/ครูไอที ต้องมีความสามารถด้านการสอน Coding
    – สามารถจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานบูรณาการ

4. ครูศิลปะงานปั้น และครูศิลปะงานภาพวาด  จำนวน 2 อัตรา
    – มีพื้นฐานทางประติมากรรม ศิลปกรรม  และมีความสนใจหรือมีประสบการณ์เกี่ยว กับงานปั้น เซรามิค หรืองาน ๓ มิติอื่นๆ
    – มีพื้นฐานทางศิลปะไทย และมีความสนใจหรือมีประสบการณ์เกี่ยวกับงานจิตกรรม ศิลปกรรม หรือศิลปะแขนงอื่นๆ
    – มีทักษะในการเรียนรู้ สะท้อนย้อนมองตนเอง และมีความสนใจเกี่ยวกับการศึกษา สังคมและสิ่งแวดล้อม

5. ครูบูรณาการสังคม-ภาษาไทย ระดับมัธยม จำนวน 1 อัตรา
    – วุฒิปริญญาตรีหรือโท สาขาวิชาภาษาไทย/สังคมศึกษา หรือในสาขาที่เกี่ยวข้อง รู้เท่าทันกระแสสังคม สามารถคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ สามารถมองเห็นความเป็นองค์รวม
    – สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว

6. เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร โรงเรียนอนุบาล จำนวน 1 อัตรา
    – ถ่ายภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวและตัดต่อวิดีโอ

7. Creative (วิดีโอ) 1 ตำแหน่ง
ลักษณะงาน
   – ออกแบบการนำเสนอเนื้อหาในรูปแบบวิดีโอ บทความ Infographic ได้อย่างสร้างสรรค์และน่าสนใจ
   – ออกแบบสื่อให้เหมาะสมกับช่องทางการสื่อสารต่างๆ เช่น Website, Facebook, Youtube
   – เขียนสคริปต์วิดีโอเพื่อการถ่ายทำและตัดต่อ (Script outline, Shooting script, Editing script)
   – ดูแลการผลิตสื่อต่างๆ ตั้งแต่ต้นจนสำเร็จเป็นชิ้นงาน (ค้นคว้าข้อมูล เขียนสคริปต์ ควบคุมการถ่ายทำ สัมภาษณ์ ควบคุมตัดต่อ)
คุณสมบัติ
   – จับประเด็นและวิเคราะห์ข้อมูลได้ดี
   – รักการเรียนรู้ หูตากว้างไกล สนใจเรื่องรอบตัวและสถานการณ์โลก
   – มีทักษะในการพบปะผู้คนเพื่อสัมภาษณ์ เรียบเรียงเนื้อหาให้น่าสนใจ
   – หากสำเร็จการศึกษาด้านวารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

8.  เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนและประเมินผล จำนวน 2 อัตรา
    – เอกสาขาวิชาการวัดและประเมินผลทางการศึกษา หรือ สถิติ/คณิตศาสตร์
    – มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Access /Excel ได้อย่างคล่องแคล่ว
    – มีทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ และมีมนุษยสัมพันธ์

เงินเดือนและสวัสดิการที่จะได้รับหลังจากได้รับการผ่านการทดลองงาน
–  เงินเดือนวุฒิปริญญาตรี เริ่มต้น 18,000 – 30,000 บาท พร้อมโบนัสประจำปี
–  เงินสะสมและค่ารักษาพยาบาลตามหลักเกณฑ์ของ สช. (ครู)
–  ค่ารักษาพยาบาลเพิ่มพิเศษ สำหรับตัวเอง บิดา มารดา และบุตร

 คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับตำแหน่งครูเพื่อพิจารณาเป็นพิเศษ
–  สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ได้อย่างคล่องแคล่ว
–  มีความสามารถทางศิลปะ ดนตรี ร้องเพลง หรือการแสดง                                                                                                  
–  มีทักษะด้านมัลติมีเดีย

————————————-

ขอเชิญสมัครได้ที่ E-mail : info@roong-aroon.ac.th
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โรงเรียนรุ่งอรุณ
เลขที่ 391 ถนนพระราม 2 ซอย 33 (ซอยวัดยายร่ม) แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
โทรศัพท์  0 2870 7512 – 3 , 0 2867 0903 ต่อ 105, 164  โทรสาร  0 2870 7514

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.