ครูและบุคลากร

 

โรงเรียนรุ่งอรุณ
โรงเรียนเพื่อทิศทางใหม่ของการศึกษา ผสานความหลากหลายเพื่อพัฒนาการที่สมบูรณ์
ต้องการรับสมัครผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นต้นไป ทำหน้าที่ครูผู้ทำได้มากกว่า
การสอน เพื่อร่วมสร้างโรงเรียนให้เป็นบ้านหลังที่สองของนักเรียน และเป็นผู้ที่ต้องการ
ฝึกฝนตนและนักเรียนให้เข้าสู่วิถีการเรียนรู้เพื่อความเปลี่ยนแปลง

ครูระดับอนุบาล

 1. English teacher                             2  positions
 2. Thai Homeroom teacher            3  positions
 3. Thai Homeroom assistant          3  positions

Job descriptions:

 • Create the holistic learning with understanding the preschool children’s development
 • Responsible to the classroom routine
 • Create the lesson plan according to the school concept and roadmap

Basic requirements:

 • Fluent in English as native speaker (native speaker preferred)
 • Have Bachelor’s degree in any field (Holistic Education in Early Childhood preferred)
 • Have experiences in ESL Preschool student classroom
 • Have experiences in holistic education preferred
 • A valid teaching license preferred

Additional proficiencies:

 • Active learners and able to provide an active classroom
 • Open-minded to adapt and work in a different culture
 • Interested in self-improvement in Holistic education
 • Good interpersonal and communication skills

ครูระดับมัธยมศึกษา

 1. ครูวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา

คุณสมบัติ :

 • วุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาชีววิทยา/ชีวเคมี หรือสาขาเคมี/ชีวเคมี
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านสมุนไพร โภชนาการ และสิ่งแวดล้อมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี บุคลิกภาพดี มีความมั่นใจ ช่างสังเกต รอบคอบ รักงานสอน ให้ความสำคัญกับการสอนเป็นอย่างดี มีความรับผิดชอบสูงต่อการสอน มีระเบียบวินัย ใจเย็น มีวุฒิภาวะเป็นผู้ใหญ่ สามารถทำงานเป็นทีมได้
 • มีความสามารถในด้านการใช้คอมพิวเตอร์ และพร้อมเริ่มงานได้ทันที
 1. ครูภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 1 อัตรา

คุณสมบัติ :

 • วุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาอักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วารสารศาสตร์ ศึกษาศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความสนใจ การเรียนรู้อย่างเป็นองค์รวม รักการอ่าน การเขียน และติดตามสื่อต่างๆ รอบตัว
 • มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ การสร้างมัลติมีเดีย และประยุกต์ใช้เครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างสร้างสรรค์
 • มีฉันทะต่อการเป็นครู มีท่าทีที่กอรปด้วยความเมตตา ให้ความอบอุ่น
 1. ครูวิทยาการคำนวณ ( Coding ) ระดับมัธยม 1 อัตรา

คุณสมบัติ :

 • วุฒิปริญญาตรี ครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา/ วิทยาการคอมพิวเตอร์ / วิศวคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความสามารถด้านการเขียนโปรแกรมและวิเคราะห์ระบบ Coding, Programming,  Database  / Mobile Application / Web Application
 • มีความรู้ด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ / ระบบ Server  Windows Linux
 • มีความรับผิดชอบสูง อดทน รักในวิชาชีพครู
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี บุคลิกภาพดี มีความมั่นใจ มีระเบียบวินัย ใจเย็น มีวุฒิภาวะเป็นผู้ใหญ่และเป็นครูที่ดี
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้ และเริ่มงานได้ทันที

ฝ่ายสนับสนุนการสอน

 1. พนักงานบัญชี / Accounting Officer

คุณสมบัติ :

 • วุฒิ ปวส.- ปริญญาตรี ด้านการบัญชี
 • เพศหญิง
 • เป็นผู้มีประสบการณ์ด้านงานบัญชีทั้งระบบตั้งแต่เริ่มงานเอกสารจนถึงวิเคราะห์งบการเงิน
 • มีความรู้เกี่ยวกับ ภาษีประมวลกฎหมายรัษฎากร กฎหมายภาษีประกาศของกรมสรรพากร
 • มีความรู้เกี่ยวกับ การยื่นและนำส่งภาษี ทุกขั้นการนำส่ง อาทิ หัก ณ ที่จ่าย ภาษีกลางปี ภาษีสิ้นปี
 • มีประสบการด้านการปิดงบ ยื่นงบการเงินกับส่วนราชการและองค์กรที่เกี่ยวข้อง
 • หากมีความสามารถด้านการจัดทำงบการเงินมูลนิธิจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

ขอเชิญสมัครได้ที่ E-mail : hr@roong-aroon.ac.th
หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 
  0 2870 7512 – 3 , 0 2840 2501-4 ต่อ 133  

 ………………………………………………………..

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.