ครูและบุคลากร

 

โรงเรียนรุ่งอรุณ
โรงเรียนเพื่อทิศทางใหม่ของการศึกษา ผสานความหลากหลายเพื่อพัฒนาการที่สมบูรณ์
ต้องการรับสมัครผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นต้นไป ทำหน้าที่ครูผู้ทำได้มากกว่า
การสอน เพื่อร่วมสร้างโรงเรียนให้เป็นบ้านหลังที่สองของนักเรียน และเป็นผู้ที่ต้องการ
ฝึกฝนตนและนักเรียนให้เข้าสู่วิถีการเรียนรู้เพื่อความเปลี่ยนแปลง

ครูระดับอนุบาล

 1. EP English Homeroom Teacher (Native Speaker) 2  positions
 2. EP Thai Homeroom Teacher        3  positions

Job descriptions:

 • Create the holistic learning with understanding the preschool children’s development
 • Responsible to the classroom routine
 • Create the lesson plan according to the school concept and roadmap

Basic requirements:

 • Fluent in English as native speaker (native speaker preferred)
 • Have Bachelor’s degree in any field (Holistic Education in Early Childhood preferred)
 • Have experiences in ESL Preschool student classroom
 • Have experiences in holistic education preferred
 • A valid teaching license preferred

Additional proficiencies:

 • Active learners and able to provide an active classroom
 • Open-minded to adapt and work in a different culture
 • Interested in self-improvement in Holistic education
 • Good interpersonal and communication skills
 1. ครูประจำชั้นอนุบาล             3  อัตรา

ลักษณะงาน

 • ออกแบบหลักสูตร พัฒนาหน่วยการเรียนรู้ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ การประเมินพัฒนาการ
 • จัดประสบการณ์การเรียนรู้ในชีวิตประจำวันที่ครอบคลุมการแสวงหาคำตอบในสิ่งที่เด็กเรียนรู้อย่างมีเหตุผล กระตุ้นให้เด็กร่วมคิด แก้ปัญหา ค้นคว้าหาคำตอบด้วยตนเอง
 • จัดสภาพแวดล้อมและสร้างบรรยากาศการเรียนที่สร้างเสริมให้เด็กปฏิบัติ ผ่านการเล่นได้เต็มศักยภาพ สอดแทรกการอบรมด้านจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
 • จัดกิจกรรมการเล่นที่ส่งเสริมการเรียนรู้สิ่งแวดล้อม ตลอดจนมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น และเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาข้อขัดแย้งต่างๆ
 • มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ปกครอง เพื่อนครูผู้สอน และเด็ก ในการดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างสม่ำเสมอ ประเมินพัฒนาการที่สอดคล้องกับสภาพจริงและนำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาคุณภาพเด็ก
 • สังเกตและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ฝึกให้เด็กช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน ฝึกให้เด็กมีความเชื่อมั่น มีความภูมิใจในตนเองและกล้าแสดงออก  ฝึกการเรียนรู้หน้าที่ ความมีวินัย และการมีนิสัยที่ดี
 • นำนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการสอนมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพบริบทสังคม ชุมชน และท้องถิ่น
 • พัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ รู้จักย้อนมองตนเอง สะท้อนความคิดเห็นต่อการสอน มีคุณลักษณ์ของผู้ใฝ่รู้ มีวิสัยทัศน์และทันสมัย ทันเหตุการณ์ในยุคของข้อมูลข่าวสาร

คุณสมบัติ

 • มุ่งมั่น ตั้งใจในการเป็นครู/การทำงานด้านการศึกษา มีจิตวิญญาณ และจรรยาบรรณของความเป็นครู และพร้อมที่จะพัฒนาการศึกษาในแนวทางใหม่
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์วิชาเอกปฐมวัย วรรณกรรมสำหรับเด็ก จิตวิทยาพัฒนาการเด็กและครอบครัว หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีความรู้และเข้าใจในพัฒนาการ และพฤติกรรมเด็กเล็กเป็นอย่างดี
 • มีความแจ่มใส เบิกบาน  มีความเข้าใจผู้เรียน  เป็นผู้ใฝ่รู้  มีความคิดสร้างสรรค์  รู้จักเลือกสรรและทดลองใช้วิธีการที่ท้าทายเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เรียนใฝ่รู้  เป็นผู้ฟังที่ดี สามารถเอาดีกับสิ่งที่ฟังเป็น และพร้อมที่จะพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
 • มีทักษะในการสื่อสาร สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความมั่นใจ ช่างสังเกต รอบคอบ รักงานสอน ให้ความสำคัญกับการสอนเป็นอย่างดี มีความรับผิดชอบสูงต่อการสอน มีระเบียบวินัย ใจเย็น มีวุฒิภาวะเป็นผู้ใหญ่
 • มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และพร้อมเริ่มงานได้ทันที
 • มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสาทำประโยชน์ให้แก่สังคม สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสันติ

 

ครูระดับประถมศึกษา

 1. Thai English teachers for grade 3, 4, and 5   3  positions

Key responsibilities

 • To design and create weekly lesson plans according to our school concept and roadmap
 • To design and build active and creative activities to develop the student’s English skills
 • To make materials to support student’s learning
 • To work as a team with other teachers as well as partner teaching with a foreign teacher
 • To be responsible for the classroom routine
 • To take a meditation course for 5 – 10 days in a school year

Requirements

 • Love teaching and enjoy developing and challenging yourself
 • Have bachelor’s degree in any language field
 • Fluent in English
 • Creative, critical, and innovative thinker
 • Open-minded to adapt and work in a different culture
 • TOEIC (min 550)
 1. ครูภาษาไทย (สำหรับ English Program) 1 อัตรา

ลักษณะงาน

 • ออกแบบแผนการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนการสอน และประเมินผลวิชาภาษาไทย สำหรับ English Program อย่างเป็นระบบ
 • จัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย สำหรับนักเรียน English Program
 • ออกแบบสื่อการสอน และพื้นที่การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับเนื้อหาความรู้และธรรมชาติตามวัยของนักเรียน
 • ร่วมสะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงในการจัดการการเรียนรู้ในชั้นเรียนและประเด็นที่ควรพัฒนา
 • ปฏิบัติกิจกรรมอื่นๆ ของโรงเรียนตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • มุ่งมั่น ตั้งใจในการเป็นครู การทำงานด้านการศึกษา มีจิตวิญญาณและจรรยาบรรณของความเป็นครู และพร้อมที่จะพัฒนาการศึกษาในแนวทางใหม่
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความแจ่มใส เบิกบาน  มีความเข้าใจผู้เรียน  เป็นผู้ใฝ่รู้  มีความคิดสร้างสรรค์  รู้จักเลือกสรรและทดลองใช้วิธีการที่ท้าทายเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เรียนใฝ่รู้  เป็นผู้ฟังที่ดี สามารถเอาดีกับสิ่งที่ฟังเป็น และพร้อมที่จะพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
 • มีทักษะในการสื่อสาร สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความมั่นใจ ช่างสังเกต รอบคอบ รักงานสอน ให้ความสำคัญกับการสอนเป็นอย่างดี มีความรับผิดชอบสูงต่อการสอน มีระเบียบวินัย ใจเย็น มีวุฒิภาวะเป็นผู้ใหญ่
 • มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และพร้อมเริ่มงานได้ทันที
 • มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสาทำประโยชน์ให้แก่สังคม สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสันติ
 1. ครูบูรณาการ (ภาษาไทย สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์) 3 อัตรา

ลักษณะงาน

 • ออกแบบแผนการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนการสอน และประเมินผลหน่วยบูรณาการสู่ชีวิตอย่างเป็นระบบ
 • จัดการเรียนการสอน การศึกษาภาคสนาม ในหน่วยบูรณาการสู่ชีวิต ระดับประถมศึกษา
 • ออกแบบสื่อการสอน และพื้นที่การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับเนื้อหาความรู้และธรรมชาติตามวัยของนักเรียน
 • ร่วมสะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงในการจัดการการเรียนรู้ในชั้นเรียนและประเด็นที่ควรพัฒนา
 • ปฏิบัติกิจกรรมอื่นๆ ของโรงเรียนตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • มุ่งมั่น ตั้งใจในการเป็นครู/การทำงานด้านการศึกษา มีจิตวิญญาณ และจรรยาบรรณของความเป็นครู และพร้อมที่จะพัฒนาการศึกษาในแนวทางใหม่
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความแจ่มใส เบิกบาน มีความเข้าใจผู้เรียน  เป็นผู้ใฝ่รู้  มีความคิดสร้างสรรค์  รู้จักเลือกสรรและทดลองใช้วิธีการที่ท้าทายเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เรียนใฝ่รู้  เป็นผู้ฟังที่ดี สามารถเอาดีกับสิ่งที่ฟังเป็น และพร้อมที่จะพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
 • มีทักษะในการสื่อสาร สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความมั่นใจ ช่างสังเกต รอบคอบ รักงานสอน ให้ความสำคัญกับการสอนเป็นอย่างดี มีความรับผิดชอบสูงต่อการสอน มีระเบียบวินัย ใจเย็น มีวุฒิภาวะเป็นผู้ใหญ่
 • มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และพร้อมเริ่มงานได้ทันที
 • มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสาทำประโยชน์ให้แก่สังคม สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสันติ

ครูระดับมัธยมศึกษา

 1. ครูวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา
 • ออกแบบแผนการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนการสอน และประเมินผลรายวิชาวิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบ
 • จัดการเรียนการสอน การศึกษาภาคสนาม ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
 • ออกแบบสื่อการสอน และพื้นที่การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับเนื้อหาความรู้และธรรมชาติตามวัยของนักเรียน
 • ร่วมสะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงในการจัดการการเรียนรู้ในชั้นเรียนและประเด็นที่ควรพัฒนา
 • ปฏิบัติกิจกรรมอื่นๆ ของโรงเรียนตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ :

 • วุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาชีววิทยา/ชีวเคมี หรือสาขาเคมี/ชีวเคมี
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านสมุนไพร โภชนาการ และสิ่งแวดล้อมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี บุคลิกภาพดี มีความมั่นใจ ช่างสังเกต รอบคอบ รักงานสอน ให้ความสำคัญกับการสอนเป็นอย่างดี มีความรับผิดชอบสูงต่อการสอน มีระเบียบวินัย ใจเย็น มีวุฒิภาวะเป็นผู้ใหญ่ สามารถทำงานเป็นทีมได้
 • มีความสามารถในด้านการใช้คอมพิวเตอร์ และพร้อมเริ่มงานได้ทันที
 1. ครูภาษาไทย 1 อัตรา
 • ออกแบบแผนการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนการสอน และประเมินผลรายวิชาภาษาไทยอย่างเป็นระบบ
 • จัดการเรียนการสอน การศึกษาภาคสนาม ในรายวิชาภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา
 • ออกแบบสื่อการสอน และพื้นที่การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับเนื้อหาความรู้และธรรมชาติตามวัยของนักเรียน
 • ร่วมสะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงในการจัดการการเรียนรู้ในชั้นเรียนและประเด็นที่ควรพัฒนา
 • ปฏิบัติกิจกรรมอื่นๆ ของโรงเรียนตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ :

 • วุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาอักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วารสารศาสตร์ ศึกษาศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความสนใจ การเรียนรู้อย่างเป็นองค์รวม รักการอ่าน การเขียน และติดตามสื่อต่างๆ รอบตัว
 • มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ การสร้างมัลติมีเดีย และประยุกต์ใช้เครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างสร้างสรรค์
 • มีฉันทะต่อการเป็นครู มีท่าทีที่กอรปด้วยความเมตตา ให้ความอบอุ่น
 1. ครูวิทยาการคำนวณ (Coding) 1 อัตรา

ลักษณะงาน

 • ออกแบบแผนการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนการสอน และประเมินผลรายวิชาวิทยาการคำนวณอย่างเป็นระบบ
 • จัดการเรียนการสอน การศึกษาภาคสนาม ในรายวิชาวิทยาการคำนวณ ระดับมัธยมศึกษา
 • ออกแบบสื่อการสอน และพื้นที่การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับเนื้อหาความรู้และธรรมชาติตามวัยของนักเรียน
 • ร่วมสะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงในการจัดการการเรียนรู้ในชั้นเรียนและประเด็นที่ควรพัฒนา
 • ปฏิบัติกิจกรรมอื่นๆ ของโรงเรียนตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ :

 • วุฒิปริญญาตรี ครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา/ วิทยาการคอมพิวเตอร์ / วิศวคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความสามารถด้านการเขียนโปรแกรมและวิเคราะห์ระบบ Coding, Programming,  Database  / Mobile Application / Web Application
 • มีความรู้ด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ / ระบบ Server  Windows Linux
 • มีความรับผิดชอบสูง อดทน รักในวิชาชีพครู
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี บุคลิกภาพดี มีความมั่นใจ มีระเบียบวินัย ใจเย็น มีวุฒิภาวะเป็นผู้ใหญ่และเป็นครูที่ดี
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้ และเริ่มงานได้ทันที

ฝ่ายสนับสนุนการสอน

 1. พนักงานบัญชี / Accounting Officer 1  อัตรา

ลักษณะงาน

 • ตรวจสอบเอกสารการรับ– จ่ายเงินประจำวันให้ถูกต้อง แล้วนำมาบันทึกรายการในสมุดบัญชีที่เกี่ยวข้อง เช่น สมุดเงินสด สมุดเงินฝากธนาคาร ทะเบียนคุมหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
 • ตรวจสอบการทำสัญญาการยืมเงิน เร่งรัดติดตามทวงถามเงินเงินค้างชำระ
 • จัดทำและจัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี ทะเบียน คุมหลักฐานขอเบิกเงินงบประมาณ
 • จัดทำรายงานประจำเดือน รายงานการเงิน เพื่อตรวจสอบและเก็บไว้เป็นหลักฐาน รายงานการตรวจสอบภายใน
 • ทำหลักฐานการขอเบิกเงิน เช่น เงินเดือน ค่าจ้างประจำวัน ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร เงินช่วยเหลือบุตร ค่าเช่าบ้าน ฯลฯ เสนอผู้บริหารทุกเดือน
 • จัดทำงบประมาณ จัดหาข้อมูล จัดทำแผนและผลการปฏิบัติงานประจำปี ขอโอนหมวดรายจ่าย และขอเปลี่ยนแปลงรายการ
 • จัดทำทะเบียนคุมเงินจัดสรร การดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณในเวลาที่กำหนด
 • รายงานการใช้จ่ายเงินให้เสร็จสิ้นในปีงบประมาณนั้น ๆ แล้วรายงานให้ผู้บริหารทราบ
 • หักภาษี ณ ที่จ่าย ยื่นภาษีกลางปี ภาษีสิ้นปี

คุณสมบัติ

 • เพศหญิง วุฒิปริญญาตรี ด้านการบัญชี
 • เป็นผู้มีประสบการณ์ด้านงานบัญชีทั้งระบบ ตั้งแต่เริ่มงานเอกสารจนถึงวิเคราะห์งบการเงิน
 • มีความรู้เกี่ยวกับภาษีประมวลกฎหมายรัษฎากร กฎหมายภาษี ประกาศของกรมสรรพากร การยื่นและนำส่งภาษี เช่น  ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภาษีกลางปี ภาษีสิ้นปี
 • มีประสบการณ์ด้านการปิดงบ ยื่นงบการเงินกับส่วนราชการและองค์กรที่เกี่ยวข้อง
 • หากมีความสามารถด้านการจัดทำงบการเงินมูลนิธิจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารที่ดี มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีทักษะการทำงานเป็นทีม
 • มีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพและมีความซื่อสัตย์สุจริต มีความละเอียดรอบคอบทำงานอย่างเป็นระบบมีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน  
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ พร้อมโปรแกรมทางบัญชีได้ เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาปรับใช้ในการทำงาน เพื่อความสะดวกรวดเร็ว และทำให้การทำงานด้านบัญชีมีความทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
 • พัฒนาตัวเอง หมั่นหาความรู้เพิ่มเติมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
 • มีความกล้าแสดงออก สามารถนำเสนอวิธีการใหม่ๆ เสนอแนะและแสดงความคิดเห็น เพื่อประโยชน์ในการทำงาน
 1. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 2 อัตรา

ลักษณะงาน

 • ป้องกันและดูแลความปลอดภัยให้แก่ทรัพย์สินของโรงเรียน ความเรียบร้อยภายในบริเวณอาคาร และสถานที่โดยรอบตามที่กำหนด
 • อำนวยความสะดวกให้แก่บุคคลที่มาติดต่อโรงเรียน
 • จัดการจราจรยานยนต์หน้าโรงเรียนที่ผ่านเข้า-ออก และระบบการจราจรภายในโรงเรียนให้เป็นระเบียบเรียบร้อย รวมถึงดูแลบริเวณที่จอดรถ ตามระเบียบที่กำหนด
 • ตรวจตรามิให้บุคคลภายนอกเข้ามากระทำการอันไม่เหมาะสมภายในโรงเรียน
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 23 ปี และไม่เกิน 50 ปี
 • จบการศึกษาระดับชั้น ม. 3 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
 • มีประสบการณ์การทำงาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานเป็นกะได้ มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทนต่องาน
 • บุคลิกภาพดี สุภาพ เรียบร้อย
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี พร้อมที่จะเรียนรู้ และปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียนโดยเคร่งครัด
 1. แม่ครัว 1 ตำแหน่ง

ลักษณะงาน :

 • ทำอาหารว่าง อาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน ครู และเจ้าหน้าที่
 • ประกอบอาหารคาว หวาน เครื่องดื่ม ที่เป็นรายการอาหารไทย หรือนานาชาติ ได้ถูกต้องตามหลักโภชนาการ
 • ดูแลความสะอาดเครื่องใช้อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ในครัว

คุณสมบัติ :

 • อายุไม่เกิน 50 ปี
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านอาหารและโภชนาการ มีใจรักการทำอาหาร รักความสะอาด ใส่ใจในคุณภาพ รู้จักคัดเลือกวัตถุดิบ
 • ขยัน อดทน ใจเย็น ทำงานเป็นทีม มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ปรับเปลี่ยนได้ดี
 • คิดสร้างสรรค์เมนูใหม่ๆ และจัดรูปลักษณ์อาหารได้สวยงาม สำหรับงานสำคัญต่าง ๆ
 • ใจรักงานบริการและมีจิตอาสา พร้อมให้ความช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอ

 

 


ขอเชิญสมัครได้ที่
E-mail : hr@roong-aroon.ac.th
หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 
  0 2870 7512 – 3 , 0 2840 2501-4 ต่อ 133  

 ………………………………………………………..

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.