ครูและบุคลากร

โรงเรียนรุ่งอรุณ

          โรงเรียนรุ่งอรุณ ดำเนินงานภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณ  ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงกำไร มุ่งบำเพ็ญประโยชน์ในด้านการศึกษา  เป็นโรงเรียนเพื่อทิศทางใหม่ของการศึกษา ผสานความหลากหลายเพื่อพัฒนาการที่สมบูรณ์ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดการเรียนการสอนตามแนวพุทธธรรม เน้นกระบวนการเรียนรู้ผ่านการสังเกตและลงมือทำเพื่อให้เกิดความเข้าใจเชื่อมโยง และประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิตของตนเองได้  โรงเรียนเปิดรับสมัครผู้ที่มีความมุ่งมั่น พร้อมสร้างสรรค์ และสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ที่ทำให้ผู้เรียนเกิดแรงบันดาลใจ เข้าใจวิธีการเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง และร่วมเรียนรู้อย่างมีความสุข จนพัฒนาตนเองไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

โรงเรียนเปิดรับสมัครบุคลากรเข้ามาร่วมงานในตำแหน่งต่างๆ  ดังนี้

          1. Kindergarten homeroom teacher                    2 position
          2. Kindergarten ESL teacher                                  1 position
          3. ครูประจำชั้นอนุบาล ภาคปกติ                                   2 อัตรา
          4. ครูคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา                            1 อัตรา
          5. ครูภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา                          1 อัตรา  

รายละเอียดตำแหน่งงาน

 1. Kindergarten homeroom teacher 2 position
  Key responsibilities
 • Provide the Learning by living with the mix-aged student
 • Create the Holistic learning with understanding the preschool children’s development
 • Responsible to the classroom routine
 • Create the lesson plan according to the school concept and roadmap

     Requirements

 • Fluent in English as native speaker (native speaker preferred)
 • Have Bachelor’s degree in any field (Holistic Education in Early Childhood preferred)
 • Have experiences in ESL Preschool student classroom
 • Have experiences in holistic education preferred
 • A valid teaching license preferred
 • Active learners and able to provide an active classroom
 • Open-minded to adapt and work in a different culture
 • Interested in self-improvement in Holistic education
 • Good interpersonal and communication skills
 1. Kindergarten ESL teacher 1 position
  Key Responsibilities
 • Develop and implement a holistic curriculum that nurtures the intellectual, emotional, and social wellbeing development of each child.
 • Create interactive and innovative learning experiences in English literacy.
 • Integrate creative resources to enhance the literacy learning journey.

      Requirements

 • Bachelor’s degree in Education or related field.
 • Proven experience as a ELT teacher, showcasing a holistic and creative approach to education.
 • Excellent communication skills and the ability to build strong partnerships with team.
 • Passion for being a learning designer and facilitator, contributing to the evolution of our educational programs.
 1. ครูประจำชั้นอนุบาล ภาคปกติ จำนวน 2 อัตรา
  หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • ออกแบบหลักสูตร พัฒนาหน่วยการเรียนรู้ ออกแบบสื่อการสอน จัดพื้นที่การเรียนรู้ จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ และประเมินพัฒนาการเด็กอย่างเป็นระบบ
 • จัดประสบการณ์การเรียนรู้ในชีวิตประจำวันที่ครอบคลุมการแสวงหาคำตอบในสิ่งที่เด็กเรียนรู้อย่างมีเหตุผล กระตุ้นให้เด็กร่วมคิด แก้ปัญหา ค้นคว้าหาคำตอบด้วยตนเอง
 • จัดสภาพแวดล้อมและสร้างบรรยากาศการเรียนที่สร้างเสริมให้เด็กปฏิบัติ ผ่านการเล่นได้เต็มศักยภาพ สอดแทรกการอบรมด้านจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
 • จัดกิจกรรมการเล่นที่ส่งเสริมการเรียนรู้สิ่งแวดล้อม ตลอดจนมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น และเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาข้อขัดแย้งต่างๆ
 • มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ปกครอง เพื่อนครูผู้สอน และเด็ก ในการดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างสม่ำเสมอ ประเมินพัฒนาการที่สอดคล้องกับสภาพจริง และนำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาคุณภาพเด็ก
 • สังเกตและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ฝึกให้เด็กช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน มีความเชื่อมั่น ความภูมิใจในตนเองและกล้าแสดงออกฝึกการเรียนรู้หน้าที่ ความมีวินัย และการมีนิสัยที่ดี
 • นำนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการสอนมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพบริบทสังคม ชุมชน และท้องถิ่น
 • พัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ รู้จักย้อนมองตนเอง สะท้อนความคิดเห็นต่อการสอน มีคุณลักษณ์ของผู้ใฝ่รู้ มีวิสัยทัศน์และทันสมัย ทันเหตุการณ์ในยุคของข้อมูลข่าวสาร

      คุณสมบัติ

 • มุ่งมั่น ตั้งใจในการเป็นครู/การทำงานด้านการศึกษา มีจิตวิญญาณ และจรรยาบรรณของความเป็นครู และพร้อมที่จะพัฒนาการศึกษาในแนวทางใหม่
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์วิชาเอกปฐมวัย วรรณกรรมสำหรับเด็ก จิตวิทยาพัฒนาการเด็กและครอบครัว หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีความรู้และเข้าใจในพัฒนาการ และพฤติกรรมเด็กเล็กเป็นอย่างดี
 • มีความแจ่มใส เบิกบาน มีความเข้าใจผู้เรียน  เป็นผู้ใฝ่รู้  มีความคิดสร้างสรรค์  รู้จักเลือกสรรและทดลองใช้วิธีการที่ท้าทายเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เรียนใฝ่รู้  เป็นผู้ฟังที่ดี สามารถเอาดีกับสิ่งที่ฟังเป็น และพร้อมที่จะพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
 • มีทักษะในการสื่อสาร สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความมั่นใจ ช่างสังเกต รอบคอบ รักงานสอน ให้ความสำคัญกับการสอนเป็นอย่างดี มีความรับผิดชอบสูงต่อการสอน มีระเบียบวินัย ใจเย็น มีวุฒิภาวะเป็นผู้ใหญ่
 • มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และพร้อมเริ่มงานได้ทันที
 • มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสาทำประโยชน์ให้แก่สังคม สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสันติ
 1. ครูคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา จำนวน 1 อัตรา
  หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • ออกแบบแผนการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และประเมินผลนักเรียนอย่างเป็นระบบ
 • ออกแบบสื่อการสอน และพื้นที่การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับเนื้อหาความรู้และธรรมชาติตามวัยของนักเรียน
 • ร่วมสะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงในการจัดการการเรียนรู้ในชั้นเรียนและประเด็นที่ควรพัฒนา
 • ปฏิบัติกิจกรรมอื่นๆ ของโรงเรียนตามที่ได้รับมอบหมาย

     คุณสมบัติ       

 • มุ่งมั่น ตั้งใจในการเป็นครูหรือการทำงานด้านการศึกษา มีจิตวิญญาณ และจรรยาบรรณของความเป็นครูพร้อมที่จะพัฒนาการศึกษาในแนวทางใหม่
 • มีฉันทะต่อการเป็นครู มีท่าทีที่กอรปด้วยความเมตตา ให้ความอบอุ่น มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสาทำประโยชน์ให้แก่สังคม สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโท สาขาศึกษาศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้องที่แสดงถึงความรู้ความเข้าใจในวิชาคณิตศาสตร์อย่างเป็นระบบ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ใช้เหตุผลในกระบวนการแก้ปัญหา บูรณาการความรู้คณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิต
 • มีความแจ่มใส เบิกบาน มีความเข้าใจผู้เรียน เป็นผู้ใฝ่รู้ มีความคิดสร้างสรรค์ รู้จักเลือกสรรและทดลองใช้วิธีการที่ท้าทาย เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เรียนใฝ่รู้ เป็นผู้ฟังที่ดี สามารถเอาดีกับสิ่งที่ฟังเป็น และพร้อมที่จะพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
 • มีทักษะในการสื่อสาร มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความมั่นใจ ช่างสังเกต รอบคอบ รักงานสอน ให้ความสำคัญกับการสอนเป็นอย่างดี มีความรับผิดชอบสูงต่อการสอน มีระเบียบวินัย ใจเย็น มีวุฒิภาวะเป็นผู้ใหญ่
 • มีความสามารถในด้านการใช้คอมพิวเตอร์ และพร้อมเริ่มงานได้ทันทีครูภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา จำนวน 1 อัตรา
 1. Position: Thai English teachers for grade 5
  Key responsibilities
 • To design and create weekly lesson plans according to our school concept and roadmap
 • To design and build active and creative activities to develop the student’s English skills
 • To make materials to support student’s learning
 • To work as a team with other teachers as well as partner teaching with a foreign teacher
 • To be responsible for the classroom routine
 • To take a meditation course for 5 – 10 days in a school year

      Requirements

 • Love teaching and enjoy developing and challenging yourself
 • Have bachelor’s degree in any language field
 • Fluent in English
 • Creative, critical, and innovative thinker
 • Open-minded to adapt and work in a different culture
 • TOEIC (min 600)

ส่งประวัติการศึกษา / การทำงาน / ผลงาน ได้ที่ E-mail : hr@roong-aroon.ac.th
หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0 2870 7512 – 3 , 0 2840 2501-4 ต่อ 133  

………………….

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.