บุคลากร

โรงเรียนรุ่งอรุณ
โรงเรียนเพื่อทิศทางใหม่ของการศึกษา ผสานความหลากหลายเพื่อพัฒนาการที่สมบูรณ์
ต้องการรับสมัคร

 1. ครูอนุบาล
  –  เพศหญิง วุฒิปริญญาตรีหรือโท   ทางด้านการศึกษาปฐมวัย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  –  มีความสามารถทางด้านดนตรี (เปียโน กีตาร์)
  –  มีทัศนคติเชิงบวก ร่าเริง แจ่มใส มีความฉับไวต่อการแก้ปัญหา
  –  สามารถอยู่กับเด็กวัย 3 – 5 ขวบ ได้อย่างมีความสุข
  –  มีความสามารถในการค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งต่างๆ
 2. ครูภาษาไทย – สังคม ระดับประถม / มัธยม
  –  ชาย/หญิง วุฒิปริญญาตรีหรือโท สาขาวิชาภาษาไทย/สังคมศึกษา หรือในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  –  มีความสามารถในการค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งต่างๆ
 3. ครูคณิตศาสตร์ ระดับประถม / มัธยม
  –  ชาย/หญิง วุฒิปริญญาตรีหรือโท สาขาวิชาคณิตศาสตร์  หรือในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  –  มีความสามารถในการค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งต่างๆ
 4. ครูวิทยาศาสตร์ ระดับประถม / มัธยม
  –  ชาย/หญิง วุฒิปริญญาตรีหรือโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ หรือในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  –  มีความสามารถในการค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งต่างๆ
 5. เจ้าหน้าที่ผลิตสื่อ ระดับประถม
  –  วุฒิ ปวส. หรือปริญญาตรี  สาขาวิชานิเทศศิลป์ วิจิตรศิลป์ ศิลปกรรม มัณฑนศิลป์  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  –  สามารถใช้โปรแกรมออกแบบได้ เช่น Indesign ฯลฯ
  –  สามารถออกแบบและจัดทำสื่อต่างๆ เช่น สื่อการสอน แบบเรียน จัดบอร์ด  ฯลฯ
  –  มีทักษะด้านการวาดประกอบเล่ม
 6. ครูภาษาอังกฤษ ระดับประถม / มัธยม
  –  ชาย/หญิง วุฒิปริญญาตรีหรือโท สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
  –  Thai with native tongue
 7. เจ้าหน้าที่บัญชี
  – มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการทำบัญชี ภาษี ปิดงบการเงินได้
  – มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพบัญชี   มีความรู้ด้านบัญชีมูลนิธิจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  เงินเดือนขึ้นอยู่กับประสบการณ์
 8. แม่บ้าน
  – เพศหญิง  อายุไม่เกิน ๔๐ ปี  ปฏิบัติงานที่สถานปฏิบัติธรรม “ครุสติสถาน”
  ซอยอนามัยงามเจริญ ๒๕ แยก ๒ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ (อยู่ใกล้วัดบัวผัน)
  – สามารถเดินทางไป-กลับเองได้   เงินเดือนตามตกลง

 คุณสมบัติเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาเป็นพิเศษ
–  สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ได้อย่างแคล่วคล่อง
–  มีความสามารถเล่นดนตรีได้
–  มีความรู้ในด้านมัลติมีเดีย
–  เงินเดือนวุฒิปริญญาตรี เริ่มต้น 18,000 – 30,000 บาท

————————————-

ขอเชิญสมัคร หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โรงเรียนรุ่งอรุณ
เลขที่ 391 ถนนพระราม 2 ซอย 33 (ซอยวัดยายร่ม) แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
โทรศัพท์  0 2870 7512 – 3 , 0 2867 0903 ต่อ 105, 164  โทรสาร  0 2870 7514
www.roong-aroon.ac.th  E-mail : info@roong-aroon.ac.th

Leave a Reply