ครูและบุคลากร

 

โรงเรียนรุ่งอรุณ
โรงเรียนเพื่อทิศทางใหม่ของการศึกษา ผสานความหลากหลายเพื่อพัฒนาการที่สมบูรณ์
ต้องการรับสมัครผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นต้นไป ทำหน้าที่ครูผู้ทำได้มากกว่า
การสอน เพื่อร่วมสร้างโรงเรียนให้เป็นบ้านหลังที่สองของนักเรียน และเป็นผู้ที่ต้องการ
ฝึกฝนตนและนักเรียนให้เข้าสู่วิถีการเรียนรู้เพื่อความเปลี่ยนแปลง

โรงเรียนเปิดรับสมัคร ครูและพนักงาน เข้ามาร่วมงานในตำแหน่งต่างๆ  ดังนี้

 1. ครูภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา                   จำนวน  3  อัตรา
 2. ครูภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย         จำนวน  1  อัตรา
 3. ครูคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา                      จำนวน  1  อัตรา
 4. ครูวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา) ระดับมัธยมศึกษา     จำนวน  1  อัตรา
 5. เจ้าหน้าที่บุคคล (ธุรการต่างประเทศ)                 จำนวน  1  อัตรา
 6. เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนและประเมินผล                จำนวน  1  อัตรา
 7. ครูภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา                    จำนวน  3  อัตรา


1. ครูภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา จำนวน 3 อัตรา

Position: Thai English teachers for grade 3, 4, and 5.

Key responsibilities

 • To design and create weekly lesson plans according to our school concept and roadmap
 • To design and build active and creative activities to develop the student’s English skills
 • To make materials to support student’s learning
 • To work as a team with other teachers as well as partner teaching with a foreign teacher
 • To be responsible for the classroom routine
 • To take a meditation course for 5 – 10 days in a school year

Requirements

 • Love teaching and enjoy developing and challenging yourself
 • Have bachelor’s degree in any language field
 • Fluent in English
 • Creative, critical, and innovative thinker
 • Open-minded to adapt and work in a different culture
 • TOEIC (min 600)


2. ครูภาษาไทย
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 1 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ออกแบบแผนการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และประเมินผลนักเรียนอย่างเป็นระบบ
 • ออกแบบสื่อการสอน และพื้นที่การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับเนื้อหาความรู้และธรรมชาติตามวัยของนักเรียน
 • ร่วมสะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงในการจัดการการเรียนรู้ในชั้นเรียนและประเด็นที่ควรพัฒนา
 • ปฏิบัติกิจกรรมอื่นๆ ของโรงเรียนตามที่ได้รับมอบหมาย

 คุณสมบัติ

 • มุ่งมั่น ตั้งใจในการเป็นครู/การทำงานด้านการศึกษา มีจิตวิญญาณ และจรรยาบรรณของความเป็นครู และพร้อมที่จะพัฒนาการศึกษาในแนวทางใหม่
 • มีฉันทะต่อการเป็นครู มีท่าทีที่กอรปด้วยความเมตตา ให้ความอบอุ่น มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสา        ทำประโยชน์ให้แก่สังคม สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความแจ่มใส เบิกบาน มีความเข้าใจผู้เรียน เป็นผู้ใฝ่รู้ มีความคิดสร้างสรรค์ รู้จักเลือกสรรและทดลองใช้วิธีการที่ท้าทายเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เรียนใฝ่รู้ เป็นผู้ฟังที่ดี สามารถเอาดีกับสิ่งที่ฟังเป็น และพร้อมที่จะพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
 • มีความสนใจ การเรียนรู้อย่างเป็นองค์รวม รักการอ่าน การเขียน และติดตามสื่อต่างๆ รอบตัว
 • มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ การสร้างมัลติมีเดีย และประยุกต์ใช้เครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างสร้างสรรค์


3. ครูคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา  จำนวน 1 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ออกแบบแผนการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และประเมินผลนักเรียนอย่างเป็นระบบ
 • ออกแบบสื่อการสอน และพื้นที่การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับเนื้อหาความรู้และธรรมชาติตามวัยของนักเรียน
 • ร่วมสะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงในการจัดการการเรียนรู้ในชั้นเรียนและประเด็นที่ควรพัฒนา
 • ปฏิบัติกิจกรรมอื่นๆ ของโรงเรียนตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ       

 • มุ่งมั่น ตั้งใจในการเป็นครูหรือการทำงานด้านการศึกษา มีจิตวิญญาณ และจรรยาบรรณของความเป็นครูพร้อมที่จะพัฒนาการศึกษาในแนวทางใหม่
 • มีฉันทะต่อการเป็นครู มีท่าทีที่กอรปด้วยความเมตตา ให้ความอบอุ่น มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสา        ทำประโยชน์ให้แก่สังคม สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสาทำประโยชน์ให้แก่สังคม สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโท สาขาศึกษาศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้องที่แสดงถึงความรู้ความเข้าใจในวิชาคณิตศาสตร์อย่างเป็นระบบ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ใช้เหตุผลในกระบวนการแก้ปัญหา บูรณาการความรู้คณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิต
 • มีความแจ่มใส เบิกบาน มีความเข้าใจผู้เรียน เป็นผู้ใฝ่รู้ มีความคิดสร้างสรรค์ รู้จักเลือกสรรและทดลองใช้วิธีการที่ท้าทาย เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เรียนใฝ่รู้ เป็นผู้ฟังที่ดี สามารถเอาดีกับสิ่งที่ฟังเป็น และพร้อมที่จะพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
 • มีทักษะในการสื่อสาร มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความมั่นใจ ช่างสังเกต รอบคอบ รักงานสอน ให้ความสำคัญกับการสอนเป็นอย่างดี มีความรับผิดชอบสูงต่อการสอน มีระเบียบวินัย ใจเย็น มีวุฒิภาวะเป็นผู้ใหญ่
 • มีความสามารถในด้านการใช้คอมพิวเตอร์ และพร้อมเริ่มงานได้ทันที


4. ครูวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา) ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 1 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ออกแบบแผนการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และประเมินผลนักเรียนอย่างเป็นระบบ
 • ออกแบบสื่อการสอน และพื้นที่การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับเนื้อหาความรู้และธรรมชาติตามวัยของนักเรียน
 • ร่วมสะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงในการจัดการการเรียนรู้ในชั้นเรียนและประเด็นที่ควรพัฒนา
 • ปฏิบัติกิจกรรมอื่นๆ ของโรงเรียนตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ       

 • มุ่งมั่น ตั้งใจในการเป็นครูหรือการทำงานด้านการศึกษา มีจิตวิญญาณ และจรรยาบรรณของความเป็นครูพร้อมที่จะพัฒนาการศึกษาในแนวทางใหม่
 • มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสาทำประโยชน์ให้แก่สังคม สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาชีววิทยา หรือสาขาชีวเคมี มีประสบการณ์การทำงานด้านสมุนไพร โภชนาการ และสิ่งแวดล้อม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถบูรณาการความรู้วิทยาศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ และนำไปประยุกต์ใช้ได้
 • มีความแจ่มใส เบิกบาน มีความเข้าใจผู้เรียน เป็นผู้ใฝ่รู้ มีความคิดสร้างสรรค์ รู้จักเลือกสรรและทดลองใช้วิธีการที่ท้าทาย เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เรียนใฝ่รู้ เป็นผู้ฟังที่ดี สามารถเอาดีกับสิ่งที่ฟังเป็น และพร้อมที่จะพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
 • มีทักษะในการสื่อสาร มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความมั่นใจ ช่างสังเกต รอบคอบ รักงานสอน ให้ความสำคัญกับการสอนเป็นอย่างดี มีความรับผิดชอบสูงต่อการสอน มีระเบียบวินัย ใจเย็น มีวุฒิภาวะเป็นผู้ใหญ่
 • มีความสามารถในด้านการใช้คอมพิวเตอร์ และพร้อมเริ่มงานได้ทันที


5. เจ้าหน้าที่บุคคล (ธุรการต่างประเทศ)  จำนวน 1 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • จัดเตรียมเอกสารและดำเนินการเรื่องวีซ่า การช่วยเหลือรายงานตัวทุก 90 วัน และ Re-entry การย้ายถิ่นฐาน การขอใบอนุญาตทำงาน หนังสืออนุญาตประกอบวิชาชีพครู เรื่องการยื่นภาษีและอื่น ๆ ในการอยู่และทำงานของชาวต่างชาติ
 • จัดทำสัญญาจ้างงาน
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กรมการกงสุล สถานทูตฯ กรมแรงงาน คุรุสภา สช. และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนและชาวต่างชาติ
 • ดูแลและติดตามระบบข้อมูลครูต่างประเทศ
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

คุณสมบัติ

 • วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
 • เพศ ชาย-หญิง อายุ 25-35 ปี
 • มีประสบการณ์จัดทำเอกสารการยื่นวีซ่า ใบอนุญาตทำงาน อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะในการสื่อสาร พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีทักษะในการประสานงานและมีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีใจรักบริการ ทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี มีความกระตือรือร้น เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
 • สามารถใช้ Microsoft Word และ Excel ได้เป็นอย่างดี


6. เจ้าหน้าที่ทะเบียนและประเมินผล  จำนวน 1 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • จัดทำเอกสารผลการเรียนที่ได้รับจากครู จัดส่งให้ผู้ปกครอง
 • ออกเอกสารสำคัญให้กับนักเรียน
 • ประสานงานกับครูเกี่ยวกับการรับนักเรียนเข้าเรียน
 • ให้ข้อมูลโรงเรียนกับผู้ปกครองที่สนใจนำบุตรมาเข้าเรียน
 • ศึกษาเรียนรู้กระบวนการเรียนการสอนของโรงเรียนอนุบาล ประถม และมัธยม ให้เกิดความเข้าใจ
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากโรงเรียน

คุณสมบัติ

 • วุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีใจรักงานด้านบริการ ยิ้มแย้มแจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีความอดทน และควบคุมอารมณ์ได้ดี ใจเย็น และรู้จักกาลเทศะ
 • มีปฏิภาณไหวพริบ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และรับมือกับคำวิพากษ์วิจารณ์ได้อย่างเหมาะสม
 • มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้อย่างดี (Word, PowerPoint, Excel)
 • มีความสามารถในการใช้ Pivot table, V look up ได้อย่างดี
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับฐานข้อมูล Database
 • สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ได้อย่างคล่องแคล่ว จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 


ขอเชิญสมัครได้ที่
E-mail : hr@roong-aroon.ac.th
หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 
  0 2870 7512 – 3 , 0 2840 2501-4 ต่อ 133  

 ………………………………………………………..

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.