ทักษะชีวิตบนวิถีกิจวัตร

วิถีกิจวัตรของนักเรียนคือแบบฝึกทักษะชีวิต วินัย และความรับผิดชอบ ในแต่ละวันนักเรียนมัธยมจะผลัดกลุ่มกันรับผิดชอบทำอาหารกลางวันให้กับนักเรียนห้องอื่นๆ ในระดับชั้น โดยนักเรียนมัธยมต้นมีหน้าที่คิดรายการอาหารส่งแผนกครัวของโรงเรียนช่วยจัดซื้อวัตถุดิบให้ จัดสรรหน้าที่ทำอาหาร เก็บล้างอุปกรณ์ และดูแลครัวให้เรียบร้อย ส่วนมัธยมปลายได้รับมอบหมายหน้าที่อย่างครบวงจรตั้งแต่บริหารงบประมาณที่ได้รับจากทางโรงเรียน สรุปรายจ่ายส่งให้ฝ่ายบัญชี บริหารเวลาไปจ่ายตลาด ทำอาหารและดูแลรักษาอุปกรณ์เครื่องครัวด้วยตัวเอง เวทีนี้เป็นการฝึกฝนการทำงานเป็นทีม การจัดการ การรู้คุณค่าของทรัพยากรที่ใช้ไปกับการทำอาหาร และการรู้จักเลือกรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ นอกจากนี้นักเรียนยังมีหน้าที่ดูแลทำความสะอาดอาคารเรียนและพื้นที่ส่วนกลางเป็นประจำในช่วงบ่ายหลังมื้อกลางวัน เพื่อฝึกนักเรียนให้มีจิตอาสาและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม