วิถีกิจวัตร

เวลา กิจกรรม
๘.๐๐-๙.๐๐ น. ใจต่อใจ
ต้อนรับเด็กอย่างอบอุ่นด้วยการรับรู้สภาวะทางกายใจตั้งแต่ก้าวแรกเมื่อมาถึง โดยการสบสายตา ใช้การโอบกอดสัมผัสพูดคุยและทักทายครูพา เด็กจัดเก็บกระเป๋าและแยกแยะของใช้ส่วนตัวเข้าที่ให้เรียบร้อย เตรียมเครื่องนอนของตนทุกวันจันทร์ พี่ๆ หรือน้องที่มีความพร้อมจะช่วยกันทำงานกิจวัตรส่วนรวมของห้องเรียน เช่น เตรียมน้ำดื่ม จัดโต๊ะอาหาร จัดแจกันสำหรับถวายพระ รวมถึงได้ช่วยครูไปจ่ายตลาดในโรงเรียน ซื้อวัตถุดิบ กลับมาล้างหั่น ช่วยเตรียมวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดเตรียมอาหารกลางวันร่วมกัน

เล่นอิสระในห้องเรียน/สนามทราย
และกิจกรรมเรียนรู้ประจำวันในห้องเรียน
เด็กๆ สามารถเลือกเล่นอิสระที่สนามทรายหรือเล่นอิสระทุกเช้าในห้องเรียน ครูจะเตรียมของเล่นที่เหมาะกับวัย ของเล่นส่วนใหญ่เป็นของเล่น “ปลายเปิด” ที่เด็กสามารถดัดแปลงเป็นสิ่งต่างๆ ตามจินตนาการของตน และเป็นของในธรรมชาติ เป็นช่วงเวลาที่เด็กจะเล่นร่วมกันอย่างอิสระ เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาและทักษะทางสังคมอย่างเป็นธรรมชาติ จนกระทั่งหมดเวลา ครูให้สัญญาณโดยการร้องเพลง “เก็บของ” ครูและเด็กจะช่วยกันเก็บของเล่นเข้าที่อย่างเป็นระเบียบ ปลูกฝังวินัยเรื่องความรับผิดชอบและการดูแลสิ่งแวดล้อมร่วมกันในช่วงนี้ แนวคิดของการแยกประเภท จัดหมวดหมู่ จะได้รับการปลูกฝังด้วยการซึมซับทุกวัน

๙.๐๐-๙.๑๕ น. มงคลชีวิตรับอรุณ
เด็กๆ ตระเตรียมกายใจให้พร้อมเริ่มต้นการเรียนรู้ในโรงเรียน ครูหาบทกลอน บทกวีที่ไพเราะและมีความหมายมาพูด เช่น บทกลอน “ตื่นอย่างสดใส” หรือเพลงที่จะสอดคล้องกับฤดูกาล ตั้งสมาธิสวดมนต์และจิตอธิษฐานต่อการปฏิบัติดีในแต่ละวัน กิจกรรมมงคลชีวิต ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้เกิดการตื่นรู้จากภายใน ครูเปิดพื้นที่ให้เด็กๆ ได้รู้จักและสะท้อนความรู้สึกนึกคิดของตนผ่านตัวกิจกรรม เช่น กิจกรรมส่งน้ำส่งใจ กิจกรรมนวด กิจกรรมฝึกสมาธิจากนิ้วมือ (One to Five) กิจกรรมโยคะ ส่งผลให้เด็กสามารถรู้จักตนเอง และรับรู้ผู้อื่นที่อยู่ร่วมกันได้
๙.๑๕-๑๐.๓๐ น.

บูรณาการ เล่นเป็นเรียนในธรรมชาติ
เด็กเรียนรู้ตนและโลกผ่านการเล่น เล่นอิสระในธรรมชาติ เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างตนเองและธรรมชาติรอบตัว เล่น ทดลอง ลงมือทำ ให้เกิดประสบการณ์ตรง เกิดพัฒนาการทางภาษา และเกิดเป็นความรู้ความเข้าใจต่อเรื่องราวนั้นๆ ของเด็กแต่ละคน

กิจกรรมการเรียนรู้ ดนตรี-ภาษาอังกฤษ ว่ายน้ำ
ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ช่วยเสริมประสบการณ์ที่หลากหลายให้กับเด็กโดยเป็นไปตามกำหนดเวลาของแต่ละห้อง
– กิจกรรมว่ายน้ำเรียนสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง
– วิชาภาษาอังกฤษ Conversation (๔๕ นาที) อ.๒ และ อ.๓ : ๑ ครั้ง/สัปดาห์
– วิชาภาษาอังกฤษ (English day) เรียนสัปดาห์ละ ๑ วัน (๙.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.)
– Phonics class สำหรับพี่อนุบาล ๓ เรียนสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง (๑.๑๕ นาที)
– วิชามวยไทย สำหรับพี่อนุบาล ๓ เรียนสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง

๑๐.๓๐-๑๑.๐๐ น. รับประทานอาหารว่าง
อาหารที่รับประทานจะเป็นอาหารที่มีความหลากหลายเพื่อให้เด็กได้มีประสบการณ์ในการรับรู้รสชาติของอาหาร ขนมที่รับประทานจะเน้นขนมที่รสไม่หวานจัด หรืออาจเป็นอาหารที่ครูและเด็กช่วยกันทำเองในตอนเช้าแล้วนำมารับประทาน เด็กจะเข้าใจที่มาที่ไปของอาหารและขนมต่างๆ ได้ง่ายขึ้นซึ่งเป็นที่มาของการพาไปสู่ความเข้าใจที่ลึกซึ้ง คือความรู้สึกถึงบุญคุณของธรรมชาติและผู้เกี่ยวข้อง เช่น ชาวนา ชาวสวน ได้โดยไม่ยาก บางโอกาสครูจะนัดหมายกับเด็กให้เตรียมอาหารขนมและผลไม้ที่มีประโยชน์มาจากบ้าน ใส่กล่องหรือใส่บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มารับประทานร่วมกันกับเพื่อนในห้อง
๑๑.๐๐-๑๑.๓๐ น. อาบน้ำ แปรงฟัน
เป็นกิจกรรมที่เด็กได้ฝึกการช่วยเหลือตนเอง เริ่มตั้งแต่เรื่องง่ายๆ ซึ่งเด็กได้ทำซ้ำทุกวัน โดยในระยะแรกครูให้ความช่วยเหลือแนะนำ ทั้งการอาบน้ำชำระร่างกายและการพานักเรียนถอด-ใส่เสื้อผ้าและฝึกพับจัดเก็บเสื้อผ้าและของใช้เข้าที่ เด็กยังทำด้วยตัวเองไม่ได้ดีนัก แต่เขามีโอกาสได้ทำโดยมีครูช่วยเหลือ จะเป็นโอกาสในการบ่มเพาะความเคารพตนเอง ความตระหนักในตน
๑๑.๓๐-๑๒.๐๐ ปรุงอาหาร
– เด็กบางส่วนได้ช่วยครูปรุงอาหารกลางวัน จัดเตรียมให้เพื่อนๆ ในห้องรับประทานร่วมกัน
– กิจกรรมเรียนรู้เสริมเพื่อเสริมทักษะด้านต่างๆ เช่น ศิลปะ งานประดิษฐ์ หัตถศิลป์
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
ก่อนเวลาอาหารเด็กช่วยครูเตรียมจัดโต๊ะอาหาร โดยครูจะพาเด็กกลุ่มเล็กๆ มาช่วยกัน เด็กจะเรียงจาน ถ้วยน้ำ ช้อนและส้อม เป็นเซทสำหรับเพื่อนแต่ละคน แบ่งอาหารใส่ภาชนะไว้สำหรับให้เด็กได้ตักเติมด้วยตนเองเพื่อให้พอดีกับความต้องการ
หลังการเล่นเด็กล้างมือก่อนเข้านั่งที่โต๊ะอาหาร ครูร้องเพลงเพื่อรอทุกคนนั่งประจำที่ พิจารณาอาหารก่อนรับประทานอย่างพร้อมเพรียงกัน โดยครูรับประทานไปพร้อมกัน เมื่อรับประทานเสร็จครูแนะนำการจัดเก็บแยกประเภทภาชนะและแยกเศษอาหาร สำหรับเด็กโตเขาจะนำแก้วน้ำและช้อนส้อมไปล้างด้วย จากนั้นจะมีเด็กกลุ่มเล็กๆ ช่วยครูเช็ดถูทำความสะอาดโต๊ะอาหาร
๑๒.๔๕-๑๔.๐๐ น. น้องเล็กและพี่กลางสวดมนต์ นอนหลับพักผ่อน
เด็กได้น้อมใจระลึกถึงคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ที่พึ่งอันประเสริฐ และได้พักผ่อนกายใจหลังจากออกแรงเล่นมาตั้งแต่เช้า และนอนบนที่นอนฟังครูเล่านิทานปากเปล่าจนหลับไป
๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. พี่ใหญ่เรียนรู้กิจกรรมต่างๆ
พี่ใหญ่เรียนรู้กับกิจกรรมต่างๆ เช่น มวยไทย สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง ภาษาอังกฤษ สัปดาห์ละ ๒ ครั้ง และกิจกรรมพัฒนาด้านภาษาไทย/การเรียนรู้แบบโครงงาน สัปดาห์ละ ๒ ครั้ง
๑๔.๐๐-๑๔.๑๕ น. ตื่นนอน เปลี่ยนเสื้อผ้า ดื่มนม
เด็กฝึกการช่วยเหลือตนเองในการเก็บที่นอนเข้าที่ เข้าห้องน้ำ บ้วนปาก ล้างหน้า ถอดใส่ พับ จัดเก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋ากลับบ้าน ซึ่งเด็กๆ จะได้ทำซ้ำจนเกิดความชำนาญ หลังจากนั้นดูแลความเรียบร้อยของร่างกาย หวีผม ทาแป้ง เป็นการเตรียมตัวให้พร้อมก่อนกลับบ้าน
๑๔.๑๕-๑๔.๓๐ น. ทบทวนการเรียนรู้ แผ่เมตตา
เด็กจะทบทวนตนเองตั้งแต่เช้าจรดเย็นของแต่ละวัน เพื่อตรวจสอบความรู้สึกของเด็ก หรือพี่โตเล่าประสบการณ์เรียนรู้ในกิจกรรมช่วงบ่ายให้พี่กลางและน้องเล็กได้ฟัง ครูอาจใช้คำถามเพื่อให้เด็กระบุความประทับใจและบอกสิ่งที่ได้เรียนรู้ จากนั้นจึงร่วมกันแผ่เมตตา เป็นการครบวงรอบของกิจวัตรในหนึ่งวันที่โรงเรียน